Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. decembra 2013

Razlika v plačilu žensk in moških: Komisija v poročilu ugotavlja, da ženske v Evropi še vedno delajo 59 dni „zastonj“

16,2 %: toliko po najnovejših podatkih, ki jih je danes objavila Evropska komisija, znaša razlika v plačilu žensk in moških, oziroma povprečni razkorak med urnim zaslužkom žensk in moških po vsej EU. Številka se ni v zadnjem letu niti malo spremenila. Kot je zapisano v današnjem poročilu Evropske komisije, je razlika v plačilu žensk in moških še vedno prisotna v vseh državah EU, sega pa od 27,3 % v Estoniji do 2,3 % v Sloveniji. Na splošno podatki potrjujejo, da zadnja leta ta razlika rahlo upada, in sicer za 1,1 % med letoma 2008 in 2011. Današnje poročilo opozarja, da sta največja problema v boju EU proti razliki v plačilu praktično izvajanje pravil za enako plačilo in dejstvo, da ženske ne vložijo dovolj pritožb pred nacionalnimi sodišči.

„Glede na zakonodajo, ki zagotavlja enako plačilo za enako delo, enakost na delovnem mestu in osnovne pravice do porodniškega dopusta, enakost spolov gotovo šteje med evropske dosežke. Vendar nas za popolno enakost spolov čaka še veliko dela. Razlika v plačilu je še vedno velika in se ne zmanjšuje. Za nameček je precejšnji delež spremembe dejansko posledica zmanjšanja zaslužka moških, ne pa povečanja zaslužka žensk,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Načelo enakega plačila za enako delo je v Pogodbah EU zapisano že od leta 1957. Skrajni čas je, da se udejanji v resničnem življenju na delovnem mestu.“

Danes objavljeno poročilo ocenjuje, kako se določbe o enakem plačilu v EU uporabljajo v praksi, in napoveduje, da bo v prihodnosti za vse države članice najtrši oreh ravno pravilna uporaba in izvajanje pravil, ki jih določa Direktiva o enakosti iz leta 2006.

Komisija je kot varuh pogodb poskrbela, da so države članice v svoje nacionalne zakonodaje pravilno prenesle pravila EU o enaki obravnavi, saj je proti 23 državam članicam, ki so to storile na nepravilen način, uvedla postopke zaradi kršitev. Razen enega so vsi ti primeri zaključeni.

Kljub temu pa današnje poročilo potrjuje, da učinkovito uporabo načela enakega plačila zavira pomanjkanje preglednosti plačnih sistemov, jasnih referenčnih meril glede enakosti plačil in jasnih informacij za delavke, ki se soočajo z neenakostjo. Če bi bil plačni sistem preglednejši, bi bil položaj posameznih žrtev plačne diskriminacije ugodnejši, saj bi se lažje primerjale z delavci drugega spola.

Nadaljnji ukrepi: Dejansko sta le dve državi članici (Francija in Nizozemska) direktivo o enakosti iz leta 2006 v svojo zakonodajo prenesli ustrezno in jasno, tako da se od njiju ne zahteva dodatnih informacij. Komisija spremlja stanje v preostalih 26 državah članicah in si bo še naprej prizadevala za to, da se bodo pravila, določena v zakonodaji EU, v celoti uporabljala in izvajala, po potrebi tudi s postopki za ugotavljanje kršitev.

Ozadje

Enakost spolov je eno temeljnih načel Evropske unije. Načelo enakega plačila je v pogodbah zapisano že od leta 1957 in je vključeno v Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu.

Podpora, ki jo Evropska komisija nudi državam članicam pri odpravljanju razlike v plačilu, je pomembna zaveza in prednostna naloga, zapisana v Strategiji Evropske komisije za enakost med ženskami in moškimi (2010–2015).

Današnje poročilo spremlja obsežen pregled sodne prakse držav članic in EU na področju enakega plačila, pa tudi ukrepov Komisije na tem področju in primerov dobrih praks v državah članicah.

Med primere ukrepov, s katerimi se Komisija spopada z razliko v plačilu žensk in moških, sodijo pobuda „Enakost se obrestuje“, letna priporočila za posamezne države s priporočili državam članicam, naj ta problem obravnavajo, evropski dnevi enakega plačila, izmenjave dobrih praks in financiranje pobud v državah članicah preko strukturnih skladov.

Primeri dobrih praks glede enakega plačila na nacionalni ravni:

Belgijski parlament je leta 2012 sprejel zakon, ki podjetjem nalaga, da vsaki dve leti izvedejo primerjalno analizo plačne strukture. Belgija je bila prva država v Evropi, ki je obeležila dan enakega plačila (leta 2005).

Francoski zakon o enakem plačilu iz leta 2006 od podjetij zahteva, da poročajo o plačah in načrtih za odpravo razlike v plačilu žensk in moških. Pri tem je pomembno, da zakon od delodajalcev zahteva, da pripravijo pisno letno poročilo o enakosti spolov in ga predložijo predstavnikom delavcev.

Avstrijski zakon o enaki obravnavi od podjetij zahteva, da pripravljajo poročila o enakem plačilu. Pravila se uvajajo postopno, tako da jih morajo zdaj upoštevati podjetja z več kot 250, 500 in 1 000 zaposlenimi. Podjetja z več kot 150 zaposlenimi bodo morala prvo tako poročilo pripraviti v letu 2014.

Nadaljnji primeri za posamezne države članice so vam na voljo v današnjem poročilu.

Več informacij

Evropska komisija - Razlika v plačilu žensk in moških:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga: Razlika v plačilu žensk in moških v državah EU

 

2007

2008

2009

2010

2011

Razlika 2011–2008

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (Z)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (Z)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (Z)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (Z)

2,2

HR

:

:

:

15.5

17,6 (Z)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (Z)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (Z)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (Z)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Vir: Eurostat, SES

* (z) = začasni podatek


Side Bar