Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. detsember 2013

Sooline palgalõhe: Euroopas töötavad naised 59 päeva tasuta

16,2%: just nii palju erineb ELis meeste ja naiste palk või keskmine tunnitasu, nagu selgub Euroopa Komisjoni viimastest andmetest. See erinevus ei ole aasta jooksul vähenenud. Euroopa Komisjoni avaldatud aruande kohaselt teenivad naised meestest vähem kõigis ELi riikides. Palgaerinevus ulatub 27,3%-st Eestis 2,3%-ni Sloveenias. Üldnäitajad osutavad sellele, et viimastel aastatel on palgalõhe veidi vähenenud (1,1% aastatel 2008–2011). Täna avaldatavast aruandest selgub, et suurim probleem palgalõhe vähendamisel ELis on võrdse tasustamise eeskirjade puudulik kohaldamine praktikas ja asjaolu, et naised oma õigusi liikmesriikide kohtute kaudu harva maksma panevad.

„Seadustega, millega tagatakse võrdse töö eest võrdne tasu, võrdõiguslikkus töökohtades ja miinimumõigused emapuhkuseks, on soolise võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa edulugu. Täieliku soolise võrdõiguslikkuseni on aga veel pikk maa. Sooline palgalõhe on endiselt suur ja see muutub visalt. Olukorda halvendab asjaolu, et täheldatud väikesed muutused on suuresti tingitud meeste töötasu vähenemisest ja mitte naiste töötasu suurenemisest,” märkis ELi õigusküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Viviane Reding. „Põhimõte „võrdne palk võrdse töö eest” on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast. Nüüd on ülim aeg muuta see reaalsuseks ka töökohal.”

Täna avaldatud aruandes käsitletakse võrdse palga sätete kohaldamist ELi riikides ning prognoositakse, et tulevikus on kõikide liikmesriikide suurimaks ülesandeks 2006. aasta võrdõiguslikkuse direktiivis kehtestatud eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ja nende järgimise tagamine.

Komisjon on aluslepingute kaitsjana taganud, et liikmesriigid on võrdset kohtlemist käsitlevad ELi õigusaktid nõuetekohaselt oma õigusesse üle võtnud. Sellega seoses on komisjon algatanud 23 liikmesriigi suhtes rikkumismenetlused, kuna nende liikmesriikide mitmed õigusaktid ei vasta ELi soolise võrdõiguslikkuse õigusaktidele. Kõik peale ühe rikkumismenetluse on lõpetatud.

Komisjoni aruandest selgub siiski, et võrdse tasu põhimõtte rakendamist takistab palgasüsteemide läbipaistvuse ja võrdset palka käsitlevate selgete võrdlusaluste puudumine ning ebavõrduse all kannatavatele töötajatele antava teabe vähesus. Palkade suurem läbipaistvus aitaks parandada töötasuga seotud diskrimineerimise üksikohvrite olukorda, kuna nad saaksid senisest hõlpsamini võrrelda oma tasu teise sugupoole töötajate tasudega.

Järgmised sammud: Praktikas on ainult Prantsusmaa ja Madalmaad võtnud 2006. aasta võrdõiguslikkuse direktiivi oma õigusesse piisavalt hästi üle ning neilt ei nõuta lisateavet. Komisjon jälgib ülejäänud 26 liikmesriigi olukorda ja tagab vajaduse korral täiendavate rikkumismenetluste kaudu, et ELi õigusega kehtestatud õigused rakendatakse täielikult ja neid kohaldatakse praktikas.

Taust

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Põhimõte „võrdne palk võrdse töö eest” on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast ning see sisaldub ka direktiivis 2006/54/EÜ, mis käsitleb meeste ja naiste võrdset kohtlemist tööhõive ja elukutse küsimustes.

Euroopa Komisjoni toetus liikmesriikide püüdlustele kaotada sooline palgalõhe on tähtis kohustus ja prioriteet, mis on sätestatud Euroopa Komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 2010–2015.

Täna avaldatud aruandele on lisatud põhjalik ülevaade liikmesriikide ja ELi kohtupraktikast, mis käsitleb võrdset tasustamist, ning ülevaade komisjoni võrdse tasustamise edendamise meetmetest ja näiteid parimatest tavadest liikmesriikide tasandil.

Komisjon on püüdnud lahendada soolise palgalõhe probleemi järgmiste meetmete kaudu: algatus „Võrdsus maksab“ (Equality Pays Off Initiative), iga-aastased riigipõhised soovitused, milles liikmesriike kutsutakse üles tegelema soolise palgalõhe küsimusega, Euroopa võrdse palga päevad , parimate tavade vahetamine ja liikmesriikide algatuste rahastamine struktuurifondide kaudu.

Hea tava näiteid võrdse töötasu kohta liikmesriikides:

Belgia parlament võttis 2012. aastal vastu seaduse, millega kehtestatakse ettevõtjatele kohustus viia iga kahe aasta tagant läbi võrdlev uuring töötasude struktuuri kohta. Samuti oli Belgia esimene riik ELis, kes korraldas 2005. aastal võrdse palga päeva.

Prantsusmaa 2006. aastal vastu võetud võrdset palka käsitlevas seaduses nõutakse ettevõtjatelt palgaaruandeid ja tegevuskavasid soolise palgalõhe kaotamiseks. Samuti peavad tööandjad kõnealuse seaduse kohaselt koostama igal aastal soolist võrdõiguslikkust käsitleva aruande ja esitama selle töötajate esindajatele.

Austria soolise võrdõiguslikkuse seadusega lasub ettevõtjatel kohustus koostada võrdse töötasu aruanded. Järk-järgult jõustatavad meetmed on praegu kohustuslikud üle 250, 500 ja 1000 töötajaga ettevõtetele. Rohkem kui 150 töötajaga ettevõtted peavad esitama aruande alates 2014. aastast.

Muid liikmesriikide tasandi näiteid võib leida täna avaldatavas aruandes.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Sooline palgalõhe

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisa : Andmed soolise palgalõhe kohta ELi riikides

 

2007

2008

2009

2010

2011

Erinevus 2011-2008

EL 27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Allikas: Eurostat, SES

*(p) = esialgsed andmed


Side Bar