Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 december 2013

Horisont 2020 startar med 15 miljarder euro de första två åren

EU-kommissionen presenterar i dag för första gången inbjudningar att lämna projektförslag inom ramen för Horisont 2020. EU satsar 80 miljarder euro på detta program för forskning och innovation. Finansieringen under de första två åren uppgår till över 15 miljarder euro och ska stimulera Europas kunskapsdrivna ekonomi genom att bidra till projekt som kommer att förändra människors liv. Tolv områden står i fokus för åtgärderna under 2014–2015, bl.a. skräddarsydd hälsovård, it-säkerhet och smarta städer (se MEMO/13/1122).

– Nu måste vi komma igång, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Satsningen på Horisont 2020 är mycket viktig för framtiden för vår forskning och innovation i Europa, och kommer att bidra till tillväxt, sysselsättning och bättre livskvalitet. Vi har utformat Horisont 2020 så att programmet ska ge resultat, och vi har minskat byråkratin för att göra det enklare att delta. Nu uppmanar jag forskare, universitet, företag, inte minst små och medelstora företag, och andra att delta.

EU-kommissionen har för första gången angett prioriteringar för finansieringen för en tvåårsperiod och ger på så sätt forskare och företag större säkerhet än någonsin tidigare om inriktningen på EU:s forskningspolitik. De första ansökningsomgångarna för 2014 års budget har redan inletts från och med i dag, och fler följer fram till slutet av året. Bara ansökningsomgångarna för 2014 års budget uppgår till omkring 7,8 miljarder euro och finansieringen är inriktad på de tre grundpelarna i Horisont 2020:

Spetskompetens: Omkring 3 miljarder euro, inklusive 1,7 miljarder euro i bidrag från Europeiska forskningsrådet till toppforskare och 800 miljoner euro till Marie Skłodowska-Curie-stipendier för yngre forskare (se MEMO/13/1123).

Industriellt ledarskap: 1,8 miljarder euro till stöd för Europas industriella ledarskap på områden som IKT, nanoteknik, avancerad tillverkning, robotteknik, bioteknik och rymdfart.

Samhälleliga utmaningar: 2,8 miljarder euro till innovativa projekt som är inriktade på Horisont 2020:s sju samhälleliga utmaningar, dvs. hälsa, jordbruk, maritim ekonomi och bioekonomi, energi, transport, klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror, reflekterande samhällen samt säkerhet.

Bakgrund

Horisont 2020 är EU:s största ramprogram någonsin för forskning och utveckling med en sjuårsbudget på nära 80 miljarder euro. Den största delen av EU:s forskningsmedel fördelas efter öppna ansökningsomgångar, men budgeten för Horisont inkluderar även finansiering för gemensamma forskningscentrumet, som är EU-kommissionens interna vetenskapstjänst, Europeiska institutet för innovation och teknik samt forskning som genomförs inom ramen för Euratomfördraget. Separata ansökningsomgångar kommer också att offentliggöras inom ramen för särskilda partnerskap med näringslivet och EU-länderna (se IP/13/668). Under 2014 kommer EU:s forskningsbudget att uppgå till totalt omkring 9,3 miljarder euro, inklusive dessa poster och administrativa utgifter, och under 2015 kommer den att öka till omkring 9,9 miljarder euro. Slutbeloppen för 2015 är beroende av beslutet om 2015 års budget.

Finansieringsmöjligheterna inom Horisont 2020 anges i de arbetsprogram som offentliggörs på EU:s digitala portal för forskningsfinansiering, som har moderniserats för att åstadkomma snabbare och papperslösa förfaranden. Deltagarna kommer också att se att programstrukturen och finansieringen har förenklats, att det nu bara finns en enda uppsättning regler och att belastningen på grund av finansiella kontroller och revisioner har minskat.

Ansökningsomgångarna för 2014–2015 omfattar finansiering på 500 miljarder euro under två år till innovativa små och medelstora företag via ett helt nytt instrument för dessa företag. Könsrelaterade aspekter förväntas ingå i många av projekten, och det finns finansiering för att ytterligare stimulera debatt om forskningens roll i samhället. Det har också införts nya regler som ska göra "öppen tillgång" till ett krav för Horisont 2020 så att offentliggjorda projektresultat är fritt tillgängliga för alla.

Mer information

MEMO/13/1085: Horizon 2020 – the EU's new research and innovation programme

Webbplatsen för Horisont 2020

Deltagarportalen

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia +32 2 298 73 03


Side Bar