Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. detsember 2013

Volinik Damanaki väljendab heameelt reformitud ühise kalanduspoliitika lõpliku vastuvõtmise üle

Merendus- ja kalandusasjade volinik Maria Damanaki väljendas heameelt tänase lõpliku hääletuse üle Euroopa Parlamendis, millega kiideti heaks uus reformitud ELi ühine kalanduspoliitika. Volinik Damanaki algatas asjaomase poliitika reformimise 2011. aasta juulis. Selle hääletusega võeti ühise kalanduspoliitika reform ametlikult vastu ning alates 1. jaanuarist 2014 hakatakse seda kohaldama kõikjal Euroopa Liidu vetes.

Uue ühise kalanduspoliitika eesmärk on toetada rannikukogukondi üle Euroopa, luues tingimused majanduslikult elujõulisele ja jätkusuutlikule ELi kalalaevastikule. Samuti püütakse asjaomase poliitika abil tagada kalavarude säästev majandamine, võimaldades samas kaluritel saada võimalikult suurt saaki. Selleks et toetada eespool nimetatud kahe eesmärgi saavutamist, keelustatakse järk-järgult raiskav tagasiheitmise tava. Samas kehtestatakse selged kohustused ja tähtajad, mis võimaldavad kaluritel uute eeskirjadega kohaneda. Uus poliitika hõlmab ka säästva vesiviljeluse edendamist.

Volinik Damanaki ütles järgmist: „Euroopa Parlamendi tänase hääletuse tulemus tähendab seda, et meil on nüüd poliitika, mis muudab radikaalselt meie kalandussektorit ning loob võimalused jätkusuutlikuks tulevikuks nii meie kaluritele kui ka kalavarudele. Olen Euroopa Parlamendile ja nõukogule tänulik nende pühendumuse, visiooni ning komisjoni ettepanekutele avaldatud üldise toetuse eest, mille tulemusel saame varsti taastada säästva kalapüügi ning lõpetada raiskavad tavad. Uus kalanduspoliitika aitab jõuda selleni, mida tänapäeval Euroopas kõige rohkem vajatakse – majanduskasvu ning töökohtade loomist rannikukogukondade jaoks.”

Reformitud ühise kalanduspoliitikaga tagatakse see, et samu säästvuse põhimõtteid ja standardeid kohaldatakse ka siis, kui ELi kalurid kalastavad välisvetes. EL püüab rahvusvaheliste lepingute sõlmimise abil püüelda veelgi enam säästvuse poole. Muudatused juhtimises ja piirkondlikud algatused, mis võimaldavad sidusrühmadel ja liikmesriikidel kindlaks määrata suure osa igapäevase kalapüügi haldamise üksikasjadest, peegeldavad reformi laiaulatuslikkust.

Tänase hääletusega lõppes pikaajaline protsess, mis sai alguse ulatusliku avaliku konsultatsiooniga, pärast mida koostas komisjon 2011. aastal põhjaliku reformipaketi. Käesoleva aasta alguses pidasid komisjoni, nõukogu ja parlamendi delegatsioonid konstruktiivseid läbirääkimisi, mille tulemusena jõuti maikuus poliitilisele kokkuleppele. Euroopa Liidu Nõukogu toetas asjaomast kokkulepet ühehäälselt oktoobris. Viimasena andis sellele täna oma toetuse Euroopa Parlamendi täiskogu.

Taustteave

Reformitud ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on teha lõpp ülepüügile, muuta kalandus keskkonnasäästlikuks ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikuks. Reformi eesmärk on luua tingimused selleks, et nii kalavarude kui ka kalanduse tulevik, samuti neid toetava merekeskkonna seisund paraneks. Poliitika eesmärk on tuua kalapüük tagasi jätkusuutlikule tasemele, kasutades teadmisi ja teadusalast nõu paremini. Samuti soovitakse toetada jätkusuutlikku majanduskasvu kalandus- ja vesiviljelussektorites, luua töövõimalusi rannikualadel ning lõpuks tagada ELi kodanike pidev varustatus tervisliku kalaga. Reform toetab Euroopa 2020. aasta strateegiat, võttes eesmärgiks tugeva majanduskasvu ning rannikupiirkondade suurema sidususe.

Euroopa Ühendus võttis esimesed kalandusalased meetmed aastal 1970, et pakkuda struktuuriabi ning luua ühine kalandusturg. See on läbi teinud mitmeid muutusi, millest viimane suur reform viidi ellu 2002. aastal.

Lisateave

Ühise kalanduspoliitika reformi veebisait:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_et.htm

MEMO/13/1125

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar