Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 9 d.

Priimta pirma ES teisinė romų įtraukties priemonė

Šiandien visos 28 Europos Sąjungos valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti Europos Komisijos pasiūlytas rekomendacijas sustiprinti ekonominę ir socialinę romų bendruomenių integraciją. Ministrai Tarybos susitikime vieningai priėmė Tarybos rekomendaciją praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams nuo Komisijos pasiūlymo (IP/13/607, MEMO/13/610). Tai pirmoji ES lygmens teisinė romų įtraukties priemonė. Priėmusios šią rekomendaciją valstybės narės įsipareigoja imtis tikslingų veiksmų atotrūkiui tarp romų ir likusios visuomenės dalies mažinti.

„Šiandienos susitarimas tvirtai parodo, kad valstybės narės yra pasirengusios nedelsdamos spręsti nelengvą romų integracijos uždavinį. Ministrai vieningai įsipareigojo gerinti romų bendruomenių padėtį vietos lygiu, – sakė už teisingumą atsakingą ES Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Pagrindinės romų integracijos priemonės dabar yra valstybių narių rankose ir svarbu, kad kalbas sektų veiksmai. Nedvejosime priminti ES šalims apie jų įsipareigojimus ir užtikrinsime, kad jie būtų vykdomi.“

„Priėmusios šią rekomendaciją valstybės narės aiškiai parodė, kad yra bendrai įsipareigojusios daugiau ir veiksmingiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir pagerinti romų gyvenimo sąlygas visoje Europoje, – sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras. – Negalime jų nuvilti. Dabar valstybės narės 2014–2020 m. laikotarpiui turi skirti pakankamai ES finansavimo ir nacionalinių lėšų, kad padėtų romų bendruomenėms išnaudoti visą savo potencialą, ir parodytų politinę valią visais lygmenimis siekdamos užtikrinti, kad pinigai būtų tinkamai išleisti.“

Šiandien priimtoje Tarybos rekomendacijoje dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse pateikiamos konkrečios gairės, kaip valstybės narės gali sustiprinti ir paspartinti savo veiksmus. Valstybėms narėms rekomenduojama imtis tikslingų veiksmų atotrūkiui tarp romų ir likusios visuomenės dalies mažinti. Rekomendacija papildo ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (IP/11/789), dėl kurių 2011 m. susitarė visos valstybės narės, veiksmingos romų gyventojų įtraukties valstybėse narėse sąlygomis.

Remiantis Komisijos ataskaitomis apie romų padėtį pastaraisiais metais, rekomendacijoje daugiausia dėmesio skiriama keturioms sritims, kuriose ES vadovai įsipareigojo siekti bendrų romų integracijos tikslų pagal ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą. Šios keturios sritys yra: galimybė gauti išsilavinimą, įsidarbinti, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti būstą. Kad numatyti veiksmai būtų įgyvendinti, valstybių narių prašoma skirti ne tik ES, bet ir nacionalinio bei trečiojo sektorių lėšų romų integracijai finansuoti– – tai esminis elementas, kurį Komisija praėjusiais metais įvardijo savo parengtame valstybių narių nacionalinių strategijų įvertinime (IP/12/499).

Be to, valstybėms narėms pateikiama rekomendacijų dėl horizontaliųjų romų integracijai skirtų politikos sričių, pavyzdžiui, užtikrinti, kad strategijose būtų numatyti veiksmai vietoje, kad būtų laikomasi nediskriminavimo taisyklių, taikomas socialinių investicijų metodas, apsaugomi romų vaikai ir moterys, sprendžiamas skurdo klausimas.

Tolesni veiksmai

Nors rekomendacija nėra teisiškai privaloma, tačiau dabar tikimasi, kad valstybės narės imsis konkrečių veiksmų, kad pakeistų romų padėtį vietos lygiu. Birželio mėn. Komisijos paskelbtoje pažangos ataskaitoje, teigiama, kad valstybės narės turi geriau įgyvendinti savo nacionalines romų integracijos strategijas pagal ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (žr. atskirų šalių informaciją). Komisija pateiks naują valstybių narių padarytos pažangos ataskaitą 2014 m. pavasarį.

Nors Europos Parlamentas oficialiai neprivalo balsuoti dėl šio klausimo, tačiau po gruodžio 5 d. Piliečių laisvių komitete (LIBE) vykusio balsavimo jis taip pat pritarė Tarybos rekomendacijai. Komitetas priėmė rezoliucijos dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo pažangos projektą, kuriame pabrėžiamas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo kuriant ir įgyvendinant romų politiką, taip pat pabrėžiama, kad svarbu tinkamai paskirstyti finansinius išteklius romų įtraukties politikai. Tikimasi, kad Europos Parlamentas patvirtins rezoliuciją per plenarinę sesiją 2014 m. pradžioje.

Komisija toliau vertins pažangą kasmet pavasarį skelbiamoje romų padėties pažangos ataskaitoje. Į išvadas taip pat bus atsižvelgiama per ekonomikai koordinuoti skirtą Europos semestrą. 2013 m. gegužės mėn. remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl klausimų, susijusių su romais, pateikė penkioms valstybėms narėms (Bulgarijai, Čekijai, Rumunijai, Slovakijai, Vengrijai). Šiose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose penkios valstybės narės raginamos užtikrinti, kad jų nacionalinės romų integracijos strategijos būtų įgyvendintos, ir įtraukti konkrečias romams skirtas priemones į horizontaliąsias politikos sritis. Europos semestro metinis ciklas užtikrina, kad romų integracija nuolat išliktų svarbus ES darbotvarkės klausimas.

Siekiant apčiuopiamų ir tvarių rezultatų vietos lygmeniu, reikia užtikrinti, kad nuo 2014 m. iš nacionalinių ir ES išteklių būtų skiriami biudžeto asignavimai. ES struktūriniai fondai, visų pirma Europos socialinis fondas, toliau bus svarbus paramos romų įtraukčiai finansinis svertas. Komisija pasiūlė, kad ateinantį finansinį laikotarpį visuomenės užribyje esančių bendruomenių, kaip antai romų, integracija būtų konkretus investicijų prioritetas. Dėl to buvo pasiūlyta speciali ex ante sąlyga siekiant užtikrinti, kad ES parama būtų visapusiškos romų įtraukties strategijos dalis. Kad užtikrintų tinkamus finansinius išteklius, valstybės narės turi skirti bent 20 proc. Europos socialinio fondo lėšų socialinei įtraukčiai.

Pagrindiniai faktai

Romų integracija valstybėms narėms yra ne tik moralinė prievolė, bet ir naudinga – ypač toms valstybėms narėms, kuriose gyvena didelė romų mažuma. Mokyklinio amžiaus romų vaikų dalis nemaža ir toliau didėja – tai ir būsima darbo jėga. Labai svarbu, kad darbo ieškantiems romams būtų parengtos veiksmingos įtraukimo į darbo rinką politikos priemonės ir individualizuotos bei prieinamos pagalbos tarnybos, kad romai galėtų išnaudoti savo potencialą ir aktyviai bei lygiomis teisėmis dalyvautų ekonominėje veikloje ir visuomenės gyvenime.

2013 m. ataskaitoje Europos Komisija paragino ES valstybes nares įgyvendinti savo nacionalines strategijas, kad Europoje pagerėtų ekonominė ir socialinė romų integracija. Valstybės narės šiuos planus parengė atsižvelgdamos į 2011 m. balandžio 5 d. priimtą ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (žr. IP/11/400, MEMO/11/216), kurį ES vadovai patvirtino 2011 m. birželio mėn. (IP/11/789).

Valstybės narės gali naudotis ES struktūriniais fondais, kad finansuotų socialinės integracijos projektus, įskaitant romų integracijos gerinimą tokiose srityse kaip švietimas, užimtumas, būstas ir sveikata. 2007–2013 m. laikotarpiu socialinės įtraukties projektams iš viso buvo numatyta 26,5 mlrd. EUR. Valstybės narės yra atsakingos už šių lėšų valdymą, taip pat už konkrečių projektų atrinkimą. Dauguma lėšų skiriama projektams, bendrai orientuotiems į socialiai atskirtas grupes, o nebūtinai tik į romų bendruomenes. Kad projektai būtų veiksmingesni ir tikslingesni, Komisija paprašė valstybių narių įsteigti nacionalinius informacijos centrus, kad jie padėtų planuoti, kaip valstybėse narėse panaudoti romams skirtas lėšas kartu įtraukiant vietos ir regionų institucijas.

Daugiau informacijos

Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Komisijos 2013 m. pažangos ataskaita

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Europos Komisija. – Romai

http://ec.europa.eu/roma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Cécile Dubois, +32 2 295 18 83


Side Bar