Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 december 2013

Kvinnor arbetar gratis 59 dagar om året enligt EU-rapport

16,2 % – så stor är löneklyftan mellan könen, dvs. den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns bruttotimlön i EU, enligt de senaste siffrorna som i dag offentliggörs av EU-kommissionen. Siffran har inte förändrats på ett år. Enligt den rapport som EU-kommissionen publicerar i dag är löneklyftan mellan könen fortfarande högst påtaglig i alla EU-länder, och varierar från 27,3 % i Estland till 2,3 % i Slovakien. Rapporten bekräftar emellertid en svag nedåtgående trend under de senaste åren, med en sänkning på 1,1 % mellan 2008 och 2011. Enligt rapporten är de största hindren för lika löner att reglerna för lika lön inte tillämpas och att få kvinnor som felbehandlats går vidare med saken till domstol.

– Vi har lagar som ser till att våra medborgare garanteras lika lön för lika arbete, jämställdhet i arbetslivet och minimirättigheter till mammaledighet, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika kommissionär för rättsliga frågor. Jämställdhet mellan könen är ett av EU:s stora framsteg, men vi har fortfarande lång väg att gå innan vi uppnår fullständig jämlikhet. Löneklyftan är fortfarande stor och minskar inte. En av anledningarna till att löneklyftan minskat tidigare beror tyvärr snarare på att mäns löner sänkts, än att kvinnors löner höjts. Principen om lika lön för lika arbete finns med i EU-fördragen sedan 1957. Det är hög tid att principen blir verklighet på våra arbetsplatser.

I rapporten som publiceras i dag bedöms den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om lika lön i EU-länderna, och förutspås att medlemsländernas största utmaning blir att tillämpa och följa de bestämmelser som införts genom jämställdhetsdirektivet från 2006.

Som ”fördragens väktare” ska kommissionen se till att medlemsländerna tillämpar EU-bestämmelserna om likabehandling på ett korrekt sätt. Den har tidigare inlett överträdelseförfaranden mot 23 medlemsstater för deras sätt att hantera olika EU-bestämmelser rörande jämställdhet mellan könen. Alla förutom ett av dessa förfaranden har avslutats.

Dagens rapport bekräftar emellertid att en effektiv tillämpning av principen om lika lön för lika arbete försvåras av brist på insyn i lönesystemen, brist på klara riktmärken för lika lön, och brist på tydlig information för arbetstagare som felbehandlats. Ökad insyn i lönesättningen skulle kunna hjälpa enskilda personer som felbehandlats, eftersom det skulle ge dem möjlighet att jämföra sin lön med andra arbetstagare av annat kön.

Nästa steg: Endast två medlemsländer (Frankrike och Nederländerna) har tillämpat de bestämmelser som infördes i samband med jämställdhetsdirektivet från 2006 på ett tillräckligt omfattande och tydligt sätt. Kommissionen arbetar nu med att följa upp situationen för övriga 26 medlemsländer och vill säkerställa att de rättigheter som fastslagits i EU-lagstiftningen genomförs och efterlevs till fullo, och kommer om nödvändigt att inleda fler överträdelseförfaranden.

Bakgrund

Jämställdhet mellan könen är en av de grundläggande principerna för Europeiska unionen. Principen om lika lön för lika arbete har funnits med i EU-fördragen sedan 1957 och är även inskriven i direktiv 2006/54 om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.

EU-kommissionens stöd för medlemsländernas arbete med att minska löneskillnaderna är ett viktigt och prioriterat åtagande som fastslagits i Europeiska kommissionens strategi för jämställdhet 2010–2015.

Dagens rapport kompletteras av en omfattande översikt av medlemsländernas och EU:s rättspraxis för lika lön, en sammanfattning av kommissionens åtgärder och exempel på bästa praxis i de olika medlemsländerna.

Exempel på kommissionens åtgärder för att komma tillrätta med löneskillnaderna är initiativet ”Equality pays off”, årliga landsspecifika rekommendationer med uppmaningar till medlemsländer att komma tillrätta med löneskillnaderna, Equal Pay Days i Europa, utbyte av bästa praxis och ekonomiskt stöd från strukturfonderna till olika initiativ i medlemsländer.

Exempel på bästa praxis för lika lön:

Det belgiska parlamentet antog en lag år 2012 som kräver att företag genomför en komparativ analys av lönestrukturen vartannat år. „„Belgien var också det första EU-landet som organiserade en dag för lika lön 2005.

Den franska lagen om lika lön från 2006 kräver att företag rapporterar sina löner och upprättar en plan för att komma tillrätta med löneskillnader. Lagen kräver också att arbetsgivarna upprättar en skriftlig årsrapport gällande jämställdhet mellan könen och överlämnar den till arbetstagarnas representanter.

Den österrikiska lagen om likabehandling ålägger företag att upprätta rapporter om lika lön. Bestämmelserna införs gradvis och är obligatoriska för alla företag med fler än 250, 500 och 1 000 anställda. Företag med fler än 150 anställda ska upprätta rapporter från och med 2014.

Exempel på fler initiativ i de olika medlemsländerna finns i rapporten som publicerades i dag.

Läs mer

Europeiska kommissionen – Löneklyftan mellan könen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga: Löneklyftan i siffror

 

2007

2008

2009

2010

2011

Skillnad 2008–2011

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Källa: Eurostat, SES

* (p) = preliminära uppgifter


Side Bar