Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. decembra 2013

Sprejetje prvega pravnega instrumenta EU za vključevanje Romov

28 držav članic Evropske unije se je danes zavezalo k izvajanju niza priporočil, ki ga je za pospešeno ekonomsko in socialno vključevanje romskih skupnosti predlagala Evropska komisija. Na zasedanju Sveta manj kot šest mesecev po predlogu Komisije (IP/13/607, MEMO/13/610) so ministri soglasno sprejeli priporočilo Sveta. To je prvi pravni instrument na ravni EU za vključevanje Romov. S sprejetjem priporočila se države članice zavezujejo, da bodo sprejele ciljne ukrepe za odpravljanje razlik med Romi in ostalim prebivalstvom.

„Današnji dogovor je jasno sporočilo, da so države članice pripravljene za neposredno reševanje težke naloge vključevanja Romov. Ministri so se soglasno zavezali k dejanskemu izboljšanju razmer za romske skupnosti,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Ključna orodja za vključevanje Romov so zdaj v rokah držav članic, zdaj je treba od besed preiti k dejanjem. Države EU bomo brez omahovanja spomnili na njihove zaveze in poskrbeli, da jih bodo izpolnjevale.“

Danes sprejeto Priporočilo Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah daje posebna navodila državam članicam za krepitev in pospešitev njihovih prizadevanj. Državam članicam priporoča, naj sprejmejo ciljne ukrepe za odpravljanje razlik med romskim in ostalim prebivalstvom. Priporočilo z določitvijo pogojev za učinkovito vključevanje Romov v državah članicah krepi okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki so ga države članice potrdile leta 2011 (IP/11/789).

Priporočilo temelji na poročilih Komisije v zadnjih letih o položaju Romov in se osredotoča na štiri področja, na katerih so se voditelji držav EU zavezali k uresničevanju skupnih ciljev v skladu z okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov: dostop do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in stanovanj. Za izvedbo ustreznih ciljnih ukrepov države članice poziva, naj za vključevanje Romov poleg sredstev EU dodelijo tudi sredstva iz javnih in zasebnih virov. Namensko financiranje je namreč ključni dejavnik, ki ga je Komisija opredelila v svoji oceni izvajanja nacionalnih strategij držav članic v preteklem letu (IP/12/499).

Poleg tega priporočilo daje smernice državam članicam v zvezi s horizontalnimi politikami vključevanja Romov, na primer, da zagotovijo izvajanje strategij na lokalni ravni, uveljavijo pravila proti diskriminaciji, izvajajo socialne naložbe, zagotovijo zaščito romskih otrok in žensk ter odpravljajo revščino.

Naslednji ukrepi

Čeprav priporočilo ni pravno zavezujoče, se od držav članic zdaj pričakuje, da bodo začele izboljševati položaj Romov s konkretnimi ukrepi. Poročilo o napredku, ki ga je Komisija sprejela junija, je pokazalo, da morajo države članice povečati svoja prizadevanja pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov v skladu z okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (glej podatke po državah). Komisija bo o napredku držav članic ponovno poročala spomladi 2014.

Čeprav formalno v Evropskem parlamentu ni potrebno glasovanje o zadevi, je Parlament prav tako podprl priporočilo Sveta, in sicer po glasovanju v Odboru za državljanske svoboščine (LIBE) 5. decembra. Odbor je potrdil osnutek resolucije o napredku pri izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov, ki poudarja vlogo lokalnih in regionalnih organov pri pripravi in izvajanju romske politike, pa tudi pomen ustreznih finančnih sredstev za politike vključevanja Romov. Evropski parlament bo resolucijo predvidoma podprl na plenarnem zasedanju v začetku leta 2014.

Komisija bo v svojih letnih pomladanskih poročilih o napredku še naprej ocenjevala napredek pri vključevanju Romov. Ugotovitve bodo uporabili tudi v okviru evropskega semestra za usklajevanje ekonomske politike. Maja 2013 je Svet v okviru evropskega semestra in na podlagi predloga Komisije v zvezi z vključevanjem Romov izdal priporočila za države članice, in sicer za pet držav članic: Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Romunijo in Slovaško. S tem letnim ciklom zagotavlja, da je vprašanje vključevanja Romov stalna in pomembna točka na dnevnem redu evropskih razprav.

Osnovne informacije

Vključevanje Romov je v interesu držav članic, zlasti tistih, v katerih živi velika romska skupnost. Romi predstavljajo velik in čedalje večji delež šoloobveznih otrok in bodoče delovne sile. Učinkovite politike zaposlovanja ter individualizirane in dostopne storitve za romske iskalce zaposlitve Romom omogočajo, da uresničujejo svoj potencial ter se dejavno in enakopravno udeležujejo v družbenem življenju.

Evropska komisija je v svojem poročilu iz leta 2013 pozvala države članice EU, naj izvajajo svoje nacionalne strategije za izboljšanje ekonomskega in socialnega vključevanja Romov v Evropi. Države članice so te strategije pripravile na podlagi okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, sprejetega 5. aprila 2011 (glej IP/11/400, MEMO/11/216), ki so ga junija 2011 odobrili voditelji EU (IP/11/789).

Strukturni skladi EU so na voljo državam članicam za financiranje socialnega vključevanja, vključno z boljšim vključevanjem Romov na področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in zdravje. Za celotno obdobje 2007–2013 je bilo za projekte socialnega vključevanja na voljo približno 26,5 milijarde evrov. Za upravljanje teh sredstev, vključno z izbiro projektov, so odgovorne države članice. Veliko sredstev je na splošno namenjenih projektom za socialno izključene skupine in ne nujno samo za romske skupnosti. Za večjo preglednost je Komisija pozvala države članice, naj za načrtovanje porabe sredstev za Rome v državah članicah vzpostavijo nacionalne kontaktne točke in k sodelovanju pritegnejo tudi lokalne in regionalne organe.

Več informacij

Predlog Komisije za priporočilo Sveta:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Poročilo Evropske komisije o napredku za leto 2013:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Evropska komisija – Romi:

http://ec.europa.eu/roma

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar