Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. detsember 2013

Komisjon tunnustab nõukogus tööhõive valdkonnas saavutatud kokkulepet lähetatud töötajate kaitsemeetmete jõustamiseks

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor avaldas 9. detsembril heameelt kokkuleppe üle, mille saavutasid ELi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ministrid üldise lähenemisviisi suhtes seoses ettepanekuga töötajate lähetamist käsitleva direktiivi jõustamiseks. Komisjon esitas oma ettepaneku märtsis 2012 (vt IP/12/267).

Volinik László Andor sõnas: „Komisjon hindab väga täna nõukogus üldise lähenemisviisi osas saavutatud kokkulepet uute eeskirjade üle tugevdada töötajate lähetamise direktiiviga ettenähtud kaitsemeetmeid sotsiaalse dumpingu vastu. Kaitsemeetmete tugevdamine ELi eeskirjades on ülioluline, et tagada lähetatud töötajate õiguste tegelik järgimine ning luua Euroopa ettevõtjatele tegutsemiseks suurem õiguskindlus ja läbipaistvus. Kutsun nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles võtma direktiiv lõplikult vastu võimalikult kiiresti.”

Haldusnõuded ja riiklikud kontrollimeetmed on ettepaneku üks kõige olulisemaid elemente ning nõukogus heakskiidetud tekst loob tasakaalu vajaduse vahel tagada teenuseosutajatele õiguskindlus ja läbipaistvus ning tunnustada samas liikmesriikide pädevust.

Seoses töötajate õiguste kaitsega otsestes allhankesuhetes tunnustatakse nõukogu heakskiidetud tekstis lepingulise töövõtja sellekohase vastutuse tähtsust, võimaldades liikmesriikidel samas teatavat paindlikkust jätkata asjakohaste meetmete võtmist ja võttes arvesse ELi riikide sotsiaalmudeleid ja töösuhete süsteeme.

Taust

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu kokkulepitud teksti heaks kiidaksid, aitaks see parandada kehtiva lähetatud töötajate direktiivi (direktiiv 96/71/EÜ) tõhusat rakendamist, kohaldamist ja tegelikku jõustamist, sest nii võetakse kasutusele mitmed meetmed, et kaitsta lähetatud töötajate sotsiaalseid õigusi ja vältida sotsiaalset dumpingut. Täpsemalt peaks jõustamisdirektiiv:

kehtestama rangemad nõuded töötajate ja ettevõtjate teavitamiseks nende õigustest ja kohustustest seoses töötingimustega;

kehtestama eeskirjad, et tõhustada koostööd lähetamise eest vastutavate ametiasutuste vahel (kohustus vastata teiste liikmesriikide pädevate asutuste abipalvetele; kiireloomulistele taotlustele kahe tööpäeva jooksul ning taotlustele, mis ei ole kiireloomulised, 25 tööpäeva jooksul);

selgitama lähetamise mõistet, et vältida riiulifirmade levikut, kuna need ei tegutse reaalselt päritoluliikmesriigis, vaid kasutavad lähetamist pigem seaduste täitmisest kõrvalehoidmiseks;

määrama kindlaks liikmesriikide kohustused kontrollida vastavust 1996. aasta direktiiviga ettenähtud eeskirjadele (liikmesriigid peaksid määrama konkreetsed õiguskaitseasutused, kes vastutavad nõuetele vastavuse kontrolli eest; kohustus liikmesriikidele, kus teenuseosutajad on asutatud, võtta vajalikke järelevalve- või rakendusmeetmeid); samuti määrama kindlaks võetavad kontrollimeetmed;

kohustama lähetavaid ettevõtteid:

määrama kontaktisiku, kes vastutab koostöö eest täitevasutustega, et teatada teenuseosutaja nimi, lähetatavate töötajate arv, lähetuse algus- ja lõppkuupäev ja selle kestus, lähetuse asukoht ning teenused, mille osutamiseks töötajad lähetatakse;

tagama juurdepääsu põhidokumentidele, nagu lähetatud töötajate töölepingud, palgatõendid, töögraafikud;

parandama õiguste jõustamist ja kaebuste käsitlemist, nõudes nii vastuvõtvalt kui ka päritoluliikmesriigilt seda, et lähetatud töötajad saaksid ametiühingute ja muude huvitatud kolmandate isikute toel esitada kaebusi ning võtta vajalikke õiguslikke ja/või halduslikke meetmeid tööandjate vastu, kui nende õigusi rikutakse;

tagama, et ühe liikmesriigi õiguskaitseasutuste poolt teenuseosutajatele määratud halduskaristused ja trahvid 1996. aasta direktiivi nõuete järgimata jätmise eest saab jõustada ja tagasi nõuda teises liikmesriigis. Karistused direktiivi rakendamata jätmise eest peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Lisateave

MEMO/13/1103

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebileht

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar