Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. joulukuuta 2013

Sukupuolten palkkaeron vuoksi naiset työskentelevät Euroopassa ilmaiseksi 59 päivää vuodessa

Euroopan komission tänään julkistamien tuoreimpien tilastotietojen mukaan sukupuolten välinen palkkaero eli miesten ja naisten tuntipalkkojen ero on Euroopan unionissa keskimäärin 16,2 prosenttia. Ero ei ole kaventunut yhtään vuoden aikana. Komission raportin mukaan naiset ansaitsevat miehiä vähemmän kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Palkkaero vaihtelee Viron 27,3 prosentista Slovenian 2,3 prosenttiin. Kokonaisuudessaan palkkaero on kaventunut vuosina 2008–2011 ainoastaan 1,1 prosenttia. Tänään julkaistusta raportista käy ilmi, että suurin ongelma palkkaeron kaventamisessa EU:ssa on samapalkkaisuudesta laadittujen sääntöjen puutteellinen soveltaminen käytännössä ja naisten tuomioistuimissa nostamien palkkaepätasa-arvoa koskevien kanteiden vähäinen määrä.

”Euroopassa on lisätty huomattavasti sukupuolten tasa-arvoa laeilla, jotka takaavat saman palkan samanarvoisesta työstä, tasa-arvon työpaikoilla ja vähimmäisoikeuden äitiyslomaan. Sukupuolten täyteen tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa. Palkkaero on suuri, eikä se ole juurikaan supistunut. Tilannetta pahentaa se tosiseikka, että havaittu vähäinenkin muutos johtuu suurelta osin miesten ansioiden laskusta eikä naisten palkkojen noususta” oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding sanoi. "Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on kirjattiin EU:n perussopimuksiin jo vuonna 1957. Nyt on korkea aika tehdä siitä todellisuutta myös työpaikoilla."

Tänään julkaistussa komission raportissa tarkastellaan samapalkkaisuutta koskevien säännösten käytännön soveltamista EU-maissa ja arvioidaan, että tulevaisuudessa kaikkien jäsenvaltioiden suurin haaste on vuonna 2006 annettuun tasa-arvodirektiiviin sisältyvien säännösten asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen.

Komissio on perussopimusten valvojana varmistanut, että jäsenvaltiot ovat saattaneet yhdenvertaista kohtelua koskevat EU-säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tähän liittyen komissio on käynnistänyt 23:a jäsenvaltiota koskevat rikkomismenettelyt, koska niiden lainsäädäntö ei täysin vastaa EU:n tasa-arvosäännöksiä. Yhtä tapausta lukuun ottamatta kaikki rikkomismenettelyt on saatu päätökseen.

Komission raportista käy kuitenkin ilmi, että samapalkkaisuusperiaatteen käytännön soveltamista haittaavat palkkajärjestelmien heikko läpinäkyvyys, samapalkkaisuutta koskevien selkeiden viitearvojen puuttuminen ja epätasa-arvosta kärsivien työntekijöiden saamat puutteelliset tiedot. Palkkojen parempi läpinäkyvyys voisi parantaa palkkasyrjinnästä kärsivien yksittäisten henkilöiden tilannetta, koska he voisivat helpommin verrata palkkojaan toista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

Tulevat toimet: Käytännössä vain Ranska ja Alankomaat ovat siirtäneet vuoden 2006 tasa-arvodirektiivin säännökset riittävän hyvin omaan lainsäädäntöönsä, eikä niiltä vaadita lisätietoja. Komissio seuraa muiden 26 jäsenvaltion tilannetta ja varmistaa (tarvittaessa rikkomismenettelyillä), että EU-lainsäädännössä vahvistetut oikeudet pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja että niitä sovelletaan käytännössä.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Samapalkkaisuuden periaate on kirjattu perussopimuksiin vuodesta 1957, ja se sisältyy myös miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annettuun direktiiviin 2006/54/EY.

Euroopan komission tuki jäsenvaltioille, jotka pyrkivät kaventamaan sukupuolten välistä palkkaeroa, on tärkeä sitoumus ja prioriteetti, joka sisältyy Euroopan komission naisten ja miesten tasa-arvostrategiaan vuosiksi 2010–2015.

Tämänpäiväisen raportin ohella julkaistaan kattava katsaus samapalkkaisuutta koskevaan kansalliseen ja EU:n oikeuskäytäntöön ja komission samapalkkaisuutta edistäviin toimiin sekä annetaan esimerkkejä kansallisista parhaista toimintatavoista.

Komissio on pyrkinyt kaventamaan miesten ja naisten palkkaeroja muun muassa seuraavilla toimilla: ”Tasa-arvo kannattaa” -hanke (Equality Pays Off Initiative), vuotuiset maakohtaiset suositukset, joissa jäsenvaltioita kehotetaan puuttumaan sukupuolten palkkaeroon, eurooppalaiset palkkatasa-arvon päivät, parhaiden toimintatapojen vaihtaminen ja jäsenvaltioiden hankkeiden rahoittaminen EU:n rakennerahastojen kautta.

Esimerkkejä kansallisista toimista, joilla edistetään samapalkkaisuutta:

  • Belgian parlamentti antoi vuonna 2012 lain, jolla yritykset velvoitetaan tekemään joka toinen vuosi vertaileva analyysi palkkarakenteestaan. Belgia oli myös ensimmäinen maa, joka järjesti palkkatasa-arvon päivän vuonna 2005.

  • Ranskan vuonna 2006 samapalkkaisuudesta antamassa laissa yritykset velvoitetaan raportoimaan palkoistaan ja suunnitelmistaan sukupuolten palkkaeron poistamiseksi. Lain mukaan työnantajien on myös laadittava vuosittain sukupuolten tasa-arvosta kirjallinen raportti, joka toimitetaan työntekijöiden edustajille.

  • Itävallassa yritykset velvoitetaan tasapuolisesta kohtelusta annetussa laissa laatimaan raportteja samapalkkaisuudesta. Uusien sääntöjen soveltaminen on tullut asteittain pakolliseksi yli 250, 500 ja 1000 työntekijän yrityksissä. Yli 150 työntekijän yritysten on laadittava kyseinen raportti vuodesta 2014.

Esimerkkejä muiden jäsenvaltioiden toimista on komission raportissa.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sukupuolten palkkaero

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82.

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56.

Liite: Sukupuolten palkkaerot EU:n jäsenvaltioissa

 

2007

2008

2009

2010

2011

Erotus 2011- 2008

EU27

17,3

17,2

16,2

16,2 (a)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (a)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

 

EL

21,5

22,0

15,0

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (a)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (a)

2,2

HR

15,5

17,6 (a)

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (a)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (a)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (a)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Lähde: Eurostat, ansiorakennetutkimus

*(a) = alustavat tiedot


Side Bar