Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 декември 2013 г.

Заетост: Комисията приветства постигнатото от Съвета споразумение за прилагане на предпазните мерки относно командированите работници

Европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор приветства споразумението, постигнато на 9ти декември от Съвета на министрите по заетостта и социалната политика на страните от ЕС относно т. нар. общ подход във връзка с предложението за директива за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници. Комисията представи предложението си през март 2012 г. (вж. IP/12/267).

Комисар Ласло Андор заяви: „Комисията приветства горещо общия подход, за който днес бе постигнато споразумение от Съвета, относно нови правила за прилагане на предпазните мерки срещу социален дъмпинг, изложени в Директивата относно командироването на работници. Спешно е необходимо укрепване на предпазните мерки в правилата на ЕС, за да се гарантира, че правата на командированите работници се спазват на практика и да се даде възможност на европейските предприятия да работят в условията на по-голяма правна сигурност и прозрачност. Призовавам настоятелно Европейския парламент и Съвета да приемат окончателно директивата възможно най-бързо“.

По отношение на административните изисквания и националните мерки за контрол — един от най-важните елементи на предложението, с текста, за който бе постигнато споразумение от Съвета, се постига баланс между необходимостта да се гарантира правна сигурност и прозрачност за доставчиците на услуги, като в същото време се отчитат компетенциите на страните членки.

По отношение на защитата на правата на работниците, намиращи се в преки подизпълнителски отношения, с текста се признава значението на отговорността на изпълнителя в това отношение, като в същото време се дава възможност на страните членки да проявят известна гъвкавост в подкрепа на необходимите подходящи мерки. По този начин текстът е съобразен с различните социални модели и системи на индустриални отношения, които съществуват в страните от ЕС.

Контекст

Ако настоящият текст бъде приет от Европейския парламент и Съвета, той ще помогне за подобряване на ефективното изпълнение и практическото прилагане на съществуващата Директива относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО), с която се въвеждат редица предпазни мерки за защита на социалните права на командированите работници и за предотвратяване на социалния дъмпинг. По-специално с директивата за осигуряване на изпълнението ще:

бъдат определени по-амбициозни стандарти за повишаване на осведомеността на работниците и компаниите за техните права и задължения, що се отнася до условията за заетост;

бъдат установени правила за подобряване на сътрудничеството между националните органи, които отговарят за командироването (задължение да се отговаря на заявки за помощ от компетентни органи на други страни от ЕС; срок от два работни дни за отговор на спешни заявки за информация и срок от 25 работни дни за неспешни заявки);

бъде изяснено определението за командироване, за да се избегне увеличаването на броя на фиктивните компании, които не извършват реална икономическа дейност в страните членки на произход, а командироват работници, за да заобикалят законодателството;

бъдат определени отговорностите на страните членки за проверка на съответствието с правилата в Директивата от 1996 г. (страните членки ще трябва да определят конкретни правоприлагащи органи, които ще са отговорни за проверката на съответствието; ще бъде определено задължение на страните членки, в които се намират доставчиците на услуги, да вземат необходимите мерки за надзор и прилагане) и ще бъдат определени мерките за инспекция, които те би трябвало да вземат;

се изисква от командироващите компании:

да определят лице за контакти за връзка с правоприлагащите органи, което да декларира самоличността на компаниите, броя на работниците, които ще бъдат командировани, началната и крайната дата на командировката и нейната продължителност, адреса на работното място и характера на услугите;

да държат на разположение основни документи като трудови договори, фишове за заплати и документи за отработените часове за командированите работници;

да се подобрят прилагането на правата и обработката на жалбите, като се изисква от приемащата и изпращащата страна членка да гарантират, че командированите работници — с помощта на профсъюзи и други заинтересовани трети страни — могат да подават жалби и да предприемат правни и/или административни действия срещу работодателите си, ако правата им не се спазват;

се гарантира, че административните санкции и глоби, наложени на доставчици на услуги от правоприлагащите органи в една страна членка за неспазване на изискванията на Директивата от 1996 г., могат да бъдат налагани и събирани в други страни от ЕС. Санкциите за неспазване на Директивата трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Допълнителна информация

MEMO/13/1103

Уебсайт на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ относно командироването на работници

Абонирайте се за безплатния електронен   бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването на Европейската комисия

Уебсайт на Ласло Андор

Следвайте @LaszloAndorEU в Twitter

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar