Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 9 d.

Užimtumas. Komisija palankiai Tarybos susitarimą dėl komandiruotųjų darbuotojų apsaugos priemonių vykdymo užtikrinimo

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras palankiai vertina tai, kad gruodžio 9 d. ES užimtumo ir socialinės politikos ministrų taryba sutarė dėl vadinamojo bendro požiūrio į pasiūlymą dėl Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo vykdymo užtikrinimo. Komisija pasiūlymą pateikė 2012 m. kovo mėn. (žr. IP/12/267).

Komisijos narys László Andoras sakė: „Komisija labai palankiai vertina tai, kad šiandien Taryba sutarė dėl bendro požiūrio į naujas Direktyvoje dėl darbuotojų komandiravimo išdėstytų apsaugos priemonių, kurių paskirtis – užkirsti kelią socialiniam dempingui, vykdymo užtikrinimo taisykles. Būtina skubiai sustiprinti ES taisyklėmis nustatytas apsaugos priemones, kad komandiruotųjų darbuotojų teisių būtų paisoma praktikoje ir kad Europos įmonės galėtų vykdyti veiklą didesnio teisinio tikrumo ir skaidrumo sąlygomis. Norėčiau paraginti Europos Parlamentą ir Tarybą kuo greičiau galutinai priimti direktyvą.“

Kalbant apie vieną svarbiausių pasiūlymo aspektų – administracinius reikalavimus ir nacionalines kontrolės priemonės, tekste, dėl kurio sutarė Taryba, užtikrinama pusiausvyra – paslaugų teikėjams siekiama garantuoti būtiną teisinį tikrumą ir skaidrumą, tačiau drauge pripažįstama valstybių narių kompetencija.

Kalbant apie darbuotojų teisių apsaugą tiesioginių santykių su subrangovais srityje, Tarybos sutartame tekste pripažįstama, kad šiuo atžvilgiu svarbi rangovo atsakomybė, tačiau kartu valstybėms narėms leidžiama lanksčiai taikyti būtinas tinkamas priemones, taigi nedaroma poveikio ES šalyse egzistuojantiems skirtingiems socialiniams modeliams ir darbo santykių sistemoms.

Pagrindiniai faktai

Dabartinis tekstas (jeigu jį priims Europos Parlamentas ir Taryba) padės veiksmingiau įgyvendinti ir taikyti galiojančią Direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo (Direktyvą 96/71/EB) ir užtikrinti jos vykdymą praktikoje. Šioje direktyvoje nustatytos apsaugos priemonės, kurių tikslas – apsaugoti komandiruotųjų darbuotojų socialines teises ir užkirsti kelią socialiniam dempingui. Visų pirma vykdymo užtikrinimo direktyvoje būtų:

nustatyti griežtesni darbuotojų ir įmonių informavimo apie jų teises ir pareigas, susijusias su darbo sutarties sąlygomis, standartai;

nustatytos taisyklės, kuriomis būtų pagerintas už komandiravimą atsakingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimas (įpareigojimas atsakyti į kitos valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų prašymus suteikti pagalbą; dviejų darbo dienų terminas atsakyti į prašymus skubiai suteikti informacijos ir 25 darbo dienų terminas atsakyti į neskubius prašymus);

išaiškinta komandiravimo apibrėžtis, kad būtų galima išvengti „pašto dėžutės“ tipo bendrovių, kurios kilmės valstybėje narėje nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau naudojasi komandiravimu, kad apeitų įdarbinimo taisykles, pagausėjimo;

apibrėžta valstybių narių atsakomybė už 1996 m. direktyvoje išdėstytų taisyklių laikymosi tikrinimą (valstybės narės turėtų paskirti konkrečias vykdymo užtikrinimo institucijas, atsakingas už taisyklių laikymosi tikrinimą, o valstybės narės, kuriose įsikūrę paslaugų teikėjai, būtų įpareigotos imtis būtinų stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo priemonių) bei tikrinimus, kuriuos jos turėtų vykdyti;

reikalaujama, kad komandiruojančios įmonės:

paskirtų asmenį ryšiams su vykdymo priežiūros institucijomis, atskleistų savo tapatybę, darbuotojų, kurie bus komandiruojami, skaičių, komandiruotės pradžios ir pabaigos datas ir trukmę, darbo vietos adresą ir paslaugų pobūdį;

saugotų tokius pagrindinius dokumentus kaip komandiruotųjų darbuotojų darbo sutartys, atlyginimo lapeliai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;

pagerintas teisių užtikrinimas ir skundų tvarkymas – būtų reikalaujama, kad tiek priimančiosios, tiek buveinės valstybės narės užtikrintų, kad komandiruotieji darbuotojai, padedami profesinių sąjungų ir kitų suinteresuotųjų trečiųjų šalių, galėtų teikti skundus ir imtis teisinių ir (arba) administracinių veiksmų prieš savo darbdavius, jeigu nepaisoma jų teisių;

užtikrinta, kad valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų paslaugų teikėjams už 1996 m. direktyvos reikalavimų nesilaikymą skirtas administracines sankcijas ir baudas būtų galima vykdyti ir išieškoti kitoje valstybėje narėje. Sankcijos už direktyvos nesilaikymą turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1103

Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato svetainė

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel.+32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel.+32 2 295 18 83


Side Bar