Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 декември 2013 г.

Разлика в заплащането на жените и мъжете: съгласно доклад на Комисията жените в Европа все още работят 59 дни без заплащане

16,2 %: това е средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете в ЕС според последните данни, публикувани днес от Европейската комисия. Цифрата не се е променила въобще за една година. Съгласно доклада, публикуван от Европейската комисия днес, разликата в заплащането на мъжете и жените все още е реалност във всички страни от ЕС, като варира между 27,3 % в Естония и 2,3 % в Словения. Като цяло цифрите потвърждават слаба тенденция към намаляване на разликата в заплащането през последните години, като между 2008 и 2011 г. тази разлика е намаляла с 1,1 %. Днешният доклад показва, че най-големият проблем в борбата срещу разликата в заплащането в ЕС е практическото прилагане на правилата за равно заплащане, както и фактът, че жените не завеждат дела пред националните съдилища.

Равенството между мъжете и жените е европейско постижение, основаващо се на законодателство, което гарантира равно заплащане за равен труд, равенството на работното място и минимални права за ползване на отпуск по майчинство. При все това все още предстои да бъде изминат известен път за постигането на пълно равенство между половете. Разликата в заплащането продължава да бъде голяма и не се променя. А по-лошото е, че намаляването на разликата в по-голямата си част се дължи на спад в доходите на мъжете, а не на увеличение в заплащането на жените,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Принципът на равното заплащане за еднакъв труд е залегнал в договорите на ЕС от 1957 г. насам. Крайно време е той да стане реалност и на работното място.“

В публикувания днес доклад се прави оценка на прилагането на разпоредбите за равно заплащане в страните от ЕС и се предвижда, че в бъдеще главното предизвикателство за всички държави членки ще бъде правилното прилагане и изпълнение на правилата, установени с Директивата за равните възможности и равното третиране от 2006 г.

Комисията в качеството си на пазител на договорите осигури правилното транспониране на правилата за равно третиране, като образува производства за установяване на нарушение срещу 23 държави членки във връзка с начина, по който тези държави членки са транспонирали редица актове на ЕС в областта на равенството между половете. Всички случаи са приключени, с изключение на един.

Въпреки това в днешния доклад се потвърждава, че ефективното прилагане на принципа за равно заплащане е възпрепятствано от липсата на прозрачност в системите за плащане, липсата на ясни критерии за равно заплащане, както и от липсата на ясна информация за работниците, подложени на дискриминация, основана на пола. Повишена прозрачност относно заплатите би могла да подобри положението на отделните жертви на дискриминация в заплащането, които ще могат да се сравняват по-лесно с работници от другия пол.

Следващи етапи: В действителност само две държави членки (Франция и Нидерландия) са транспонирали достатъчно ясно и пълно Директивата за равните възможности и равното третиране от 2006 г. и от тях не се изисква допълнителна информация. Комисията поддържа връзка с останалите 26 държави членки и ще работи, за да осигури пълното спазване и упражняване на правата, установени в правото на ЕС, ако е необходимо и посредством допълнителни производства за установяване на нарушение.

Контекст

Равенството между половете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Принципът на равно заплащане е заложен в Договорите от 1957 г. насам, а също така е включен в Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

Подкрепата на Европейската комисия за държавите членки при изпълнението на тяхното задължение да работят за премахване на разликата в заплащането на мъжете и жените е важен ангажимент и приоритет, залегнал в Стратегията на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените (2010-2015 г.)

Днешният доклад е придружен от подробен преглед на съдебна практика на държавите членки и на ЕС относно равното заплащане, както и от преглед на дейността на Комисията в тази област и примери за най-добрите практики на национално равнище.

Примери за дейността на Комисията за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените са инициативата Equality Pays Off (Равенството си струва); препоръки за отделните държави, подканващи държавите членки да вземат мерки по отношение на разликата в заплащането; европейски дни на равното заплащане; обмен на добри практики, както и финансиране на инициативи на държавите членки посредством структурните фондове.

Примери за добри практики за равно заплащане на национално равнище:

Белгийският парламент прие през 2012 г. закон, по силата на който предприятията са задължени да извършват сравнителен анализ на своята структура на възнагражденията на всеки две години. Белгия също беше първата държава в ЕС, която организира Ден на равното заплащане (през 2005 г.)

Френският закон от 2006 г. относно равното заплащане изисква от предприятията да докладват относно заплатите и своите програми за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Законът също така изисква от работодателите да изготвят писмен годишен доклад относно равенството между половете и да го предоставят на представителите на работниците.

Австрийският закон за равното третиране задължава предприятията да изготвят доклади за равното заплащане. Правилата, които влизат в сила поетапно, са понастоящем задължителни за предприятия с повече от 250, 500 и 1000 служители. Предприятията с повече от 150 служители трябва да изготвят доклад от 2014 г. нататък.

Други примери от отделни държави членки могат да бъдат намерени в публикувания днес доклад.

За повече информация:

Европейска комисия — разлика в заплащането на жените и мъжете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение: Данни за разликата в заплащането на мъжете и жените в страните от ЕС

 

2007

2008

2009

2010

2011

Разлика 2011- 2008 г.

ЕС 27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (н)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (н)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (н)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (н)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (н)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (н)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (н)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (н)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Източник: Евростат, ПСЗ

* (н) = неокончателни данни


Side Bar