Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. decembra 2013

Zamestnanosť: Komisia víta dohodu Rady v otázke presadzovania záruk pre vyslaných pracovníkov

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uvítal dohodu prijatú 9. decembra na zasadnutí Rady ministrov práce a sociálnych vecí EÚ o tzv. „spoločnom prístupe“ k návrhu smernice o presadzovaní práv vyslaných pracovníkov. Komisia svoj návrh predstavila v marci 2012 (pozri IP/12/267).

Komisár László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Komisia s radosťou prijala dnešnú dohodu Rady ministrov o spoločnom prístupe k novým pravidlám presadzovania záruk na ochranu proti sociálnemu dampingu stanoveným v smernici o vyslaných pracovníkoch. Je tu naliehavá potreba posilniť záruky vyplývajúce z pravidiel EÚ, a tým zabezpečiť dodržiavanie práv vyslaných pracovníkov v praxi a umožniť európskym podnikom podnikať s väčšou dávkou právnej istoty a transparentnosti. Preto teraz vyzývam Európsky parlament a Radu, aby spomínanú smernicu čo najskôr definitívne schválili.“

Pokiaľ ide o administratívne požiadavky a opatrenia štátnej kontroly, ktoré patria medzi najdôležitejšie prvky návrhu, je v texte, na ktorom sa dohodla Rada ministrov, stanovená rovnováha medzi potrebou zaručiť poskytovateľom služieb právnu istotu a transparentnosť a zachovaním právomocí členských štátov.

Pokiaľ ide o ochranu práv pracovníkov v priamych subdodávateľských vzťahoch, je podľa textu, na ktorom sa dohodla Rada ministrov, dôležité, aby zodpovednosť v tomto smere niesol hlavný dodávateľ, pričom členské štáty by si zachovali určitú flexibilitu pri presadzovaní dodržiavania nevyhnutných primeraných opatrení, aby sa tak mohli zohľadniť rôzne sociálne modely a systémy priemyselných vzťahov, ktoré v krajinách EÚ existujú.

Súvislosti

Súčasné znenie by v prípade, že ho schváli Európsky parlament a Rada, malo zlepšiť účinné vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie dodržiavania existujúcej smernice o vysielaní pracovníkov (smernica 96/71/ES), ktorá zavádza niekoľko záruk na ochranu sociálnych práv vyslaných pracovníkov a na predchádzanie sociálnemu dampingu. Smernicou o presadzovaní práv by sa mali najmä:

stanoviť ambicióznejšie normy na zvýšenie povedomia pracovníkov a spoločností o ich právach a povinnostiach, pokiaľ ide o pracovné podmienky,

stanoviť pravidlá na zlepšenie spolupráce štátnych orgánov zodpovedných za vysielanie pracovníkov (povinnosť odpovedať na žiadosť o pomoc zaslanú príslušným orgánom z iného členského štátu; lehota dvoch pracovných dní na odpoveď v prípade urgentných žiadosti o informácie a 25 pracovných dní v prípade bežných žiadostí),

objasniť definíciu vysielania pracovníkov, aby sa zabránilo množeniu „schránkových spoločností“, ktoré v členskom štáte pôvodu nevykonávajú žiadnu skutočnú hospodársku činnosť a vysielanie pracovníkov používajú skôr na obchádzanie právnych predpisov,

definovať mieru zodpovednosti členských štátov za overenie súladu s pravidlami stanovenými v smernici z roku 1996 (členské štáty by mali poveriť konkrétne kontrolné orgány zodpovednosťou overiť spomínaný súlad; povinnosť členských štátov, v ktorých sú poskytovatelia služieb usadení, prijať potrebné dozorné opatrenia a opatrenia na presadzovanie práva), ako aj kontrolné opatrenia, ktoré musia prijať,

od vysielajúcich spoločností vyžadovať:

určenie osoby, ktorá bude v kontakte s kontrolnými orgánmi, aby došlo k zverejneniu ich totožnosti, počtu pracovníkov, ktorí majú byť vyslaní, dátumov začiatku a konca vyslania a dĺžky jeho trvania, adresy pracoviska a povahy služieb,

archiváciu základných dokumentov, ako sú pracovné zmluvy, výplatné pásky a pracovné výkazy vyslaných pracovníkov tak, aby boli k dispozícii,

zlepšenie presadzovania práv a riešenia sťažností tým, že tak hostiteľské, ako aj domovské členské štáty zabezpečia vyslaným pracovníkom vďaka podpore zo strany odborov a iných zainteresovaných tretích strán možnosť podávať sťažnosti a vykonávať právne a/alebo administratívne opatrenia voči ich zamestnávateľom v prípade, že ich práva nie sú rešpektované,

zaručenie, aby administratívne sankcie a pokuty uložené poskytovateľom služieb kontrolnými orgánmi jedného členského štátu v prípade nedodržania požiadaviek smernice z roku 1996 mohli platiť a byť vymáhateľné aj v inom členskom štáte. Sankcie za nedodržiavanie smernice musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Ďalšie informácie

MEMO/13/1103

Webová stránka GR EMPL o vysielaní pracovníkov

Prihláste sa k bezplatnému odberu emailového spravodajcu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

Webové stránky komisára Andora

Sledujte @LaszloAndorEU na Twitteri

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar