Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013

Απασχόληση: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή διασφαλίσεων για τους αποσπασμένους εργαζομένους

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη László Andor χαιρέτισε τη συμφωνία για μια λεγόμενη «γενική προσέγγιση» σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την επιβολή της απόσπασης εργαζομένων, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής στις 9 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της το Μάρτιο του 2012 (βλ. IP/12/267).

Ο επίτροπος László Andor δήλωσε: «Η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά τη γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε σήμερα από το Συμβούλιο όσον αφορά τους νέους κανόνες για την επιβολή των διασφαλίσεων κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, οι οποίες θεσπίστηκαν στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι διασφαλίσεις στους κανόνες της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων γίνονται σεβαστά στην πράξη και να επιτραπεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να λειτουργούν με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και διαφάνεια. Καλώ, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδώσουν οριστικά την οδηγία το συντομότερο δυνατόν.»

Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις και τα εθνικά μέτρα ελέγχου, που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα στοιχεία της πρότασης, το κείμενο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να δοθούν εγγυήσεις για τη νομική ασφάλεια και τη διαφάνεια για τους παρόχους υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε σχέσεις άμεσης υπεργολαβίας, το κείμενο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ευθύνης του εργολάβου ως προς το θέμα αυτό, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία στην τήρηση των αναγκαίων κατάλληλων μέτρων, σεβόμενο έτσι τα διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ.

Ιστορικό

Το τρέχον κείμενο, εάν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικής υλοποίησης, της εφαρμογής και της επιβολής στην πράξη της υπάρχουσας οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων (οδηγία 96/71/ΕΚ), η οποία θεσπίζει μια σειρά διασφαλίσεων για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων και την αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Συγκεκριμένα, η οδηγία για την επιβολή:

θέτει πιο φιλόδοξα πρότυπα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των εταιρειών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης

θεσπίζει κανόνες για τη βελτίωση της συνεργασίας των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την απόσπαση (υποχρέωση για ανταπόκριση σε αιτήματα για βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, χρονικό περιθώριο δύο εργάσιμων ημερών για ανταπόκριση σε επείγοντα αιτήματα για πληροφορίες και χρονικό περιθώριο 25 εργάσιμων ημερών για μη επείγοντα αιτήματα)

αποσαφηνίζει τον ορισμό της απόσπασης, προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των εικονικών εταιρειών που δεν ασκούν κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα στο κράτος μέλος προέλευσης, αλλά χρησιμοποιούν την απόσπαση για καταστρατήγηση του δικαίου

ορίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίστηκαν στην οδηγία του 1996 (τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν ειδικές αρχές επιβολής υπεύθυνες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, καθώς και να λαμβάνουν τα αναγκαία εποπτικά μέτρα και μέτρα επιβολής στην έδρα των παρόχων υπηρεσιών), καθώς και τα μέτρα επιθεώρησης που πρέπει να λάβουν

απαιτεί από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν την απόσπαση:

να ορίζουν έναν αρμόδιο επικοινωνίας ως σύνδεσμο με τις αρχές επιβολής, ο οποίος θα δηλώνει την ταυτότητα των εταιρειών, τον αριθμό των εργαζομένων που θα αποσπαστούν, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απόσπασης και τη διάρκειά της, τη διεύθυνση του χώρου εργασίας και τη φύση των υπηρεσιών

να κάνουν διαθέσιμα τα βασικά έγγραφα, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών και οι κάρτες ελέγχου παρουσίας στην εργασία των αποσπασμένων εργαζομένων

βελτιώνει την επιβολή των δικαιωμάτων και τον χειρισμό των καταγγελιών, απαιτώντας τόσο από τα κράτη μέλη προέλευσης όσο και από τα κράτη μέλη υποδοχής να εξασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, με την υποστήριξη των συνδικάτων και άλλων ενδιαφερόμενων τρίτων, μπορούν να κάνουν καταγγελίες και να λαμβάνουν νομική ή/και διοικητική δράση κατά των εργοδοτών τους, σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά

εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών από τις αρχές επιβολής ενός κράτους μέλους λόγω της μη τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας του 1996 μπορούν να επιβληθούν και να αποδοθούν σε άλλο κράτος μέλος. Οι κυρώσεις για τη μη τήρηση της οδηγίας πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/1103

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Απασχόλησης για την απόσπαση εργαζομένων

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον @LaszloAndorEU στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar