Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. joulukuuta 2013

Työllisyys: Komissio tyytyväinen neuvoston sopuun lähetettyjen työntekijöiden suojan parantamisesta

Euroopan komissiossa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor on tyytyväinen työllisyys- ja sosiaaliministerien 9. joulukuuta neuvostossa pääsemään sopuun niin sanotusta yleisnäkemyksestä, jonka aiheena on ehdotus työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin täytäntöönpanemisesta. Komissio esitti ehdotuksensa maaliskuussa 2012 (ks. IP/12/267).

Komissaari László Andorin mukaan komissio on erittäin tyytyväinen neuvoston tänään sopimaan yleisnäkemykseen uusista säännöistä, joilla pannaan toimeen ne suojakeinot, joista säädetään lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä. ”Nyt on välttämättä vahvistettava EU:n sääntöjen tarjoamaa suojaa, jotta lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan käytännössä ja jotta eurooppalaiset yritykset saavat toimintaympäristöönsä paremman oikeusvarmuuden ja läpinäkyvyyden”, painottaa Andor. ”Vetoankin Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, että ne hyväksyvät direktiiviehdotuksen lopullisesti mahdollisimman pian.”

Hallinnolliset vaatimukset ja kansalliset valvontatoimenpiteet kuuluvat ehdotuksen tärkeimpiin aiheisiin, ja neuvoston hyväksymässä tekstissä otetaankin tasapuolisesti huomioon tarve taata palveluntarjoajille oikeusvarmuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta kunnioittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Mitä taas tulee työntekijöiden oikeuksien suojeluun suorissa alihankintasopimuksissa, neuvoston hyväksymässä tekstissä tunnustetaan toimeksisaajan vastuu tällaisissa tilanteissa ja toisaalta annetaan jäsenvaltioille joustonvaraa, jotta ne voivat pitää voimassa tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet. Näin kunnioitetaan EU-maiden erilaisia yhteiskuntamalleja ja työmarkkinajärjestelmiä.

Tausta

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät nykymuotoisen tekstin, voitaisiin tehostaa nykyisen työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin (direktiivi 96/71/EY) täytäntöönpanoa, soveltamista ja täytäntöönpanon käytännön valvontaa. Direktiivissä vahvistetaan suojatoimia, joilla suojellaan lähetettyjen työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia ja ehkäistään sosiaalista polkumyyntiä. Täytäntöönpanodirektiivillä

asetetaan entistä pitemmälle viedyt standardit, joiden avulla lisätään työntekijöiden ja yritysten tietoisuutta työehtoihin liittyvistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan

vahvistetaan säännöt, joilla parannetaan työntekijöiden lähettämisestä vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä (velvollisuus vastata muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esittämiin avunantopyyntöihin, velvollisuus vastata kiireellisiin tietopyyntöihin kahden työpäivän kuluessa ja ei-kiireellisiin pyyntöihin 25 työpäivän kuluessa)

selkeytetään lähettämisen määritelmää, jotta vältetään se, että perustetaan yhä lisää postilokeroyrityksiä, jotka eivät aidosti harjoita taloudellista toimintaa lähettävässä jäsenvaltiossa vaan käyttävät työntekijöiden lähettämistä pikemminkin lain kiertämiseen

määritellään jäsenvaltioiden velvollisuudet varmentaa vuoden 1996 direktiivin sääntöjen noudattaminen (jäsenvaltioiden olisi nimettävä ne valvontaviranomaiset, jotka vastaavat sääntöjen noudattamisen varmentamisesta, ja niiden jäsenvaltioiden, joihin palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet, täytyisi toteuttaa niiltä edellytettävät tarvittavat valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet ja tarkastustoimenpiteet)

edellytetään, että työntekijöitä lähettävät yritykset

nimeävät valvontaviranomaisiin yhteydessä olevan yhteyshenkilön, joka antaa tiedot yrityksestä, lähetettävien työntekijöiden määrästä, lähettämiskauden alkamis- ja päättymispäivästä ja kestosta, työpaikan osoitteesta ja palvelujen luonteesta

pitävät saatavilla perusasiakirjat, kuten lähetettyjen työntekijöiden työsopimukset, palkkalaskelmat ja työaikatodistukset

parannetaan oikeuksien noudattamisen valvontaa ja valitusten käsittelyä siten, että sekä vastaanottavan että lähettävän jäsenvaltion on varmistettava ammattiliittojen ja muiden asianosaisten osapuolten tukemana, että lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksia ja ryhtyä oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimiin työnantajaansa vastaan, jos heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta

varmistetaan, että jos jonkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset määräävät hallinnollisia seuraamuksia tai sakkoja palveluntarjoajille, jotka eivät noudata vuoden 1996 direktiivin vaatimuksia, nämä seuraamukset ja sakot voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Direktiivin noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Lisätietoja

MEMO/13/1103

Työntekijöiden lähettämistä koskeva työllisyysasioiden pääosaston sivusto:

Tilaa Euroopan komission maksuton sähköpostitiedote Newsletter on employment, social affairs and inclusion.

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä @László AndorEU

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar