Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2013

Raamprogrammi „Horisont 2020” käivitamiseks on esimesel kahel aastal vahendeid 15 miljardi euro ulatuses

Euroopa Komisjon esitles täna esimest korda Euroopa Liidu 80 miljardi eurose eelarvega teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” projektikonkurssi. Esimesel kahel aastal on võimalik kasutada üle 15 miljardi euro, et hoogustada Euroopa teadmistepõhise majanduse arengut ning lahendada probleeme nii, et see tooks kaasa muutuse inimeste igapäevaelus. 2014. ja 2015. aasta meetmetes keskendutakse 12 valdkonnale, sealhulgas isiklik tervishoiuteenus, digitaalne turvalisus ja arukad linnad (vt MEMO/13/1122).

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Aeg on tööle asuda. Raamprogrammi „Horisont 2020” rahastamine on Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni tulevikku silmas pidades äärmiselt oluline. See aitab soodustada majanduskasvu, luua töökohti ning tõsta inimeste elukvaliteeti. „Horisont 2020” on loodud selleks, et midagi tõepoolest ära teha. Me oleme vähendanud bürokraatiat ja muutnud osalemise lihtsamaks. Jääb üle vaid pöörduda teadlaste, kõrgkoolide, ettevõtete, sealhulgas VKEde ja teiste huviliste poole ning kutsuda neid osalema!”

Esimest korda on komisjon rahastamise prioriteedid paika pannud kaheks aastaks, see annab teadlastele ja ettevõtjatele võrreldes varasemaga ELi teadusuuringute suunal kindlust juurde. Enamik 2014. aasta eelarvest rahastatavatest konkurssidest on juba tänasest taotluste esitamiseks avatud ning aasta jooksul lisandub veel konkursse. 2014. aasta eelarvest rahastatavateks projektikonkurssideks on vahendeid ligikaudu 7,8 miljardit eurot, peatähelepanu on pööratud kolmele raamprogrammi „Horisont 2020” põhisuunale.

Tipptasemel teadus: umbes 3 miljardit eurot, sealhulgas on 1,7 miljardit eurot eraldatud Euroopa teadusnõukogule tippteadlaste toetamiseks ja 800 miljonit eurot Marie Skłodowska-Curie noorte teadlaste stipendiumiteks (vt MEMO/13/1123).

Juhtpositsioon tööstuses: 1,8 miljardi euroga toetatakse Euroopa juhtpositsiooni tööstuses. Peamised valdkonnad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, nanotehnoloogia, kõrgtehnoloogiline tootmine, robotsüsteemid, bio- ja kosmosetehnoloogia.

Ühiskondlikud probleemid: 2,8 miljardit eurot on eraldatud innovatsiooniprojektidele, mis tegelevad raamprogrammis „Horisont 2020” määratletud seitsme laiema ühiskondliku probleemiga. Siia kuuluvad tervishoid; põllumajandus, merendus ja biomajandus; energeetika; transport; kliimameetmed, keskkond, ressursside tõhus kasutamine ja tooraine; kaasa mõtlev ühiskond; turvalisus.

Taust

„Horisont 2020” on ELi suurim teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille seitsme aasta eelarve ulatub pea 80 miljardi euroni. ELi teadusuuringute rahastamine toimub enamasti projektikonkursside põhjal, kuid raamprogrammis „Horisont 2020” on olemas vahendid ka Teadusuuringute Ühiskeskuse (Euroopa Komisjoni sisene teadustalitus), Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ja Euratomi asutamislepingu raames tehtavate teadusuuringute rahastamiseks. Eraldi konkursikutsed avaldatakse tööstuse ja liikmesriikidega loodud konkreetsete partnerluste raames (vt IP/13/668). 2014. aastal on ELi teadusuuringute eelarves (sealhulgas konkreetsed eelarvepunktid, millele lisanduvad halduskulud) ligikaudu 9,3 miljardit eurot ning 2015. aastal ulatub see summa 9,9 miljardi euroni. 2015. aasta lõplikud summad kinnitatakse 2015. aasta eelarvet käsitlevas otsuses.

Raamprogrammi „Horisont 2020” rahastamisvahendid on ette nähtud tööprogrammides, mis on avaldatud ELi teadusuuringute rahastamise elektroonilises portaalis, mida on uuendatud kiirema (paberiteta) menetlemise huvides. Ka programmi ülesehitust ja rahastamist on lihtsustatud, kasutusele on võetud ühtsed eeskirjad ning finantskontrolli ja auditeerimisega seotud koormust on vähendatud.

Aastatel 2014 ja 2015 on projektikonkurssides uuenduslikele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele) ette nähtud 500 miljonit eurot, mis eraldatakse neile täiesti uue VKEdele ettenähtud vahendi kaudu. Mitmete projektide puhul on kavas arvestada soolise tasakaalu aspekte ning olemas on ka vahendid teaduse ühiskondlikku rolli käsitleva debati hoogustamiseks. Lisaks eeldab raamprogrammis „Horisont 2020” osalemine uute eeskirjade kohaselt teabele vaba juurdepääsu. See tähendab, et projektide tulemused on kõigile vabalt kättesaadavad.

Täiendav teave

MEMO/13/1085: „Horisont 2020” – ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm

„Horisont 2020” veebisait

Osalejate portaal

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar