Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 9 grudnia 2013 r.

Zatrudnienie: Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie Rady w sprawie egzekwowania środków ochronnych przysługujących pracownikom delegowanym

Europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, László Andor, z zadowoleniem przyjął porozumienie Rady Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia dotyczące tzw. „ogólnego podejścia” w odniesieniu do dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowania pracowników. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący tej dyrektywy w marcu 2012 r. (zob. IP/12/267)

Komisarz László Andor powiedział: „Komisja z bardzo dużym zadowoleniem przyjmuje uzgodnione dziś przez Radę ogólne podejście dotyczące nowych zasad wdrażania środków ochronnych przeciwko dumpingowi socjalnemu, określonych w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia środków ochronnych w przepisach UE, aby zagwarantować przestrzeganie praw pracowników delegowanych w praktyce oraz zapewnić przedsiębiorstwom europejskim większą pewność prawa i przejrzystość w prowadzeniu działalności. Zachęcam teraz gorąco Parlament Europejski i Radę do ostatecznego i jak najszybszego przyjęcia dyrektywy."

Jeśli chodzi o wymogi administracyjne i krajowe środki kontrolne, jedne z najważniejszych elementów wniosku, tekst przyjęty przez Radę zapewnia równowagę między koniecznością zagwarantowania usługodawcom pewności prawa i przejrzystości a uznaniem kompetencji państw członkowskich.

Jeśli chodzi o ochronę praw pracowników w ramach bezpośrednich umów o podwykonawstwo, tekst przyjęty przez Radę ugruntowuje odpowiedzialność wykonawcy w tym zakresie, dając równocześnie państwom członkowskim pewną elastyczność co do utrzymania niezbędnych odpowiednich środków. W ten sposób gwarantuje się poszanowanie różnych modeli społecznych i systemów stosunków pracy obowiązujących w państwach UE.

Kontekst

Tekst dyrektywy w obecnym kształcie, jeśli zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, pozwoli poprawić skuteczność wdrażania, stosowania i egzekwowania w praktyce przepisów istniejącej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE). Dyrektywa ta przewiduje szereg środków ochronnych umożliwiających ochronę praw socjalnych pracowników delegowanych oraz zapobieganie dumpingowi socjalnemu. Dzięki dyrektywie w sprawie egzekwowania przepisów można by w szczególności:

ustalić ambitniejsze normy pozwalające podnieść wiedzę pracowników i przedsiębiorstw na temat ich praw i obowiązków, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia;

ustanowić zasady pozwalające zacieśnić współpracę między organami krajowymi odpowiedzialnymi za kwestię delegowania (wymóg odpowiadania na wnioski o pomoc złożone przez właściwe organy innego państwa członkowskiego; dwa dni robocze na odpowiedź na pilne wnioski o udzielenie informacji oraz 25 dni roboczych w przypadku wniosków niepilnych);

sprecyzować definicję delegowania w celu zapobiegania powstawaniu „spółek-skrzynek pocztowych” (firm z fikcyjną siedzibą), które w rzeczywistości nie prowadzą działalności gospodarczej w państwie członkowskim pochodzenia, ale raczej wykorzystują delegowanie jako sposób na obejście przepisów;

określić obowiązki państw członkowskich w zakresie monitorowania zgodności z zasadami ustanowionymi w dyrektywie z 1996 r. (państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia organów wykonawczych odpowiedzialnych za sprawdzanie zgodności; państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi działalność, zobowiązane jest przedsięwziąć niezbędne środki nadzoru lub środki egzekucji) oraz środki kontroli, jakie powinny one wprowadzić;

zobowiązać przedsiębiorstwa delegujące:

do wyznaczenia osoby do kontaktów z organami wykonawczymi, podawania tożsamości i liczby oddelegowywanych pracowników, terminów rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania oraz okresu jego trwania, adresu miejsca pracy i charakteru usług,

do przechowywania podstawowych dokumentów, takich jak umowy o pracę, karty płacy oraz rozliczenia czasu pracy delegowanych pracowników;

poprawić egzekwowanie praw pracowników oraz rozpatrywanie skarg, nakładając zarówno na państwo pochodzenia, jak i państwo przyjmujące obowiązek zagwarantowania pracownikom delegowanym, wspieranym przez związki zawodowe i inne zainteresowane strony trzecie, możliwości składania skarg oraz podejmowania działań prawnych lub administracyjnych przeciwko pracodawcom, którzy nie przestrzegają praw pracowników;

zagwarantować, aby grzywny i kary administracyjne za nieprzestrzeganie wymogów dyrektywy z 1996 r. nałożone na usługodawcę przez organy wykonawcze jednego państwa członkowskiego mogły być egzekwowane w innym państwie członkowskim. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dyrektywy powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/1103

Strona internetowa DG EMPL na temat delegowania pracowników:

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar