Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 9 decembrie 2013

Ocuparea forței de muncă: Comisia salută acordul Consiliului privind aplicarea garanțiilor pentru lucrătorii detașați

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor a salutat acordul din 9 decembrie la care au ajuns miniștrii din Consiliul Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială referitor la o așa-numită „abordare generală” privind propunerea unei directive care să verifice aplicarea prevederilor referitoare la detașarea lucrătorilor. Comisia a prezentat propunerea sa în martie 2012 (a se vedea IP/12/267).

Comisarul László Andor a declarat: „Comisia salută cu mult entuziasm abordarea generală aprobată astăzi de Consiliu privind noile norme de aplicare a garanțiilor destinate combaterii dumping-ului social prevăzute de directiva privind lucrătorii detașați. Există o nevoie urgentă de a consolida garanțiile stabilite de normele UE pentru a garanta că drepturile lucrătorilor detașați sunt respectate în practică și pentru a permite întreprinderilor europene să beneficieze de mai multă siguranță juridică și transparență. Solicit acum Parlamentului European și Consiliului să adopte (definitiv) directiva cât mai curând posibil.”

În ceea ce privește obligațiile administrative și măsurile de control naționale, unul dintre cele mai importante elemente ale propunerii, textul aprobat de Consiliu asigură un echilibru între necesitatea de a garanta siguranța juridică și transparența pentru furnizorii de servicii, recunoscând în același timp competența statelor membre.

În ceea ce privește protecția drepturilor lucrătorilor în raporturile de subcontractare directă, textul aprobat de Consiliu recunoaște importanța răspunderii contractantului în acest sens, permițând în același timp statelor membre o anumită flexibilitate pentru a susține măsurile corespunzătoare necesare, respectându-se astfel diferitele modele sociale și sisteme de relații de muncă existente în statele membre ale UE.

Context

Textul actual, în cazul în care este adoptat de Parlamentul European și de Consiliu, ar contribui la îmbunătățirea eficacității implementării, aplicării și punerii în practică a prevederilor Directivei în vigoare privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE), care pune în aplicare o serie de garanții pentru protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor detașați și pentru a împiedica dumping-ul social. În mod special, această nouă directivă de aplicare:

ar stabili standarde mai ambițioase pentru a spori gradul de sensibilizare al lucrătorilor și a întreprinderilor cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în ceea ce privește termenii și condițiile de încadrare în muncă;

ar stabili norme pentru a îmbunătăți cooperarea între autoritățile naționale însărcinate cu detașarea (obligația de a răspunde cererilor de asistență din partea autorităților competente ale altor state membre; un termen de două zile lucrătoare pentru a răspunde cererilor urgente de informații și un termen de 25 de zile lucrătoare pentru cererile care nu sunt urgente);

ar clarifica definiția detașării, pentru a evita înmulțirea întreprinderilor de tip „cutii poștale” care nu desfășoară nicio activitate economică reală în statul membru de origine, ci mai degrabă utilizează detașarea ca o modalitate de a eluda legea;

ar defini responsabilitățile statelor membre de a verifica asigurarea respectării normelor prevăzute de directiva din 1996 (statele membre ar trebui să desemneze autorități de aplicare a legii responsabile pentru verificarea respectării normelor; obligația statelor membre în care sunt stabiliți furnizorii de servicii de a lua măsurile de control, de aplicare și de inspecție necesare care țin de responsabilitatea acestora;

ar cere întreprinderilor care efectuează detașări:

să desemneze o persoană de contact responsabilă pentru asigurarea legăturii cu autoritățile de aplicare a legii care să declare identitatea, numărul lucrătorilor care urmează a fi detașați, datele de început și de încheiere ale detașării și durata acesteia, adresa de la locul de muncă și natura serviciilor;

să păstreze documentele de bază disponibile, cum ar fi contractele de muncă, fișele de salariu și fișele de pontaj ale lucrătorilor detașați;

să îmbunătățească controlul aplicării drepturilor și tratarea plângerilor solicitând atât statului membre gazdă, cât și celui de origine să garanteze că lucrătorii detașați, cu sprijinul sindicatelor și al altor părți terțe interesate, pot înainta plângeri și să ia măsuri legislative și/sau administrative împotriva angajatorilor lor în cazul în care nu le sunt respectate drepturile;

să garanteze că sancțiunile și amenzile administrative impuse prestatorilor de servicii de către autorități de aplicare a legii dintr-un stat membru pentru nerespectarea cerințelor directivei din 1996 pot fi impuse și recuperate în alt stat membru. Sancțiunile pentru nerespectarea directivei trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Informații suplimentare

MEMO/13/1103

Site-ul internet al DG Employment privind detașarea lucrătorilor:

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziune

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar