Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 december 2013

Genderloonkloof: vrouwen in Europa werken nog steeds 59 dagen "voor niets" volgens rapport van de Commissie

16,2%, zoveel bedraagt de loonkloof – het gemiddelde verschil in uurloon – tussen mannen en vrouwen in de EU volgens de jongste cijfers die vandaag door de Europese Commissie zijn bekendgemaakt. De kloof is het afgelopen jaar geen millimeter kleiner geworden. Volgens het rapport zijn verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen nog altijd een realiteit in alle EU-lidstaten, variërend van 27,3% in Estland tot 2,3% in Slovenië. De totaalcijfers laten een zwakke neerwaartse trend in de jongste jaren zien, namelijk een afname met 1,1% tussen 2008 en 2011. Het grootste obstakel om de beloningsverschillen in de EU terug te dringen, blijkt de praktische toepassing van de regel van gelijk loon voor gelijk werk te zijn, naast het feit dat weinig vrouwen effectief naar de rechter stappen.

"Gendergelijkheid is een Europese verworvenheid: er zijn wetten die gelijk loon voor gelijk werk waarborgen, er is gelijkheid op de werkvloer en er zijn minimumrechten inzake moederschapsverlof. Van volledige gendergelijkheid zijn we evenwel nog ver af. Er gaapt nog altijd een brede loonkloof, en die is zeer hardnekkig. En het ergste is, dat de versmalling niet het gevolg is van een stijging voor vrouwen, maar voornamelijk van een dalende beloning van mannen," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor justitie. "Het principe van gelijke beloning voor gelijk werk is al in 1957 vastgelegd in de EU-Verdragen. Het is hoog tijd dat dit ook op de werkvloer een realiteit wordt."

In het rapport wordt nagegaan hoe de regels inzake gelijke beloning in de praktijk worden toegepast in de EU-lidstaten en worden de correcte toepassing en de handhaving van de regels van de Richtlijn gendergelijkheid van 2006 voor alle lidstaten als de belangrijkste opgave voor de toekomst aangewezen.

Als hoedster van de Verdragen heeft de Commissie erop toegezien dat de lidstaten de regels inzake gelijke behandeling correct omzetten en in verband met die omzetting heeft zij tegen 23 lidstaten inbreukprocedures ingeleid. Op één na, zijn al deze procedures afgesloten.

Het vandaag gepresenteerde rapport leert dat ondoorzichtigheid van de beloningsstelsels, het ontbreken van duidelijke benchmarks over gelijke beloning en de afwezigheid van duidelijke informatie voor werknemers die het slachtoffer zijn van ongelijke behandeling een effectieve toepassing van het beginsel van gelijk loon in de weg staan. Meer transparantie inzake de lonen zou de situatie van slachtoffers van loondiscriminatie kunnen verbeteren doordat zij zichzelf gemakkelijker zouden kunnen vergelijken met collega's van het andere geslacht.

Volgende stappen: In de praktijk hebben slechts twee lidstaten (Frankrijk en Nederland) met name de Richtlijn gendergelijkheid van 2006 zo volledig en voldoende duidelijk omgezet dat van hen geen verdere informatie nodig is. Wat de overige 26 lidstaten betreft, blijft de Commissie waakzaam en ziet zij erop toe dat de in de EU-wetgeving neergelegde rechten volledig worden toegepast en gehandhaafd, zo nodig via nieuwe inbreukprocedures.

Achtergrond

Gendergelijkheid is één van de grondbeginselen van de Europese Unie. Het beginsel van gelijk loon is sinds 1958 in de Verdragen verankerd en is ook vervat in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.

De lidstaten bijstaan bij het vervullen van hun plicht om de genderloonkloof te dichten, is voor de Europese Commissie een belangrijke, prioritaire taak, overeenkomstig de Strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015).

Het vandaag gepresenteerde verslag gaat vergezeld van een volledig overzicht van de nationale en EU-jurisprudentie inzake gelijke beloning, een overzicht van wat de Commissie doet om het probleem aan te pakken en voorbeelden van goede nationale praktijken.

Voorbeelden van wat de Commissie doet om de genderloonkloof te verkleinen, zijn het initiatief Equality Pays Off; de jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen gericht aan de lidstaten; de Europese Equal Pay Days; uitwisseling van beste praktijken en financiering van initiatieven van de lidstaten via de Structuurfondsen.

Voorbeelden van goede praktijken inzake gelijke beloning op lidstaatniveau:

het Belgische parlement heeft in 2012 een wet aangenomen die ondernemingen verplicht om tweejaarlijks een vergelijkende analyse van hun beloningsstructuur te maken. België was eveneens de eerste lidstaat die een Equal Pay Day hield (in 2005);

de Franse wet inzake gelijke beloning van 2006, die ondernemingen verplicht om verslag uit te brengen over de beloning en hun plannen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Tevens zijn werkgevers verplicht een jaarlijks verslag over gendergelijkheid op te stellen en aan de vertegenwoordigers van de werknemers voor te leggen;

de Oostenrijkse wet inzake gelijke behandeling, die ondernemingen verplicht een rapport inzake gelijke beloning op te stellen. De geleidelijk ingevoerde regels zijn momenteel al verbindend voor ondernemingen met meer dan 250, 500 en 1000 werknemers. Ondernemingen met meer dan 150 werknemers moeten het rapport vanaf 2014 opstellen.

Het vandaag gepresenteerde rapport geeft nog andere voorbeelden voor elke lidstaat.

Meer informatie

Europese Commissie – Loonkloof:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage: De genderloonkloof in de EU in cijfers

 

2007

2008

2009

2010

2011

Verschil 2011-2008

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 *(p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 *(p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 *(p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 *(p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 *(p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 *(p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 *(p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 *(p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Bron: Eurostat, SES

*(p) = voorlopige gegevens


Side Bar