Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 december 2013

EU:s första rättsliga instrument för integrering av romer

EU:s alla 28 medlemsländer förband sig i dag att genomföra ett antal rekommendationer som föreslagits av EU-kommissionen. Syftet är att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av romer. Rådets rekommendation antogs enhälligt av ministrarna i rådet, mindre än sex månader efter att kommissionens förslag lades fram (IP/13/607, MEMO/13/610). Rekommendationen är EU:s första rättsliga instrument om integrering av romer. Genom att anta rekommendationen förbinder sig EU-länderna att vidta särskilda åtgärder för att överbrygga klyftorna mellan romer och resten av befolkningen.

Rekommendationen ger en stark signal om att EU-länderna är villiga att aktivt verka för integreringen av romer, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Ministrarna har gjort ett entydigt åtagande om att förbättra romernas konkreta situation. De viktigaste verktygen för integrering finns nu i medlemsstaternas händer och det är viktigt att orden omvandlas till handling. Vi kommer inte att tveka att påminna EU-länderna om deras åtaganden och se till att de fullföljer dem.

– Antagandet av rekommendationen visar på ett tydligt sätt EU-ländernas gemensamma vilja till ökade och mer effektiva investeringar i humankapital, för att förbättra levnadsvillkoren för romer i hela Europa, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkluderande. Vi har inte råd att svika dem. Nu är det dags för medlemsländerna att avsätta ordentligt med EU-medel för perioden 2014–20, som tillsammans med nationella medel kan hjälpa de romska grupperna att använda hela sin potential. EU-länderna måste visa sin politiska vilja på alla nivåer för att se till att medlen används på bästa sätt.

Rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna, som antogs i dag, ger konkret vägledning för hur EU-länderna kan stärka och påskynda sina insatser. Medlemsländerna rekommenderas att vidta målinriktade åtgärder för att överbrygga klyftorna mellan romer och andra befolkningsgrupper. Rekommendationen stärker den EU-ram för nationella strategier för integrering av romer, som alla EU-länder antog 2011 (IP/11/789), i och med att villkoren fastställs för en effektiv integrering av romer.

Rekommendationen grundas på de rapporter om romernas situation som kommissionen har lagt fram de senaste åren. Den fokuseras på fyra områden där EU-ledarna har satt upp gemensamma mål för integrering av romer inom EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer. De fyra områdena är tillgång till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder. För att få till stånd målinriktade åtgärder uppmanas EU-länderna att avsätta inte bara EU-medel utan även nationella anslag och tredjesektorsmedel för integrering av romer, vilket är en avgörande faktor enligt kommissionens utvärdering av EU-ländernas nationella strategier från förra året (IP/12/499).

Rekommendationen ger också EU-länderna vägledning för sektorsöverskridande integreringspolitik för att t.ex. säkerställa att strategierna tillämpas på lokal nivå, att antidiskrimineringsbestämmelser följs, att strategier för sociala investeringar tillämpas, att romska barn och kvinnor skyddas och att fattigdom bekämpas.

Nästa steg

Även om rekommendationen inte är rättsligt bindande förväntas EU-länderna vidta konkreta åtgärder för att ändra romernas situation. Kommissionens lägesrapport från juni visade att EU-länderna måste göra mer för att genomföra sina nationella strategier för romer inom EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (se faktabladen för enskilda länder). Våren 2014 kommer kommissionen att lägga fram en ny lägesrapport om arbetet i EU-länderna.

Europaparlamentet behöver formellt sett inte rösta om frågan, men det har gett sitt stöd till rådets rekommendation, efter en omröstning den 5 december i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Utskottet antog utkastet till en resolution om genomförandet av nationella strategier för integrering av romer. I resolutionen betonades de lokala och regionala myndigheternas betydelse för utarbetandet och genomförandet av integreringspolitiken samt vikten av att avsätta tillräckliga finansiella resurser för den. Resolutionen väntas antas av Europaparlamentets plenarsammanträde i början av 2014.

Kommissionen kommer å sin sida att fortsätta att följa utvecklingen i sina årliga lägesrapporter om romernas situation varje vår. Resultaten kommer även att användas inom ramen för den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken.

I samband med den europeiska planeringsterminen utfärdade kommissionen i maj 2013, med kommissionens förslag som underlag, landsspecifika rekommendationer för fem EU-länder om frågor som rör romer (Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien). I dessa landsspecifika rekommendationer uppmanades fem EU-länder att säkerställa att deras nationella strategier för integrering av romer genomförs. De uppmanade också att vidta särskilda åtgärder för romer i övergripande politik för relevanta områden. Den europeiska planeringsterminens årscykel säkerställer att integreringen av romer alltid finns kvar som en viktig fråga på den europeiska dagordningen.

För att uppnå konkreta och varaktiga resultat på fältet måste budgetmedel avsättas på nationell nivå och EU-nivå från och med 2014. EU:s strukturfonder, särskilt Europeiska socialfonden, kommer att vara en viktig finansiell faktor för stöd till integreringen av romer. Den kommande budgetperioden har kommissionen föreslagit att integreringen av utsatta befolkningsgrupper, som romer, ska vara en särskild investeringsprioritering. I detta sammanhang föreslogs ett särskilt förhandsvillkor som ska säkerställa att EU-stödet ingår i en övergripande strategi för integrering av romer. För att säkra tillräckliga finansiella resurser måste EU-länderna öronmärka minst 20 % av sina medel från Europeiska socialfonden för social integrering.

Bakgrund

Integreringen av romer är inte bara en moralisk plikt, utan ligger även i medlemsländernas egna intressen, särskilt länder med stora romska minoriteter. Romerna utgör en stor och växande andel av befolkningen i skolåldern och den framtida arbetskraften. En effektiv sysselsättningspolitik och individualiserade och tillgängliga stödsystem för arbetssökande romer är mycket viktig för att romerna ska kunna dra nytta av sitt humankapital och delta i ekonomi och samhällsliv på ett aktivt och jämlikt sätt.

I sin rapport från 2013 uppmanade EU-kommissionen medlemsländerna att genomföra sina nationella strategier för att förbättra den ekonomiska och sociala integreringen av romer i Europa. Medlemsländerna utarbetade dessa planer som en följd av kommissionens EU-ram för nationella strategier för integrering av romer, som antogs den 5 april 2011 (se IP/11/400, MEMO/11/216), som antogs av EU:s ledare i juni 2011 (IP/11/789).

EU:s strukturfonder finns tillgängliga för medlemsstaternas finansiering av sociala integreringsprojekt, t.ex. när det gäller att förbättra romernas integrering inom sådana områden som utbildning, sysselsättning, bostäder och hälso- och sjukvård. Omkring 26,5 miljarder euro avsattes för sociala integreringsprojekt för hela perioden 2007–2013. EU-länderna har ansvaret för att förvalta dessa medel, vilket innefattar valet av specifika projekt. Mycket av finansieringen går till projekt riktader till utsatta grupper i största allmänhet och inte nödvändigtvis bara romer. För att säkerställa effektivare och mer målinriktade projekt har kommissionen bett EU-länderna att inrätta nationella kontaktpunkter för att bidra till planeringen för användningen av medel för romer i medlemsländerna, med deltagande även av lokala och regionala myndigheter.

Mer information

Kommissionens förslag till rådets rekommendation:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Kommissionens lägesrapport från 2013:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

EU-kommissionen – romer:

http://ec.europa.eu/roma

Webbsida för Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Följ GD Rättsliga frågor på twitter: @EU_Justice

László Andors webbplats

Följ László Andor på twitter

Prenumerera gratis på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar