Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. december 2013

Lønforskelle mellem kønnene: Kvinder i EU arbejder stadig 59 dage "gratis", viser rapport fra Kommissionen

16,2 %: Det er løngabet mellem kønnene eller den gennemsnitlige forskel mellem mænds og kvinders timeløn i hele EU ifølge de seneste tal, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag. Tallene har slet ikke rykket sig i det seneste år. Ifølge en rapport, som Kommissionen offentliggjorde i dag, er der stadig et løngab mellem mænd og kvinder i alle EU-landene. Forskellen varierer fra 27,3 % i Estland til 2,3 % i Slovenien. Gennemgående viser tallene et svagt fald i de seneste år på 1,1 % fra 2008 til 2011. Dagens rapport viser, at det største problem med at få løngabet i EU ned er, at reglerne om ligeløn ikke anvendes i praksis, og at kvinder ikke går til de nationale domstole for at kræve deres ret.

"Med love, som garanterer lige løn for lige arbejde, ligestilling på arbejdspladsen og minimumsrettigheder til barselsorlov, er ligestilling mellem kønnene en europæisk bedrift. Men der er stadig lang vej til fuld ligestilling. Lønforskellen er stadig stor, og den bevæger sig ikke meget. Det bliver ikke bedre af, at en stor del, af den ændring, der faktisk er sket, kommer af et fald i mændenes indtjening i stedet for en stigning i kvindernes,” udtalte næstformand Viviane Reding, som er EU-kommissær for retlige anliggender. "Princippet om lige løn for lige arbejde har stået i EU-traktaterne lige siden 1957. Det er på tide, at det også bliver til virkelighed på arbejdspladserne."

Rapporten fra i dag vurderer, hvordan bestemmelserne om ligeløn er ført ud i livet i EU-landene, og forudser, at den store udfordring for EU-landene i fremtiden bliver korrekt anvendelse og håndhævelse af de regler, der er fastsat i direktivet om ligebehandling fra 2006.

Som traktaternes vogter har Kommissionen sikret, at EU-landene har gennemført EU's ligestillingsregler korrekt, og den har ført sager om overtrædelse mod 23 lande, som skyldtes den måde, landene har gennemført en rækkes af EU's ligestillingslove på. Med en enkelt undtagelse er alle disse sager nu afsluttet.

Den nye rapport bekræfter imidlertid, at princippet om ligeløn ikke gennemføres i praksis på grund af uigennemskuelige lønsystemer, manglen på tydelige målsætninger for ligeløn og utilstrækkelig klarhed for arbejdstagere, der lider under ulige behandling. En mere gennemsigtig aflønningspolitik kan forbedre situationen for personer, der er blevet ofre for løndiskrimination, så de kan sammenligne sig selv bedre med arbejdstagere af det modsatte køn.

Næste skridt: I realiteten har kun to EU-lande (Frankrig og Nederlandene) i tilstrækkelig grad gennemført især direktivet om ligebehandling fra 2006 på en sådan måde, at de ikke behøver give yderligere oplysninger. Kommissionen følger op på de andre 26 EU-lande og vil arbejde på at sikre, at de rettigheder, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres fuldt ud, om nødvendigt gennem yderligere sager.

Sagsforløb:

Lighed mellem kønnene er et af EU's grundlæggende principper. Princippet om ligeløn har indgået i traktaterne siden 1957 og findes også i direktiv 2006/54/EF om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse og erhverv.

Kommissionens betoning af EU-landenes pligt til at lukke løngabet er en væsentlig forpligtelse og prioritet, som er knæsat i Europa-Kommissionens strategi for lighed mellem kvinder og mænd (2010-2015).

Rapporten ledsages af en omfattende oversigt over landenes og EU's retspraksis om ligeløn samt en oversigt over Kommissionens indsats for at bekæmpe diskriminering og eksempler på bedste praksis på nationalt plan.

Blandt eksemplerne på Kommissionens initiativer for at bekæmpe løngabet er initiativet Equality Pays Off (Lighed betaler sig), de årlige landespecifikke henstillinger med advarsler til EU-landene om at lukke løngabet, de europæiske ligelønsdage, udveksling af bedste praksis og finansiering af EU-landenes initiativer gennem strukturfondene.

Eksempler på god praksis for ligeløn fra EU-landene:

I 2012 vedtog Belgiens parlament en lov, der forpligter virksomhederne til at foretage en sammenlignende analyse af deres lønstruktur hvert andet år. Belgien var også det første EU-land, der holdt en ligelønsdag (i 2005).

Den franske lov om ligeløn fra 2005 kræver, at virksomhederne aflægger beretning om lønninger og fremsætter planer for at lukke løngabet mellem kønnene. Det er særlig vigtigt, at denne lov pålægger arbejdsgiverne at udarbejde en skriftlig årsrapport om ligestilling og forelægge den for arbejdstagernes repræsentanter.

Den østrigske ligebehandlingslov forpligter virksomhederne til at udarbejde ligelønsrapporter. De gældende regler indføres gradvis og er nu obligatoriske for virksomheder med over henholdsvis 250, 500 og 1 000 ansatte. Virksomheder med over 150 ansatte skal udarbejde en rapport fra 2014.

Yderligere eksempler fra hvert land findes i dagens rapport.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Lønforskelle mellem kønnene:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_da.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter:

\"https://twitter.com/VivianeRedingEU" @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag: Løngabet mellem kønnene i EU-landene i tal

 

2007

2008

2009

2010

2011

Forskel 2011 – 2008

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (P)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (P)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Kilde: Eurostat, SES

* (p) = foreløbige data


Side Bar