Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. decembrī

Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” sāk darbu ar 15 miljardu eiro budžetu pirmajiem diviem gadiem

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar pirmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kuras budžets ir 80 miljardi eiro. Šis finansējums, no kura pirmajiem diviem gadiem ir paredzēti vairāk nekā 15 miljardi eiro, ir jāizmanto, lai sekmētu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību un risinātu aktuālās problēmas, kas ir cilvēku dzīves centrā. 2014.–2015. gadā darbības pamatā aptvers 12 jomas, tostarp tādas tēmas kā individualizēta veselības aprūpe, digitālā drošība un progresīvas pilsētas (skatīt MEMO/13/1122).

ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna: “Laiks ķerties pie darba. Programmas “Apvārsnis 2020” finansējums ir īpaši svarīgs pētniecības un inovācijas nākotnei Eiropā un sekmēs ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un labāku dzīves kvalitāti. Mēs esam izstrādājuši programmu “Apvārsnis 2020” tā, lai tai būtu rezultāti, un mēs esam samazinājuši administratīvās formalitātes, lai tajā piedalīties būtu vienkāršāk. Tāpēc aicinu pētniekus, augstskolas, uzņēmumus, tostarp MVU, un citus pieteikties!”

Pirmo reizi Komisija ir norādījusi finansējuma prioritātes pirmajiem diviem gadiem, tādējādi piedāvājot zinātniekiem un uzņēmumiem ar lielāku noteiktību nekā jebkad agrāk par ES pētniecības politikas virzību. Lielākā daļa uzaicinājumu iesniegt projektus atbilstīgi 2014. gada budžetam ir atvērti no šodienas, citi sekos nākamā gada laikā. Uzaicinājumi iesniegt projektus vien 2014. gada budžeta ietvaros pārstāv 7,8 miljardus eiro. Šo finansējumu izmantos atbilstīgi trijiem centrālajiem programmas “Apvārsnis 2020” pīlāriem.

Zinātnes izcilība: gandrīz 3 miljardi eiro, tostarp 1,7 miljardi Eiropas Pētniecības padomes subsīdijām, kas domātas augsta līmeņa zinātniekiem, un 800 miljoni eiro stipendijām, ko jaunajiem zinātniekiem piešķir Marijas Skladovskas-Kirī darbību ietvaros (skatīt MEMO/13/1123).

Rūpniecības prioritāte: 1,8 miljardi eiro paredzēti tam, lai atbalstītu Eiropas rūpniecības vadošās pozīcijas, tādās jomās kā IKT, nanotehnoloģijas, progresīvā ražošana, robotika, biotehnoloģijas un kosmoss.

Sabiedrības problēmas: 2,8 miljardi eiro atvēlēti inovatīviem projektiem, kas saistīti ar septiņiem programmā “Apvārsnis 2020” definētiem sabiedrības uzdevumiem, īsumā tie ir šādi: veselība; lauksaimniecība; jūrlietas un bioekonomika; enerģētika; transports; klimata aizsardzība; vide; resursu racionāls izmantojums un izejvielas; domājoša sabiedrība un drošība.

Vispārīga informācija

“Apvārsnis 2020” ir visu laiku vērienīgākā pētniecības un inovācijas programma, kuras budžets sasniedz 80 miljardus eiro septiņiem gadiem. ES pētniecības finansējumu parasti piešķir projektu konkursu kārtībā, bet šai programmai “Apvārsnis 2020” paredzētajā budžetā ietilpst arī finansējums Kopīgajam pētniecības centram, Komisijas iekšējam zinātniskajam dienestam, Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūtam, kā arī pētījumiem, kurus veic Euratom līguma ietvaros. Atsevišķus konkursa paziņojumus publicēs atbilstīgi īpašām partnerībām ar rūpniecības nozari un dalībvalstīm (skatīt IP/13/668). Kopējais budžets, ko ES atvēlējusi pētniecībai, ieskaitot šos posteņus un administratīvos izdevumus, būs aptuveni 9,3 miljardi 2014. gadā, un 2015. gadā tas pieaugs līdz 9,9 miljardiem. Galīgo summu 2015. gadam noteiks ar lēmumu par 2015. gada budžetu.

Finansējuma saņemšanas iespējas atbilstīgi programmai “Apvārsnis 2020” ir definētas darba programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma portālā, kuru pārstrādāja, lai procedūras varētu veikt raitāk un elektroniski. Dalībnieki varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz vienkāršota programmas arhitektūra un finansējums, vienots noteikumu kopums un samazināts finanšu pārbaužu un revīziju slogs.

2014.-2015. gadā īstenojamo konkursu budžets ietver 500 miljonus eiro, kurus divu gadu laikā paredzēts izmantot par labu inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šim nolūkam ir izveidots pilnīgi jauns MVU finansēšanas instruments. Tiek sagaidīts, ka daudzos projektos iekļaus dzimumu līdztiesības aspektus, un ir paredzēts arī finansējums, lai stimulētu turpmāku diskusiju par zinātnes lomu sabiedrībā. Turklāt jauni noteikumi paredz “brīvu pieejamību” kā vienu no programmas “Apvārsnis 2020” prasībām, lai publicētie projektu rezultāti būtu brīvi pieejami visiem.

Plašākai informācijai

MEMO/13/1085: “Apvārsnis 2020” — ES jauna pētniecības un inovācijas programma

Programmas “Apvārsnis 2020” tīmekļa vietne

Dalībnieku portāls

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar