Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 december 2013

Werkgelegenheid: Commissie blij met politiek akkoord van de Raad over handhaving van bescherming van gedetacheerde werknemers

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie László Andor heeft verheugd gereageerd op het politiek akkoord van 9 december van de Raad van ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van de EU betreffende de zogenaamde "algemene aanpak" inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende de handhaving van de terbeschikkingstelling van werknemers. De Commissie heeft haar voorstel in maart 2012 ingediend (zie IP/12/267).

Commissaris László Andor zei: "De Commissie is zeer verheugd over de algemene aanpak die de Raad vandaag is overeengekomen inzake nieuwe regels om de bescherming tegen sociale dumping te handhaven die in de detacheringsrichtlijn zijn vastgelegd. Er is dringend behoefte aan versterking van de bescherming in EU-regels om te waarborgen dat de rechten van gedetacheerde werknemers in de praktijk worden nageleefd, en bovendien moeten Europese ondernemingen snel in staat worden gesteld om met meer rechtszekerheid en transparantie te werken. Ik dring nu er bij het Europees Parlement en de Raad op aan de richtlijn zo spoedig mogelijk definitief vast te stellen.”

Wat betreft de administratieve eisen en de nationale controlemaatregelen – een van de belangrijkste onderdelen van het voorstel –, wordt in de door de Raad overeengekomen tekst het juiste evenwicht gevonden tussen de noodzaak om rechtszekerheid en transparantie voor dienstverrichters te waarborgen en de noodzaak om de bevoegdheid van de lidstaten te erkennen.

Wat betreft de bescherming van de rechten van werknemers bij directe onderaanneming, wordt in de door de Raad overeengekomen tekst het belang van de aansprakelijkheid van de contractant op dit gebied erkend, terwijl de lidstaten tegelijkertijd enige flexibiliteit krijgen bij de handhaving van de nodige passende maatregelen, zodat de verschillende bestaande sociale modellen en stelsels van arbeidsbetrekkingen in de EU-landen worden geëerbiedigd.

Achtergrond

Indien de huidige tekst door het Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd, zal deze bijdragen tot de verbetering van de daadwerkelijke tenuitvoerlegging, toepassing en handhaving in de praktijk van de bestaande detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG), waarbij een aantal waarborgen voor de bescherming van de sociale rechten van gedetacheerde werknemers en voor het voorkomen van sociale dumping worden ingesteld. In het bijzonder:

legt de handhavingsrichtlijn ambitieuzere normen vast om werknemers en ondernemingen bewuster te maken van hun rechten en verplichtingen betreffende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden;

stelt de handhavingsrichtlijn regels vast om de samenwerking te verbeteren tussen de nationale autoriteiten die met detachering zijn belast (verplichting om gehoor te geven aan een verzoek om bijstand van bevoegde instanties in een andere lidstaat; een uiterste termijn van twee werkdagen om op een dringend verzoek om informatie te reageren en een uiterste termijn van 25 werkdagen om op een niet-dringend verzoek te reageren);

verduidelijkt de handhavingsrichtlijn de definitie van detachering om een wildgroei aan postbusbedrijven te voorkomen die in de lidstaat van herkomst geen daadwerkelijke economische activiteit uitoefenen, maar detachering als middel gebruiken om de wet te uitduiken;

worden in de handhavingsrichtlijn de verantwoordelijkheden vastgesteld van de lidstaten om de naleving te controleren van de regels die in de richtlijn van 1996 zijn vastgelegd (de lidstaten moeten specifieke handhavingsinstanties voor de controle op de naleving benoemen; de lidstaat van vestiging van de dienstverrichter moet de nodige controle- en handhavingsmaatregelen nemen), en de inspectiemaatregelen vastgesteld die zij moeten nemen;

eist de handhavingsrichtlijn van ondernemingen die detacheren:

dat zij een contactpersoon aanwijzen voor contacten met de handhavingsinstanties om opgave te doen van hun identiteit, het aantal te detacheren werknemers, de begin- en einddata en de duur van de detachering, het adres van de arbeidsplaats en de aard van de diensten;

dat zij basisdocumenten beschikbaar houden zoals arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes en tijdkaarten van gedetacheerde werknemers;

zorgt de handhavingsrichtlijn voor betere handhaving van de rechten van de werknemers en afhandeling van klachten, aangezien zowel van de lidstaten van ontvangst als van de lidstaten van vestiging wordt verlangd dat zij ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers, met de steun van vakbonden en andere belanghebbenden, klachten kunnen indienen en juridische en/of administratieve stappen tegen hun werkgevers kunnen nemen wanneer hun rechten worden geschonden;

zorgt de handhavingsrichtlijn ervoor dat administratieve sancties en boetes die door de handhavingsinstanties van een lidstaat wegens niet-naleving van de voorschriften van de richtlijn van 1996 aan een dienstverrichter zijn opgelegd, in een andere lidstaat kunnen worden gehandhaafd en ingevorderd. Sancties bij niet‑naleving van de richtlijn moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Zie voor meer informatie:

MEMO/13/1103

De website van DG Werkgelegenheid over de detachering van werknemers

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

De website van László Andor

Volg @LaszloAndorEU op Twitter

Contactpersonen:

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar