Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 9. prosince 2013

Rozdíly v odměňování žen a mužů: podle zprávy Evropské komise pracují ženy v Evropě stále ještě 59 dní „zadarmo“

16,2 %: tak velký je podle nejnovějších údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise, rozdíl v platech žen a mužů, tedy průměrný rozdíl mezi hodinovými výdělky žen a mužů v celé EU. Tento údaj se za celý rok vůbec nezměnil. Podle dnešní zprávy Evropské komise jsou rozdíly v odměňování žen a mužů realitou ve všech zemích EU a pohybují se rozmezí od 27,3 % (v Estonsku) do 2,3 % (ve Slovinsku). Celkové údaje z poslední doby vypovídají o tom, že se tento rozdíl mírně zmenšuje: ve letech 2008 až 2011 to bylo o 1,1 %. Z dnešní zprávy vyplývá, že největší problém při odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů spočívá v praktickém uplatňování pravidel o rovném odměňování a ve skutečnosti, že ženy svá práva zřídka uplatňují u vnitrostátních soudů.

Evropa v otázce rovnosti žen a mužů dosáhla mnoho: máme předpisy, které jsou zaručují stejnou odměnu za stejnou práci, rovnost žen a mužů na pracovišti a právo na minimální mateřskou dovolenou. Pro úplnou rovnost žen a mužů je však ještě třeba hodně udělat. Rozdíly v odměňování jsou stále velké a zůstávají beze změny. Co je horší: současný vývoj není ve skutečnosti ani tak výsledkem růstu odměn u žen, jako spíše odrazem snížení platů u mužů,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve smlouvách EU od roku 1957. Je nejvyšší čas, aby se teď stala realitou i na pracovišti.

Zpráva, která byla dnes zveřejněna, hodnotí, jak jsou pravidla rovného odměňování uplatňována v zemích EU v praxi, a vyplývá z ní, že v budoucnosti bude pro všechny členské státy hlavním úkolem zajistit správné uplatňování a prosazování pravidel stanovených ve směrnici o rovném zacházení z roku 2006.

Komise jakožto strážkyně smluv zajistila, aby členské státy náležitě zapracovaly pravidla EU pro rovné zacházení do svých právních systémů: proti 23 členským státům přitom zahájila řízení pro nesplnění povinnosti, neboť jejich způsob převzetí řady unijních předpisů o rovnosti žen a mužů nebyl správný. Všechny tyto případy již byly až na jeden uzavřeny.

Dnešní zpráva však potvrzuje, že účinnému uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci brání netransparentnost systémů odměňování, chybějící jasné referenční hodnoty pro rovné odměňování a nedostatek srozumitelných informací pro pracovníky, kteří nerovností trpí. Větší transparentnost při určování výše mezd by mohla zlepšit situaci jednotlivých obětí platové diskriminace – mohly by snáze porovnat svou situaci se situací pracovníků opačného pohlaví.

Další kroky: Ve skutečnosti pouze dva členské státy (Francie a Nizozemsko) zapracovaly směrnici o rovném zacházení z roku 2006 do svých právních systémů uspokojivě, jasně a takovým způsobem, že od nich nebyly požadovány žádné další informace. Komise nyní tuto záležitost sleduje u zbývajících 26 členských států a bude usilovat o to, byla práva stanovená právními předpisy EU plně uplatňována a prosazována. Bude-li to nezbytné, zahájí další řízení o nesplnění povinnosti.

Souvislosti

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad Evropské unie. Zásada stejné odměny za stejnou práci je Smlouvami stanovena od roku 1957 a byla dále zapracována do směrnice 2006/54/ES o rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Členské státy mají při plnění své povinnosti odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů podporu Evropské komise, což je jakožto významný závazek a priorita uvedeno ve strategii Evropské komise pro rovnost žen a mužů (2010–2015).

Dnešní zprávu doplňuje komplexní přehled vnitrostátní a evropské judikatury týkající se rovného odměňování, jakož i přehled opatření, která Komise přijala k řešení tohoto problému, a příklady postupů, jež se osvědčily v jednotlivých členských státech.

Mezi příklady opatření, která Komise přijala s cílem řešit rozdíly v odměňování žen a mužů, patří iniciativa Rovnost se vyplácí, každoroční doporučení pro jednotlivé země, v nichž Komise upozorňuje členské státy na nutnost řešit rozdíly v odměňování, Evropské dny rovného odměňování, sdílení osvědčených postupů a také financování iniciativ členských států prostřednictvím strukturálních fondů.

Příklady osvědčených postupů, pokud jde o rovné odměňování, v jednotlivých členských státech:

Belgický parlament přijal v roce 2012 zákon, který vyžaduje, aby podniky každé dva roky prováděly komparativní analýzu své mzdové struktury. Belgie je také první zemí EU, která uspořádala Den rovného odměňování (v roce 2005).

Podle francouzského zákona z roku 2006 o rovném odměňování musí podniky podávat zprávy o platech a o svých plánech na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Je důležité, že tento zákon zaměstnavatelům mimo jiné ukládá, aby každoročně připravili písemnou zprávu o rovnosti žen a mužů a předložili ji zástupcům zaměstnanců.

Rakouský zákon o rovném zacházení vyžaduje od podniků zprávy týkající se rovnosti v odměňování. Jeho ustanovení se zavádějí postupně a nyní jsou povinná pro podniky s více než 250, 500 a 1000 zaměstnanci. Počínaje rokem 2014 budou tyto zprávy muset připravovat i podniky s více než 150 zaměstnanci.

Další příklady z jednotlivých členských států lze nalézt v dnešní zprávě.

Další informace

Evropská komise – Rozdíly v odměňování žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_cs.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Sledujte GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha: Údaje o rozdílech v odměňování žen a mužů v zemích EU

 

2007

2008

2009

2010

2011

Rozdíl mezi roky 2011 a 2008

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Zdroj: Eurostat, SES

*(p) = prozatímní údaje


Side Bar