Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 11 d.

Pradedama vykdyti programa „Horizontas 2020“. Pirmųjų dvejų metų biudžetas – 15 mlrd. EUR

Europos Komisija šiandien paskelbė pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Šios programos, kuriai iš viso numatoma skirti 80 mlrd. EUR., pirmųjų dvejų metų biudžetas – daugiau kaip 15 mlrd. EUR. Šiomis lėšomis siekiama padėti plėtoti Europos žinių ekonomiką ir paskatinti spręsti klausimus, nuo kurių sprendimo priklauso žmonių gyvenimo kokybė. 2014–2015 m. numatyta sutelkti dėmesį į veiklą 12 sričių, tarp kurių asmeniniams poreikiams pritaikyta sveikatos priežiūra, skaitmeninis saugumas ir pažangieji miestai (žr. MEMO/13/1122).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn: „Laikas imtis veiksmų. Finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“ itin svarbus Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų ateičiai. Juo bus prisidedama prie augimo, darbo vietų kūrimo ir gyvenimo kokybės gerinimo. Programą „Horizontas 2020“ rengėme taip, kad ja būtų pasiekta konkrečių rezultatų, ir sumažinome biurokratizmą, kad joje būtų lengviau dalyvauti. Todėl raginu mokslininkus, universitetus, įmones, taip pat mažąsias ir vidutines įmones, ir kitus suinteresuotus asmenis teikti projektus.“

Tai pirmas kartas, kai Komisija nurodo dvejų metų finansavimo prioritetus, ir taip suteikia mokslininkams bei įmonėms daugiau negu kada nors anksčiau aiškumo, kokia yra ES mokslinių tyrimų politikos kryptis. Dauguma kvietimų teikti projektų, kuriuos norima finansuoti iš 2014 m. biudžeto, paraiškas jau paskelbta ir jas galima teikti nuo šiandien. Kiti kvietimai bus palaipsniui skelbiami kitais metais. Atrinktiems projektams 2014 m. biudžete numatoma skirti apie 7,8 mlrd. EUR. Daugiausia lėšų ketinama skirti trims programos „Horizontas 2020“ prioritetams:

Pažangus mokslas. Šiai sričiai numatyta skirti apie 3 mlrd. EUR, įskaitant 1,7 mlrd. EUR Europos mokslinių tyrimų tarybos stipendijoms geriausiems mokslininkams ir 800 mln. EUR stipendijoms jauniems mokslininkams pagal programą „Marie Skłodowska-Curie“ (žr. MEMO/13/1123).

Pramonės pirmavimas. 1,8 mlrd. EUR numatoma skirti ES pramonės pirmavimui tokiose srityse, kaip IRT, nanotechnologijos, pažangi gamyba, robotika, biotechnologijos ir kosmoso pramonė, remti.

Visuomenės uždaviniai. 2,8 mlrd. EUR numatoma skirti novatoriškiems projektams, kuriais būtų siekiama spręsti septynis programoje „Horizontas 2020“ iškeltus visuomenės uždavinius, susijusius su sveikatos apsauga, žemės ūkiu, jūrų ekonomika ir bioekonomika, energetika, transportu, klimato politika, aplinka, efektyviu išteklių naudojimu, žaliavomis, visuomenės sąmoningumu, saugumu.

Pagrindiniai faktai

„Horizontas 2020“ – didžiausia bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa iš visų kada nors buvusių. Jos septynerių metų biudžetas – beveik 80 mlrd. EUR. Didžioji dalis ES lėšų moksliniams tyrimams skiriama rengiant konkursus, tačiau pagal programą „Horizontas“ taip pat skiriama lėšų Europos Komisijos mokslinių tyrimų padaliniui Jungtiniam tyrimų centrui, Europos inovacijos ir technologijos institutui bei pagal Euratomo sutartį atliekamiems moksliniams tyrimams. Taip pat bus skelbiami atskiri kvietimai teikti paraiškas pagal specialias partnerystės su pramonės sektoriumi ir valstybėmis narėmis iniciatyvas (žr. IP/13/668). Visas 2014 m. ES mokslinių tyrimų biudžetas, įskaitant lėšas minėtiems projektams ir administracinėms išlaidoms, sudarys apie 9,3 mlrd. EUR, o 2015 m. bus dar didesnis – apie 9,9 mlrd. EUR. Galutinė 2015 m. suma priklausys nuo sprendimo dėl 2015 m. metinio biudžeto.

Galimybės gauti finansavimą pagal programą „Horizontas 2020“ nustatytos darbo programose, paskelbtose ES skaitmeniniame mokslinių tyrimų finansavimo portale, kuris pertvarkytas taip, kad procedūros vyktų sparčiau ir nereikėtų popierinių dokumentų. Be to, dalyviams bus naudinga tai, kad supaprastinta programos struktūra ir finansavimas, parengtas bendras taisyklių rinkinys ir sumažinta finansų kontrolės bei audito našta.

2014–2015 m. pasitelkus visiškai naują mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonę numatyta paskelbti kvietimus teikti paraiškas novatoriškoms MVĮ, kurioms bus skirta 500 mln. EUR. Į daugelį projektų turėtų būti įtraukti lyčių lygybės aspektai, taip pat numatyta lėšų tolesniam diskusijų dėl mokslo vaidmens visuomenėje skatinimui. Parengtos ir naujos taisyklės, pagal kurias vienu iš programos „Horizontas 2020“ reikalavimų tampa vieša prieiga, t. y. turi būti užtikrinta, kad su paskelbtais pagal šią programą vykdomų projektų rezultatais galėtų susipažinti visi.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1085 – „Horizontas 2020“ – naujoji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa

Programos „Horizontas 2020“ svetainė

Dalyvių portalas

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia, +32 2 298 73 03


Side Bar