Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 11 Nollaig 2013

Seoladh an chláir Fís 2020 agus €15 billiún ar fáil ón mbuiséad don chéad dá bhliain

Den chéad uair, tá glaonna ar thionscadail faoin gclár Fís 2020 curtha os comhair an phobail ag an gCoimisiún Eorpach. Clár um taighde agus forbairt an Aontais Eorpaigh dar luach €80 billiún é an clár Fís 2020. Beidh níos mó ná €15 billiún ar fáil mar mhaoiniú sa chéad dá bhliain agus táthar ag súil go gcuirfidh sé borradh faoi gheilleagar eolasbhunaithe na hEorpa agus go n-úsáidfear é le dul i ngleic le saincheisteanna a mbíonn tionchar mór acu ar shaol daoine. San áireamh beidh 12 réimse a ndíreofar orthu in 2014/2015, m.sh. cúram sláinte pearsantaithe, slándáil dhigiteach agus cathracha cliste (féach MEMO/13/1122).

Bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Tá sé in am dúinn dul i gceann oibre. Tá maoiniú an chláir Fís 2020 ríthábhachtach do thaighde agus nuálaíocht san Eoraip amach anseo, agus cuideoidh sé le fás, le cruthú post agus le cáilíocht beatha níos fearr a bhaint amach. Ceapadh an clár Fís 2020 le go mbeadh torthaí air, agus tá gearrtha siar againn ar an maorlathas ionas go mbeidh sé níos éasca do dhaoine bheith páirteach ann. Mar sin, táim ag tathant ar thaighdeoirí, ollscoileanna, gnólachtaí - fiontair bheaga agus meánmhéide san áireamh - agus mórán eile nach iad, páirt a ghlacadh ann."

Den chéad uair, tá sé léirithe ag an gCoimisiún cé na tosaíochtaí maoiniúcháin a bheidh aige le linn an chéad dá bhliain, agus mar sin beidh taighdeoirí agus gnólachtaí níos fearr in ann a thuiscint cad é an treo a bhfuil beartas taighde an AE ag dul. Tá formhór na nglaonna a bhaineann le buiséad 2014 ar oscailt le haghaidh iarratas inniu cheana féin, agus tá níos mó le teacht sa bhliain seo romhainn. Tá luach isteach is amach le €7.8 billiún ar na glaonna i mbuiséad 2014 amháin agus tá an maoiniú dírithe ar trí phríomhthosaíocht an chláir Fís 2020:

Eolaíocht den scoth: Isteach is amach le €3 billiún, agus €1.7 billiún as an méid sin le haghaidh deontas ón gComhairle Eorpach um Thaighde le haghaidh na n-eolaithe is mó aitheantas agus €800 milliún le haghaidh comhlachtaí Marie Skłodowska-Curie le haghaidh taighdeoirí níos óige (féach MEMO/13/1123).

Ceannaireacht thionsclaíoch: €1.8 billiún chun tacú le ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa i réimsí ar leith, mar shampla, TFC, nanaitheicneolaíochtaí, ardmhonarú, róbataic, biteicneolaíochtaí agus spás.

Dúshláin shochaíocha: €2.8 billiún le haghaidh tionscadal nuálaíoch a thugann aghaidh ar sheacht ndúshlán shochaíocha an chláir Fís 2020: sláinte, talmhaíocht, cúrsaí mara agus an bithgheilleagar, fuinneamh, iompar, gníomhú ar son na haeráide, comhshaol, éifeachtúlacht fuinnimh agus amhábhair, sochaithe machnamhacha agus slándáil.

Cúlra

Is é an clár Fís 2020 an creatchlár taighde agus nuálaíochta is mó riamh ag an AE agus tá buiséad seacht mbliana aige dar luach €80 billiún, nach mór. Dáiltear formhór an mhaoinithe taighde ón AE ar bhonn glaonna iomaíocha, agus san áireamh i mbuiséad an chláir tá maoiniú don Airmheán Comhpháirteach Taighde, do sheirbhís eolaíochta inmheánach an Choimisiúin Eorpaigh, don Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht agus do thaighde a dhéanfar faoi chuimisú Chonradh Euratom. Chomh maith leis sin, foilseofar glaonna ar leith faoi Chomhpháirtíochtaí sonracha le lucht tionscail agus leis na Ballstáit (féach IP/13/668). In 2014, thart ar €9.3 billiún a bheidh i mbuiséad iomlán taighde an AE agus beidh na nithe sin san áireamh ann chomh maith le caiteachas riaracháin €9.9 billiún a bheidh sa bhuiséad in 2015. Tá méideanna deiridh 2015 faoi réir an chinnidh ar bhuiséad bliantúil 2015.

Leagtar amach na deiseanna maoiniúcháin faoin gclár Fís 2020 sna cláir oibre atá foilsithe ar thairseach dhigiteach an AE le haghaidh maoiniú taighde, a rinneadh a athchóiriú ar mhaithe le nósanna imeachta níos tapúla, gan pháipéar, a chur i bhfeidhm. Feicfidh na rannpháirtithe freisin go bhfuil struchtúr na gclár agus an mhaoinithe i bhfad níos simplí, nach bhfuil ach tacar amháin rialacha ann, agus nach bhfuil an t-ualach ó rialuithe airgeadais agus iniúchtaí chomh mór céanna.

I measc na nglaonna do 2014-15, tá €500 milliún curtha ar leataobh le haghaidh fiontar beag agus meánmhéide (FBManna) ar feadh tréimhse dhá bhliain, a bhuí le hionstraim nua FBM. Táthar ag súil go gcuirfear san áireamh gnéithe inscne i gcuid mhór de na tionscadail, agus tá maoiniú ar fáil le haghaidh díospóireacht a chothú faoi ról na heolaíochta sa tsochaí. Tá rialacha nua ann freisin ionas go mbeidh "rochtain oscailte" ina ceanglas don chlár Fís 2020, is é sin le rá go mbeidh fáil ag an bpobal i gcoitinne ar thorthaí foilsithe tionscadal.

Tuilleadh eolais

MEMO/13/1085: Fís 2020 – clár nua taighde agus nuálaíochta an AE

Leathanach gréasáin an chláir Fís 2020

Tairseach na rannpháirtithe

Teagmháil :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar