Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. decembra 2013

Zaposlovanje: Komisija pozdravlja dogovor Sveta o izvrševanju zaščitnih ukrepov za napotene delavce

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je pozdravil dogovor ministrov Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko z dne 9. decembra o t. i. „splošnem pristopu“ glede predloga direktive o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev. Komisija je predlog predstavila marca 2012 (glej IP/12/267).

Komisar László Andor je dejal: „Komisija toplo pozdravlja splošni pristop k novim pravilom za izvajanje zaščitnih ukrepov proti socialnemu dampingu iz direktive o napotitvi delavcev, o katerem se je danes dogovoril Svet. V pravilih EU je treba nujno okrepiti zaščitne ukrepe, da se zagotovi spoštovanje pravic napotenih delavcev v praksi ter evropskim podjetjem omogočita večja pravna varnost in preglednost pri delovanju. Evropski parlament in Svet pozivam, da v kar najkrajšem času dokončno sprejmeta direktivo.“

Na področju upravnih zahtev in nacionalnih nadzornih ukrepov, ki je eden od najpomembnejših elementov predloga, besedilo, o katerem je Svet dosegel soglasje, vzpostavlja ravnotežje med potrebo po zagotavljanju pravne varnosti in preglednosti za ponudnike storitev ter priznavanjem pristojnosti držav članic.

Na področju varstva pravic delavcev v neposrednih podizvajalskih razmerjih besedilo, o katerem je Svet dosegel soglasje, priznava pomen odgovornosti izvajalca, pri čemer državam članicam dopušča nekaj prožnosti za ohranitev potrebnih ustreznih ukrepov, s čimer spoštuje različne socialne modele in sisteme odnosov med delodajalci in delojemalci v državah članicah EU.

Ozadje

Če bosta Evropski parlament in Svet sprejela sedanje besedilo, bo to pripomoglo k izboljšanju učinkovitega izvajanja, uporabe in izvrševanja veljavne direktive o napotitvi delavcev (Direktiva 96/71/ES) v praksi. Ta direktiva določa vrsto zaščitnih ukrepov za zaščito socialnih pravic napotenih delavcev in preprečevanje socialnega dampinga. Direktiva o izvrševanju bo:

določila ambicioznejše standarde za ozaveščanje delavcev in podjetij o njihovih pravicah in dolžnostih v zvezi s pogoji za zaposlitev,

oblikovala pravila za izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi organi, odgovornimi za napotitev (obveznosti glede odgovarjanja na prošnje za pomoč pristojnih organov drugih držav članic; rok dveh delovnih dni za odgovarjanje na nujne zahteve po informacijah in rok 25 delovnih dni za nenujne zahteve),

pojasnila opredelitev pojma napotitev na delo, da se prepreči množenje družb „poštnih nabiralnikov“, ki ne izvajajo dejanskih gospodarskih dejavnosti v državi članici izvora, ampak uporabljajo napotitve na delo za izogibanje zakonu,

določila obveznosti držav članic glede preverjanja usklajenosti s pravili iz direktive iz leta 1996 (države članice bi morale določiti posebne organe za izvrševanje, ki bi preverjali usklajenost; države članice, v katerih imajo ponudniki storitev sedež, bi morale sprejeti potrebne nadzorne in izvršilne ukrepe) ter inšpekcijske ukrepe, ki bi jih morale izvajati,

od podjetij za napotitev na delo zahtevala:

da imenujejo kontaktno osebo za stike z organi za izvrševanje, ki bo prijavila identiteto, število delavcev, ki bodo napoteni na delo, datume začetka in konca napotitve ter trajanje napotitve, naslov delovnega mesta in naravo storitev,

da dajo na razpolago osnovno dokumentacijo, kot so pogodbe o zaposlitvi, plačilni listi in evidence prisotnosti napotenih delavcev,

izboljšala uveljavljanje pravic in obravnavo pritožb, saj bo od držav članic gostiteljic in matičnih držav članic zahtevala, da napotenim delavcem omogočijo vlaganje pritožb in sprožanje pravnih in/ali upravnih postopkov proti njihovim delodajalcem s pomočjo sindikatov in drugih zainteresiranih tretjih oseb, če njihove pravice niso spoštovane,

zagotovila, da je upravne in denarne kazni, ki jih ponudnikom storitev zaradi nespoštovanja zahtev iz direktive iz leta 1996 naložijo organi za izvrševanje ene države članice, mogoče izvršiti in izterjati v drugi državi članici. Sankcije za neupoštevanje direktive morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Dodatne informacije

MEMO/13/1103

Spletna stran GD za zaposlovanje o napotitvah delavcev na delo

Naročite se na brezplačni elektronski bilten o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Spletno mesto komisarja Lászla Andorja

Spremljajte komisarja Lászla Andorja na Twitterju @LászlóAndorEU

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar