Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. prosince 2013

Komise vítá dohodu Rady o ochraně vysílaných pracovníků

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor uvítal dohodu Rady EU složené z ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku ze dne 9. prosince o tzv. „obecném přístupu“ k návrhu směrnice, která se týká prosazování předpisů o vysílání pracovníků. Komise svůj návrh předložila v březnu 2012 (viz IP/12/267).

„Komise s radostí vítá obecný přístup k novým pravidlům prosazování ochrany před sociálním dumpingem, která stanoví směrnice o vysílaných pracovnících, na němž se dnes Rada dohodla,“ uvedl komisař László Andor. „Je nezbytně nutné posílit ochranné prvky v právních předpisech EU, aby se v praxi dodržovala práva vysílaných pracovníků a aby mohly evropské podniky fungovat s větší právní jistotou a transparentností. Vyzývám nyní Evropský parlament a Radu, aby směrnici co nejdříve definitivně přijaly.“

Pokud jde o správní požadavky a vnitrostátní kontrolní opatření, tedy jeden z nejdůležitějších prvků návrhu, vyvážila Rada ve svém textu nutnost zaručit právní jistotu a transparentnost pro poskytovatele služeb a zároveň uznávat pravomoci členských států.

Pokud jde o ochranu práv pracovníků v přímém subdodavatelském vztahu, Rada ve svém textu uznává význam odpovědnosti dodavatele v tomto ohledu, přičemž poskytuje členským státům jistou flexibilitu v prosazování nezbytných opatření, a respektuje tak různé sociální modely a systémy pracovněprávních vztahů v členských státech EU.

Souvislosti

V případě, že text schválí Evropský parlament a Rada, pomohl by zlepšit účinné provádění, uplatňování a prosazování stávající směrnice o vysílání pracovníků (směrnice 96/71/ES) v praxi. Tato směrnice zavádí řadu ochranných opatření na ochranu sociálních práv vysílaných pracovníků a pro předcházení sociálnímu dumpingu. Směrnice o prosazování by konkrétně:

stanovila ambicióznější standardy pro zvýšení informovanosti pracovníků i firem o jejich právech a povinnostech, co se týče pracovních podmínek,

zavedla pravidla pro zlepšení spolupráce mezi orgány jednotlivých států, které odpovídají za vysílání pracovníků (povinnost reagovat na žádosti od příslušných orgánů jiných členských států; vyřízení naléhavých žádostí do dvou pracovních dnů a ostatních žádostí do 25 pracovních dnů),

upřesnila definici vysílání pracovníků, aby se nemnožily společnosti typu „poštovní schránky“, které ve státě původu nevykonávají žádnou skutečnou hospodářskou činnost, ale jen využívají vysílání pracovníků k obcházení právních předpisů,

definovala povinnost členských států ověřovat dodržování pravidel stanovených směrnicí z roku 1996 (členské státy by musely určit konkrétní orgány odpovědné za toto ověřování; povinnost členských států, v nichž sídlí poskytovatelé služeb, učinit potřebná opatření pro dohled a prosazování a také provádět kontroly),

vyžadovala po společnostech vysílajících pracovníky, aby:

určily kontaktní osobu pro spolupráci s orgány zajišťujícími dodržování předpisů, která by sdělovala totožnost, počet zaměstnanců, kteří mají být vysláni, datum zahájení a ukončení vyslání a délku jeho trvání, adresu pracoviště a povahu poskytovaných služeb,

uchovávaly základní dokumenty, jako jsou pracovní smlouvy, výplatní pásky a pracovní výkazy vyslaných pracovníků,

zlepšila prosazování práv a vyřizování stížností tím, že by požadovala, aby hostitelské i domovské členské státy zajistily pro vyslané pracovníky možnost s podporou odborů a dalších zúčastněných třetích stran podávat stížnosti a podnikat právní či správní kroky proti jejich zaměstnavateli, pokud nejsou respektována jejich práva,

zajistila možnost vymáhat správní sankce a pokuty, které poskytovatelům služeb za nedodržení požadavků směrnice z roku 1996 uložily orgány jednoho členského státu, v jiném členském státě. Sankce za nedodržení směrnice musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Další informace

MEMO/13/1103

Internetové stránky GŘ pro zaměstnanost o vysílání pracovníků

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar