Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. decembrī

Nodarbinātība: Komisija atzinīgi vērtē Padomes vienošanos par to darba ņēmēju aizsardzību, kas norīkoti uz citu ES valsti

Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors pauda gandarījumu, ka ES nodarbinātības un sociālās politikas Padomes ministri 9. decembrī ir vienojušies par tā saukto vispārējo pieeju, kas attiecas uz priekšlikumu izpildes direktīvai par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Komisija iesniedza savu priekšlikumu 2012. gada martā (skatīt IP/12/267).

Komisārs Lāslo Andors sacīja: “Komisija ir ļoti gandarīta, ka Padome šodien ir vienojusies par jaunajiem noteikumiem, lai īstenotu direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu minētos aizsardzības pasākumus pret sociālo dempingu. ES noteikumos ir steigšus jāievieš stingrāki aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu uz citu ES valsti norīkoto darba ņēmēju tiesību ievērošanu praksē un lai Eiropas uzņēmumi varētu darboties lielākas juridiskās noteiktības un pārredzamības apstākļos. Es tagad aicinu Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt šo direktīvu, cik ātri vien iespējams.”

Raugoties uz administratīvajām prasībām un valstu kontroles pasākumiem, kas ir viens no svarīgākajiem priekšlikuma elementiem, Padomes pieņemtajā formulējumā ir rasts līdzsvars starp nepieciešamību garantēt juridisko noteiktību un pārredzamību pakalpojumu sniedzējiem, vienlaicīgi atzīstot dalībvalstu kompetenci.

Domājot par darba ņēmēju tiesību aizsardzību apakšuzņēmuma attiecībās, Padome ir pieņēmusi formulējumu, kurā atzīts, cik būtiska šajā jomā ir darbuzņēmēja atbildība. Vienlaikus dalībvalstīm ir dota zināma rīcības brīvība, lai izvēlētos piemērotus vajadzīgos pasākumus, tādējādi ņemot vērā dažādos sociālos modeļus un darba attiecību sistēmas, kas pastāv ES valstīs.

Vispārīga informācija

Pašreizējā priekšlikuma redakcija, ja to pieņems Eiropas Parlaments un Padome, palīdzētu labāk un efektīvāk īstenot, piemērot un praksē izpildīt pašreizējo direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (Direktīva 96/71/EK), kurā paredzēti vairāki aizsardzības līdzekļi, lai gādātu par norīkoto darba ņēmēju sociālajām tiesībām un nepieļautu sociālo dempingu. Izpildes direktīvā būs:

noteikti augstāki standarti, lai uzlabotu darba ņēmēju un uzņēmumu informētību par viņu tiesībām un pienākumiem saistībā ar darba līgumu noteikumiem;

ieviesti noteikumi, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, kuru pārziņā ir norīkošana uz citu ES valsti (pienākums atbildēt uz citu dalībvalstu iestāžu palīdzības pieprasījumiem, 2 darbdienu termiņš atbildēm uz steidzamiem informācijas pieprasījumiem un 25 darbdienu termiņš, ja pieprasījums nav steidzams);

precizēta darbā norīkošanas definīcija, lai nepieļautu “pastkastīšu” uzņēmumu plašu ieviešanos, kuri neveic reālu saimniecisko darbību izcelsmes dalībvalstī, bet izmanto norīkošanu uz ārzemēm, lai apietu likumus;

dalībvalstīm noteikti pienākumi pārbaudīt, vai ir ievēroti 1996. gada direktīvas noteikumi (dalībvalstīm būs jāieceļ īpašas izpildes iestādes, kas pārbaudīs noteikumu ievērošanu; tām dalībvalstīm, kur atrodas pakalpojumu sniedzēju galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta, vajadzēs veikt vajadzīgos uzraudzības un izpildes, kā arī inspekcijas pasākumus;

pieprasīts, lai norīkojošie uzņēmumi:

ieceltu kontaktpersonu saziņai ar izpildes iestādēm, kuras uzdevums būtu paziņot pakalpojumu sniedzēja identitāti, norīkojamo darba ņēmēju skaitu, norīkojuma sākuma un beigu datumu un ilgumu, darba vietas adresi un pakalpojumu veidu,

nodrošinātu tādu pamatdokumentu kā norīkoto darba ņēmēju darba līgumu, algas aprēķinu un darba laika uzskaites lapu pieejamību;

uzlabota tiesību īstenošana un sūdzību izskatīšana, nosakot, ka gan uzņēmējai, gan nosūtītājai dalībvalstij būs jānodrošina, lai uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, izmantojot atbalstu no arodbiedrībām un citām ieinteresētajām trešajām personām, varētu iesniegt sūdzības un sākt tiesvedību vai administratīvu procedūru pret darba devēju, ja netiek ievērotas viņu tiesības;

nodrošināts, ka administratīvās sankcijas un soda naudas, ko pakalpojumu sniedzējiem par 1996. gada direktīvas prasību neievērošanu noteikušas vienas dalībvalsts izpildes iestādes, tiktu atzītas un piedzītas citā dalībvalstī. Sankcijām par direktīvas noteikumu neievērošanu ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Papildu informācija

MEMO/13/1103

Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par darba ņēmēju norīkošanu uz citu ES valsti

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu  vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību!

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī: @Laszlo AndorEU

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar