Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. decembra 2013

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov: podľa správy Komisie pracujú európske ženy 59 dní bez nároku na odmenu

16,2 % – to je podľa najnovších údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, veľkosť rozdielu v odmeňovaní žien a mužov alebo priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej EÚ. Tento údaj sa od minulého roku vôbec nezmenil. Podľa správy, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, ostáva rozdiel v odmeňovaní žien a mužov realitou bezo zmeny vo všetkých členských štátoch a jeho výška siaha od 2,3 % v Slovinsku po 27,3 % v Estónsku. Celkové údaje za uplynulé roky ukazujú mierne klesajúci trend, pričom medzi rokmi 2008 a 2011 došlo k poklesu o 1,1 %. Z dnešnej správy vyplýva, že najväčším problémom v boji EÚ proti rozdielu v odmeňovaní je praktické uplatňovanie pravidiel v tejto oblasti a nízky počet súdnych žalôb zo strany žien.

Právne predpisy, ktoré zaručujú rovnakú odmenu za rovnakú prácu, zásadu rovnosti na pracoviskách a minimálne práva na materskú dovolenku, sú základom pre rodovú rovnosť, ktorú môžeme považovať za európsky úspech. Stále však existuje priestor na zlepšenie a dosiahnutie plnej rodovej rovnosti. Rozdiel v odmeňovaní je naďalej výrazný a ostáva bezo zmien. Ba čo je horšie, jeho zníženie bolo v skutočnosti skôr dôsledkom poklesu príjmu mužov než nárastu príjmu žien,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu je zakotvená v Zmluvách EÚ od roku 1957. Je najvyšší čas, aby sa táto zásada uviedla do praxe aj na pracoviskách.

Komisia vo svojej správe hodnotí uplatňovanie ustanovení o rovnakej odmene v praxi v členských štátoch EÚ a odhaduje, že v budúcnosti bude hlavnou výzvou pre všetky krajiny správne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel stanovených v smernici o rovnakom zaobchádzaní z roku 2006.

Komisia ako ochranca zmlúv zabezpečuje, aby členské štáty správne transponovali pravidlá EÚ v oblasti rovnakého zaobchádzania a do dnešného dňa začala konania o porušení predpisov voči 23 členským štátom, pokiaľ ide o spôsob prevedenia viacerých právnych predpisov EÚ o rodovej rovnosti do právnych systémov týchto štátov. Všetky tieto konania, až na jedno, boli uzavreté.

Dnešná správa však potvrdzuje, že účinnému uplatňovaniu zásady rovnakého odmeňovania bráni netransparentnosť systémov odmeňovania, chýbajúce jasné referenčné hodnoty pre rovnosť v odmeňovaní a nedostatok jasných informácií pre pracovníkov, ktorých sa tento problém týka. Väčšia transparentnosť v stanovovaní výšky platov by mohla zlepšiť situáciu jednotlivých obetí platovej diskriminácie, ktoré by sa tak mohli jednoduchšie porovnať s pracovníkmi opačného pohlavia.

Ďalšie kroky: Smernicu o rovnakom zaobchádzaní z roku 2006 v skutočnosti previedli do svojich právnych systémov dostatočne, jasne a takým spôsobom, že sa od nich nepožadovali žiadne ďalšie informácie, iba dva členské štáty – Francúzsko a Holandsko. Komisia teraz sleduje zvyšných 26 členských štátov a bude sa usilovať o plné uplatňovanie a presadzovanie práv stanovených legislatívou EÚ, v prípade potreby aj prostredníctvom ďalších konaní o porušení predpisov.

Súvislosti

Rodová rovnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie. Zásada rovnakého odmeňovania bola prvýkrát zakotvená v Zmluvách už v roku 1957 a takisto je súčasťou smernice 2006/54/ES o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Podpora členských štátov zo strany Komisie v ich úsilí o odstránenie rozdielu v odmeňovaní je dôležitým záväzkom a prioritou, ktoré sú zakotvené v stratégii rovnosti žien a mužov (2010 – 2015).

Súčasťou dnešnej správy je súhrnný prehľad judikatúry členských štátov a EÚ týkajúcej sa rovnosti odmeňovania, ako aj prehľad opatrení Komisie a vnútroštátnych osvedčených postupov v tejto oblasti.

Príkladom opatrení Komisie na odstránenie rozdielov v odmeňovaní je iniciatíva Equality Pays Off (Rovnosť sa vypláca); každoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré obsahujú výzvy na riešenie tohto problému; Európsky deň rovnosti odmeňovania; výmena osvedčených postupov a financovanie iniciatív členských štátov prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Príklady osvedčených postupov v oblasti rovnakého odmeňovania na úrovni členských štátov:

Belgický parlament prijal v roku 2012 zákon, na základe ktorého sú spoločnosti povinné každý druhý rok vykonať komparatívnu analýzu svojich platových štruktúr. Belgicko bolo zároveň prvou krajinou EÚ, ktorá organizovala deň rovnosti odmeňovania (v roku 2005).

Francúzsky zákon o rovnosti odmeňovania z roku 2006 stanovuje spoločnostiam povinnosť podávať správy o mzdách a svojich plánoch na odstránenie rozdielu v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Zároveň vyžaduje, aby zamestnávatelia vypracovali písomnú výročnú správu o rodovej rovnosti a predložili ju odborom.

Rakúske spoločnosti sú na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní povinné vypracovať správy o rovnosti odmeňovania. Tieto pravidlá sa uplatňujú postupne a v súčasnosti sú povinné pre spoločnosti, ktoré majú viac než 250, 500 a 1000 zamestnancov. Pre spoločnosti s viac než 150 zamestnancami začne táto povinnosť platiť od roku 2014.

Ďalšie príklady z jednotlivých členských štátov sú uvedené v dnešnej správe.

Ďalšie informácie

Európska komisia – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha: Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v číslach (krajiny EÚ)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Rozdiel 2011 – 2008

EÚ 27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Zdroj: Eurostat, SES

*(p) = predbežné údaje


Side Bar