Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. decembra 2013

Program Obzorje 2020 v prvih dveh letih razpisuje 15 milijard evrov

Evropska komisija je danes prvič predstavila razpise za projekte v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki v sedemletnem obdobju razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. V prvih dveh letih bo z več kot 15 milijardami evrov financiral projekte, ki spodbujajo evropsko gospodarstvo na podlagi znanja in ki iščejo rešitve, ki prinašajo pomembne izboljšave v vsakdanje življenje ljudi. Poudarek v letih 2014/2015 bo na 12 področjih, med njimi so individualizirana zdravstvena oskrba, digitalna varnost in pametna mesta (glej MEMO/13/1122).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je ob tem dejala: „Čas je, da se resno lotimo dela. Sredstva programa Obzorje 2020 so ključnega pomena za prihodnost raziskav in inovacij v Evropi ter bodo pripomogla h gospodarski rasti, zaposlovanju in kakovostnejšemu življenju. Program Obzorje 2020 smo zasnovali tako, da bo prinašal rezultate, zmanjšali smo birokracijo in tako olajšali sodelovanje v programu. Zdaj pozivam raziskovalce, univerze, podjetja, tudi mala in srednja podjetja, in druge, da se prijavijo!“

Evropska komisija je prvič doslej objavila prednostna področja financiranja za dve leti vnaprej, kar raziskovalcem in podjetjem prinaša več gotovosti glede usmeritve raziskovalne politike EU. Na večino razpisanih sredstev za leto 2014 se je od danes dalje že mogoče prijaviti, drugi razpisi bodo sledili med letom. Zgolj za leto 2014 je razpisanih okoli 7,8 milijarde evrov, pri čemer je financiranje usmerjeno v tri glavne stebre programa Obzorje 2020:

Odlična znanost: Približno 3 milijarde evrov, med drugim 1,7 milijarde evrov za nepovratna sredstva, ki jih Evropski raziskovalni svet namenja vrhunskim raziskovalcem, in 800 milijonov evrov za štipendije programa Marie Skłodowska-Curie za mlade raziskovalce (glej MEMO/13/1123).

Vodilni položaj v industriji: 1,8 milijarde evrov v podporo vodilnemu položaju evropske industrije na področjih, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije, napredna proizvodnja, robotika, biotehnologije in vesolje.

Družbeni izzivi: 2,8 milijarde evrov za inovativne projekte, ki se ukvarjajo s sedmimi družbenimi izzivi iz programa Obzorje 2020: zdravje, kmetijstvo, pomorstvo in biogospodarstvo, energetika, promet, podnebne spremembe, okolje, gospodarna raba virov in surovine, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnost.

Osnovne informacije

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih razpolaga s skoraj 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. EU sredstva za raziskave večinoma dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, toda proračunska sredstva programa Obzorje 2020 zajemajo tudi sredstva za Skupno raziskovalno središče, tj. znanstveno službo Evropske komisije, Evropski inštitut za inovacije in tehnologije ter za raziskave, ki jih izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločene razpise bodo objavili še v okviru posameznih partnerstev z industrijo in državami članicami (glej IP/13/668). Celotni proračun EU za raziskave, vključno s temi postavkami in upravnimi stroški, bo leta 2014 znašal približno 9,3 milijarde evrov in se leta 2015 povečal na okoli 9,9 milijarde evrov. Končni zneski za leto 2015 bodo odvisni od sklepa o letnem proračunu za leto 2015.

Možnosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020 so navedene v delovnih programih, objavljenih na spletnem portalu EU za financiranje raziskav. Portal je prenovljen in omogoča hitrejše postopke brez papirne dokumentacije. Poenostavili smo tudi strukturo programa in financiranje, pripravili enoten sklop pravil in zmanjšali breme finančnega nadzora in revizije.

Med razpisanimi sredstvi za leti 2014–2015 je tudi 500 milijonov evrov, ki bodo v dveletnem obdobju namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem, in sicer s popolnoma novim instrumentom za MSP. Pričakujemo, da bodo številni projekti vključili vidik enakosti med spoloma, na voljo bodo tudi sredstva, ki spodbujajo razpravo o vlogi znanosti v družbi. Z novimi pravili postaja „odprt dostop“ zahteva programa Obzorje 2020: rezultati projektov bodo prosto dostopni za vse.

Več informacij

MEMO 13/1085: Obzorje 2020 – novi program EU za raziskave in inovacije

Spletišče programa Obzorje 2020

Portal za udeležence

Kontaktni osebi:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar