Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. december 2013

Beskæftigelse: Kommissionen hilser Rådets aftale om håndhævelse af beskyttelsesforanstaltningerne for udstationerede arbejdstagere velkommen

EU-kommissær for beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor, bifalder den aftale, som Rådet (beskæftigelse og socialpolitik) indgik den 9. december om en såkaldt generel indstilling til forslaget om et direktiv om håndhævelse af bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere. Kommissionen fremsatte sit forslag i marts 2012 (se IP/12/267).

Kommissær László Andor udtalte: "Kommissionen bifalder den generelle indstilling, som Rådet i dag er blevet enige om, vedrørende nye bestemmelser, der skal håndhæve de foranstaltninger over for social dumpning, som er fastsat i direktivet om udstationerede arbejdstagere. Der er et akut behov for at håndhæve disse beskyttelsesforanstaltninger i EU-lovgivningen for at sikre, at udstationerede arbejdstageres rettigheder respekteres i praksis, og for at skabe retssikkerhed og gennemsigtighed for de europæiske virksomheder. Jeg opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigst muligt endegyldigt at vedtage direktivet."

For så vidt angår de administrative krav og nationale kontrolforanstaltninger, som udgør et af de vigtigste elementer i forslaget, skaber Rådets tekst balance mellem nødvendigheden af at garantere retssikkerhed og gennemsigtighed for tjenesteyderne på den ene side, samtidig med at medlemstaternes kompetencer respekteres på den anden side.

For så vidt angår beskyttelse af rettighederne for de arbejdstagere, som er ansat i direkte ansættelsesforhold, anerkendes i Rådets tekst betydningen af kontrahentens ansvar i denne forbindelse, samtidig med at medlemsstaterne indrømmes en vis fleksibilitet med hensyn til indførelse af passende foranstaltninger, som sikrer, at de forskellige sociale modeller og arbejdsmarkedsordninger i EU respekteres.

Baggrund

Den foreliggende tekst vil, hvis den vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, bidrage til en effektiv gennemførelse, anvendelse og håndhævelse i praksis af det eksisterende direktiv om udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF), som indfører en række beskyttelsesforanstaltninger, der har til formål at beskytte udstationerede arbejdstageres sociale rettigheder og forhindre social dumpning. Håndhævelsesdirektivet vil bl.a.:

indføre mere ambitiøse standarder for at øge arbejdstagernes og virksomhedernes viden om deres rettigheder og pligter med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår

fastlægge bestemmelser, der skal forbedre samarbejdet mellem de nationale myndigheder med ansvar for udstationering (forpligtelse til at besvare en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat med en frist på to arbejdsdage til besvarelse af hastende anmodninger om oplysninger og en frist på 25 arbejdsdage til besvarelse af ikke-hastende anmodninger)

sikre klarhed med hensyn til definitionen af udstationering for at undgå udbredelse af postkasseselskaber, som ikke udfører en reel økonomisk aktivitet i deres etableringsmedlemsstat, men blot benytter sig af udstationering for at omgå reglerne

afklare medlemsstaternes ansvar med hensyn til at kontrollere overholdelse af reglerne i direktivet af 1996 (medlemsstaterne skal udpege en særlig håndhævelsesmyndighed med ansvar for at kontrollere overholdelse; etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at træffe de nødvendige tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger), og hvilke overvågningsforanstaltninger de skal træffe

kræve, at de udstationerende virksomheder:

udpeger en kontaktperson, der skal meddele håndhævelsesmyndighederne deres identitet, antallet af udstationerede arbejdstagere, start- og slutdato for udstationeringen og dens varighed, arbejdsstedets adresse samt karakteren af tjenesteydelserne

opbevarer de vigtigste dokumenter, bl.a. ansættelseskontrakter, lønsedler og timesedler for de udstationerede arbejdstagere

forbedre forsvar af rettigheder og klageadgang, idet det kræves, at både værtsmedlemsstaten og etableringsmedlemsstaten sikrer, at udstationerede arbejdstagere og andre interesserede tredjeparter kan indgive klager og har ret til at indlede retslige og/eller administrative procedurer over for arbejdsgivere, hvis deres rettigheder ikke respekteres

sikre, at administrative sanktioner og bøder, som tjenesteydere er idømt af en medlemsstats håndhævelsesmyndigheder på grund af manglende overholdelse af kravene i direktivet af 1996, kan håndhæves og inddrives af en anden medlemsstat. Sanktioner for manglende overholdelse af direktivet skal være effektive, afskrækkende og forholdsmæssige.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/1103

GD EMPL's hjemmeside om udstationering af arbejdstagere:

Abonner på Europa-Kommissionens gratis elektroniske

nyhedsbrev om beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedsforhold og inklusion

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar