Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 december 2013

Sysselsättning: rådet enigt om skydd av utstationerade arbetstagare

EU-kommissionären för sysselsättning László Andor välkomnade att rådet (sysselsättning och socialpolitik) den 9 december enades om en så kallad allmän riktlinje gällande förslaget till direktiv om genomförande av bestämmelserna för utstationerade arbetstagare. Kommissionen lade fram sitt förslag i mars 2012 (se IP/12/267).

– Kommissionen välkomnar att rådet idag enats om nya regler för att genomföra de skyddsåtgärder mot social dumpning som fastställts i direktivet om utstationerade arbetstagare, säger László Andor. Det är absolut nödvändigt att stärka EU:s skyddsregler för att se till att rättigheterna för utstationerade arbetstagare respekteras i praktiken, och skapa mer rättssäkerhet och öppenhet för europeiska företag. Jag uppmanar Europaparlamentet och rådet att anta direktivet så snart som möjligt.

I fråga om administrativa krav och nationella kontrollåtgärder, som är några av de viktigaste elementen i förslaget, fastställer den text som antagits av rådet behovet av rättssäkerhet och öppenhet för tjänsteleverantörer, men erkänner samtidigt medlemsstaternas befogenheter.

I texten understryks dessutom entreprenörers ansvar när det gäller att skydda rättigheterna för de arbetstagare som befinner sig direkta entreprenadsförhållanden. På samma gång får medlemsstaterna en viss flexibilitet för att kunna upprätthålla de nödvändiga åtgärderna, vilket säkerställer att de olika sociala modellerna och systemen för arbetsmarknadsrelationer inom EU respekteras.

Bakgrund

Om den aktuella texten antas av Europaparlamentet och rådet kommer det befintliga direktivet om utstationerade arbetstagare (direktiv 96/71/EG) att kunna genomföras och tillämpas effektivare i praktiken. I detta direktiv föreskrivs en rad åtgärder för att skydda utstationerade arbetare och förebygga social dumpning. Direktivet skulle i synnerhet

öka medvetenheten om arbetstagares och företags rättigheter och skyldigheter i fråga om anställningsvillkor,

främja samarbetet mellan de nationella myndigheter som ansvarar för utstationering (skyldighet att reagera på begäran om hjälp från ansvariga myndigheter i andra EU-länder inom 2 arbetsdagar för brådskande ärenden och inom 25 arbetsdagar för ej brådskande ärenden),

klargöra definitionen av utstationering för att motverka utbredning av ”brevlådeföretag” som inte bedriver någon riktig ekonomisk verksamhet i det ursprungliga EU-landet utan använder utstationering för att kringgå lagen,

uppmana EU-länderna att kontrollera att bestämmelserna i 1996 års direktiv följs (genom att länderna utser speciella myndigheter som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av direktivet samt genom att de länder där tjänsteleverantörerna har sitt säte vidtar lämpliga övervaknings-, genomförande- och inspektionsåtgärder),

kräva att utstationerande företag

utser en kontaktperson som underrättar ansvariga myndigheter om antalet arbetstagare som ska utstationeras och deras identitet, start- och slutdatum för utstationeringen samt dess varaktighet, adressen till arbetsplatsen och typ av tjänster,

sparar alla tillgängliga grundhandlingar som anställningsavtal, lönebesked och tidrapporter för utstationerade arbetstagare,

förbättra skyddet av rättigheter och hanteringen av klagomål genom att kräva att både värd- och hemlandet med stöd av de fackliga organisationerna och andra berörda parter säkerställer att utstationerade arbetstagare kan framföra klagomål och vidta rättsliga eller administrativa åtgärder mot sina arbetsgivare om deras rättigheter inte respekteras,

se till att administrativa påföljder och böter som en tjänsteleverantör åläggs av tillsynsmyndigheterna i ett EU-land på grund av bristande efterlevnad av bestämmelserna i 1996 års direktiv, kan verkställas och drivas in i ett annat EU-land. Sådana påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Mer information

MEM O/13/1103

GD Sysselsättnings webbplats om utstationering av arbetstagare

EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

László Andors webbplats

Följ @LaszloAndorEU på Twitter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar