Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 december 2013

Eerste EU-rechtsinstrument voor Roma-integratie vastgesteld

Alle 28 lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag toegezegd een pakket aanbevelingen te zullen uitvoeren om de economische en sociale integratie van de Roma-gemeenschappen te verbeteren. De aanbeveling van de Raad is bij eenparigheid van stemmen vastgesteld binnen zes maanden nadat de Commissie hiertoe een voorstel indiende (IP/13/607, MEMO/13/610). Het gaat om het eerste rechtsinstrument voor de integratie van Roma dat op EU-niveau wordt ingevoerd. De goedkeuring van de aanbeveling houdt in dat de lidstaten toezeggen tot gerichte actie over te gaan om de kloof tussen de Roma en de rest van de bevolking te dichten.

"Met dit besluit maken de lidstaten duidelijk dat zij de koe bij de horens willen vatten. De ministers hebben unaniem beloofd om verbetering te brengen in de situatie van de Roma-gemeenschappen", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "De belangrijkste instrumenten voor de Roma-integratie zijn in handen van de lidstaten. Het komt erop aan dat zij nu de daad bij het woord voegen. We zullen niet aarzelen om de EU-lidstaten aan hun toezeggingen te herinneren en erop toezien dat zij hun beloftes waarmaken."

"De goedkeuring van deze aanbeveling geeft blijk van de gezamenlijke wil van de lidstaten om meer en doeltreffender te investeren in menselijk kapitaal en om de levensomstandigheden van de Roma in heel Europa te verbeteren", aldus László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. "We mogen deze gemeenschap niet langs de zijlijn laten staan. De lidstaten dienen in de periode 2014-2020 op ruime schaal EU-middelen en nationale middelen in te zetten om Roma-gemeenschappen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Daarbij moeten zij op alle niveaus de politieke wil aan de dag leggen om te garanderen dat het geld goed wordt besteed."

De aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor de integratie van Roma in de lidstaten die vandaag is vastgesteld, bevat specifieke aanwijzingen om de lidstaten te helpen om sneller tot betere resultaten te komen. Zo wordt de lidstaten aanbevolen tot gerichte actie over te gaan om de kloof tussen de Roma en de rest van de bevolking te dichten. Het voorstel versterkt het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma, dat de lidstaten in 2011 zijn overeengekomen (IP/11/789), en bepaalt de randvoorwaarden voor succesvolle integratie.

De aanbeveling bouwt voort op de verslagen die de Commissie de laatste jaren heeft uitgebracht over de situatie van de Roma en is toegespitst op de vier gebieden waarvoor de EU-leiders uit hoofde van het EU-kader gemeenschappelijke doelen hebben afgesproken: toegang tot onderwijs, werk, gezondheidszorg en huisvesting. Om tot gerichte acties te komen, wordt de lidstaten verzocht om niet alleen EU-middelen toe te wijzen aan de integratie van de Roma–, maar ook gebruik te maken van nationale middelen en middelen van de derde sector; de Commissie hechtte hier vorig jaar veel belang aan in haar beoordeling van de nationale strategieën (IP/12/499).

Verder verschaft de aanbeveling de lidstaten aanwijzingen voor een horizontale beleidsaanpak van de Roma-integratie. Het gaat erom strategieën op lokaal niveau uit te werken, antidiscriminatiewetgeving te handhaven, te kiezen voor sociale investering, Roma-kinderen en –vrouwen te beschermen en armoede aan te pakken.

Volgende stappen

Hoewel de aanbeveling juridisch niet bindend is, worden de lidstaten nu wel geacht concrete maatregelen te nemen om verbetering te brengen in het bestaan van de Roma. Een voortgangsverslag dat de Commissie in juni heeft uitgebracht, wees uit dat de lidstaten vaart moeten zetten achter de uitvoering van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma (zie de landspecifieke informatiebladen). De Commissie zal in het voorjaar van 2014 opnieuw verslag uitbrengen over de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt.

Het Europees Parlement hoefde zich officieel niet uit te spreken over de aanbeveling, maar heeft er bij stemming op 5 december in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) wel zijn steun aan gegeven. De EP-commissie hechtte haar goedkeuring aan een ontwerpresolutie over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van de nationale strategieën voor de integratie van Roma. Hierin werd enerzijds benadrukt dat de lokale en regionale autoriteiten een rol moeten spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Roma-beleid en anderzijds dat er voldoende financiële middelen dienen te worden uitgetrokken voor de integratie van de Roma. De resolutie wordt naar verwachting begin 2014 door het Europees Parlement in plenaire zitting bekrachtigd.

De Commissie zal elk voorjaar haar eigen voortgangsverslag blijven uitbrengen. De bevindingen zullen ook worden gebruikt in het kader van het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid. In het Europees semester van mei 2013 heeft de Raad op basis van het voorstel van de Commissie voor vijf lidstaten (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slowakije) landspecifieke aanbevelingen inzake Roma vastgesteld. De betrokken landen worden aangemoedigd om erop toe te zien dat hun nationale strategieën voor de integratie van Roma ook worden uitgevoerd. Verder zouden zij specifieke Roma-maatregelen een vaste plek moeten geven binnen het horizontale beleid. De jaarlijkse cyclus van het Europees semester zorgt ervoor dat de integratie van de Roma hoog op de Europese agenda blijft staan.

Om tot tastbare en duurzame resultaten te komen, dienen er vanaf 2024 op nationaal en EU-niveau voldoende begrotingsmiddelen te worden uitgetrokken. De EU-structuurfondsen, en met name het Europees Sociaal Fonds, blijven een belangrijke hefboom voor de financiering van de integratie van Roma. Voor de volgende financiële periode heeft de Commissie voorgesteld om van de integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen als de Roma een specifieke investeringsprioriteit te maken. Er is dan ook een speciale voorwaarde vooraf voorgesteld om ervoor te zorgen dat de EU-steun integraal onderdeel uitmaakt van een brede strategie voor de integratie van Roma. Om te waarborgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, moeten de lidstaten ten minste 20% van hun toewijzing in het kader van het Europees Sociaal Fonds uittrekken voor sociale integratie.

Achtergrond

De integratie van Roma vormt niet alleen een morele plicht, maar is ook in het belang van de lidstaten, met name als de nationale Roma-gemeenschap omvangrijk is. In veel lidstaten maken de Roma een aanzienlijk en groeiend deel uit van de leerplichtige jeugd en van de toekomstige beroepsbevolking. Efficiënt activeringsbeleid en individuele, toegankelijke ondersteuning van werkzoekende Roma zijn cruciaal, wil de Roma-gemeenschap haar volle potentieel kunnen ontplooien en op voet van gelijkheid actief kunnen deelnemen aan het economisch en maatschappelijk bestel.

In haar verslag van 2013 riep de Europese Commissie de lidstaten op om uitvoering te geven aan hun nationale strategieën ter verbetering van de economische en sociale integratie van de Roma in Europa. De lidstaten ontwikkelden deze plannen naar aanleiding van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma, dat op 5 april 2011 werd goedgekeurd (zie IP/11/400 en MEMO/11/216) en in juni 2011 door de EU-leiders werd bekrachtigd (IP/11/789).

De lidstaten kunnen ook van de EU-structuurfondsen gebruikmaken voor de financiering van sociale-integratieprojecten. Daarbij kan onder meer de integratie van Roma worden bevorderd op gebieden als onderwijs, werk, huisvesting en gezondheidszorg. In de periode 2007-2013 is voor algemene sociale-integratieprojecten ongeveer 26,5 miljard euro ter beschikking gesteld. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze middelen en kiezen de begunstigde projecten. Veel van het geld gaat naar projecten voor randgroepen in het algemeen en is dus niet alleen voor Roma-gemeenschappen bedoeld. Om de opzet van de projecten doeltreffender en gerichter te maken, heeft de Commissie de lidstaten gevraagd om nationale contactpunten op te zetten. Deze contactpunten moeten de lidstaten helpen bij het plannen van de uitgaven voor de Roma. Daarbij worden ook de lokale en regionale overheid ingeschakeld.

Meer informatie

Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Het voortgangsverslag 2013 van de Commissie:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Europese Commissie – Roma:

http://ec.europa.eu/roma

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter via Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie via Twitter: @EU_Justice

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar