Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. decembra 2013

EÚ prijala prvý právny nástroj na integráciu Rómov

Všetkých 28 členských štátov EÚ sa dnes zaviazalo k realizácii súboru odporúčaní na lepšiu hospodársku a sociálnu integráciu Rómov, ktoré navrhla Európska komisia. Ministri členských štátov na svojom zasadnutí menej ako polroka od predloženia návrhu Komisie jednomyseľne prijali odporúčanie Rady (IP/13/607, MEMO/13/610). Ide o historicky prvý právny nástroj EÚ na začleňovanie Rómov. Členské štáty sa prijatím odporúčania Rady zaväzujú k realizácii cielených opatrení zameraných na vyrovnanie rozdielov medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom.

Dnešná dohoda vysiela silný signál o ochote členských štátov popasovať sa s integráciou Rómov. Ministri prijali jednomyseľný záväzok zlepšiť situáciu rómskeho obyvateľstva v praxi,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Členské štáty majú teraz v rukách kľúčové nástroje na integráciu Rómov a je na nich, aby slová premenili na skutky. Ich záväzky im budeme pripomínať a dohliadneme na to, aby uvedené opatrenia naozaj realizovali.“

Prijatie odporúčania predstavuje významný spoločný záväzok členských štátov investovať viac a efektívnejšie do ľudského kapitálu s cieľom zlepšiť životné podmienky rómskeho obyvateľstva v celej Európe,“ povedal komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor. „Nemôžeme ich sklamať. Členské štáty majú teraz možnosť z rozpočtu EÚ na roky 2014- 2020 vyčleniť významný balík finančných prostriedkov, ktoré po doplnení zdrojmi z národných rozpočtov môžu použiť na to, aby pomohli rómskemu obyvateľstvu realizovať plný potenciál a aby na všetkých úrovniach prejavili politickú vôľu zabezpečiť náležité vynaloženie finančných prostriedkov.“

Súčasťou dnes prijatého odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch sú osobitné pokyny, ktoré majú členským štátom pomôcť posilniť a zintenzívniť ich úsilie. Jedno z odporúčaní je, aby členské štáty prijali cielené opatrenia na vyrovnanie rozdielov medzi rómskym a ostatným obyvateľstvom. Prijatím dokumentu Rady sa posilňuje rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, na ktorom sa dohodli všetky členské štáty v roku 2011 (IP/11/789) stanovením podmienok na účinné začleňovanie rómskeho obyvateľstva v členských štátoch.

Odporúčanie, ktoré vychádza zo správ Komisie o situácii Rómov v uplynulých rokoch, sa zameriava na štyri oblasti, v ktorých sa lídri EÚ zaviazali k dosiahnutiu spoločných cieľov v oblasti integrácie Rómov v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov: prístup k vzdelávaniu, pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Realizácia cielených opatrení vyžaduje od členských štátov, aby na začleňovanie Rómov, ktoré je podľa Komisie kľúčovým faktorom, vyčlenili nielen fondy EÚ, ale aj vnútroštátne a súkromné fondy a fondy tretieho sektora. Význam začlenenia je podčiarknutý v hodnotení vnútroštátnych stratégií členských štátov, ktoré Komisia vykonala v minulom roku (IP/12/499).

Okrem toho poskytuje členským štátom usmernenia týkajúce sa prierezových politík zameraných na integráciu Rómov s cieľom zabezpečiť, aby sa stratégie vykonávali na miestnej úrovni, aby sa presadzovali antidiskriminačné pravidlá, aby sa dodržiaval prístup zameraný na sociálne investície, aby sa ochraňovali rómske deti a ženy a aby sa riešil problém chudoby.

Ďalšie kroky

Hoci odporúčanie Rady nie je právne záväzné, od členských štátov sa očakáva realizácia osobitných opatrení s cieľom zlepšiť situáciu rómskeho obyvateľstva v praxi. Zo správy o pokroku, ktorú Komisia predložila v júni tohto roku, vyplýva, že v členských štátoch existuje priestor na zlepšenie v oblasti uplatňovania vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (pozri prehľady o krajinách). Komisia vypracuje novú správu o pokroku členských štátov na jar 2014.

Napriek tomu, že Európsky parlament nie je povinný hlasovať o tejto otázke, svoju podporu odporúčaniu Rady vyjadril v hlasovaní Výboru pre občianske slobody (LIBE) 5. decembra. Výbor podporil návrh uznesenia o pokroku dosiahnutom v uplatňovaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, v ktorom sa vyzdvihuje úloha miestnych a regionálnych orgánov pri rozvoji a realizácii politík týkajúcich sa Rómov, ako aj význam prideľovania primeraných finančných zdrojov na politiky integrácie rómskeho obyvateľstva. Európsky parlament by mal schváliť predmetné uznesenie na svojom plenárnom zasadnutí začiatkom budúceho roka.

Komisia bude pokrok naďalej posudzovať vo vlastných ročných správach o pokroku v začleňovaní Rómov vydávaných každú jar. Zistenia sa budú uvádzať aj v procese európskeho semestra pre koordináciu hospodárskej politiky. V máji 2013 Rada na základe návrhu Komisie vydala v rámci európskeho semestra pre päť členských štátov odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR) o otázkach týkajúcich sa Rómov (Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko). V týchto odporúčaniach sa spomínaných päť krajín vyzýva, aby zabezpečili realizáciu svojich vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a zapracovali osobitné opatrenia v tejto oblasti do príslušných horizontálnych politík. Prostredníctvom ročného cyklu európskeho semestra sa zabezpečí, že integrácia Rómov zostane pevne a trvalo na programe Európskej únie.

Na zaistenie konkrétnych a udržateľných výsledkov v praxi je potrebné už od roku 2014 zabezpečiť finančné prostriedky z vnútroštátnych a európskych zdrojov. Štrukturálne fondy EÚ, predovšetkým Európsky sociálny fond (ESF), zostanú aj naďalej dôležitým finančným nástrojom na podporu integrácie Rómov. Podľa návrhu Komisie na nasledujúce finančné obdobie by sa integrácia marginalizovaných spoločenstiev, ako je rómske obyvateľstvo, mala stať osobitnou investičnou prioritou. V tejto súvislosti je súčasťou návrhu špecifická podmienka ex ante na zabezpečenie toho, aby bola podpora EÚ súčasťou balíka súhrnnej stratégie na integráciu Rómov. Na dosiahnutie primeraných finančných zdrojov musia členské štáty vyčleniť najmenej 20 % prostriedkov pridelených z ESF na sociálne začlenenie.

Súvislosti

Integrácia Rómov nie je len morálnou povinnosťou, ale je aj v záujme členských štátov, a to najmä tých, v ktorých je veľká rómska menšina. Rómovia predstavujú významný a rastúci podiel obyvateľstva v školskom veku a budúcich pracovných síl. Aby sa rómskemu obyvateľstvu umožnilo realizovať svoj ľudský kapitál a aktívne a rovnocenne pôsobiť v hospodárstve a spoločnosti, sú potrebné efektívne politiky na aktiváciu trhu práce a individualizované a prístupné podporné služby pre rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Európska komisia vo svojej správe z roku 2013 vyzvala členské štáty EÚ, aby vykonali vnútroštátne stratégie na zlepšenie hospodárskej a sociálnej integrácie rómskeho obyvateľstva v Európe. Členské štáty vypracovali tieto plány ako odpoveď na rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý Komisia prijala 5. apríla 2011 (pozri IP/11/400, MEMO/11/216). Lídri EÚ schválili tento rámec v júni 2011 (IP/11/789).

Členské štáty môžu čerpať prostriedky na projekty sociálnej integrácie, vrátane projektov na lepšiu integráciu rómskeho obyvateľstva v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravotnej starostlivosti, zo štrukturálnych fondov. V rokoch 2007 – 2013 bolo na tieto projekty vyčlenených celkovo takmer 26,5 mld. EUR. Členské štáty sú zodpovedné za správu týchto prostriedkov, ako aj za výber konkrétnych projektov. Väčšina financií sa použije na projekty zamerané na sociálne marginalizované skupiny ako také, t. j. nemusia byť nevyhnutne určené iba pre rómske obyvateľstvo. V snahe zabezpečiť efektívnejšie a cielenejšie projekty Komisia vyzvala členské štáty, aby založili národné kontaktné miesta, ktorých úlohou bude pomôcť miestnym a regionálnym orgánom pri plánovaní použitia finančných prostriedkov na integráciu Rómov.

Ďalšie informácie

Návrh Komisie na odporúčanie Rady:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Správa Komisie o pokroku (2013):

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Európska komisia – Rómovia:

http://ec.europa.eu/roma

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Komisár László Andor – webová lokalita

Sledujte komisára Andora na Twitteri

Prihláste sa k odberu bezplatného spravodajcu Európskej komisie: spravodajca na tému zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar