Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. joulukuuta 2013

EU hyväksyi suosituksen romanien aseman parantamiseksi

Kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota ovat tänään sitoutuneet panemaan täytäntöön Euroopan komission ehdottamat suositukset, joilla vauhditetaan romaniyhteisöjen taloudellista ja sosiaalista integroitumista. Jäsenvaltioiden oikeusministerit hyväksyivät yksimielisesti neuvoston suosituksen alle kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio oli esittänyt asiasta ehdotuksen (IP/13/607, MEMO/13/610). Suositus on ensimmäinen EU:n tason oikeudellinen väline romanien integroimiseksi. Hyväksyessään suosituksen jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan kohdennettuja toimia, joilla kavennetaan romanien ja muun väestön välistä kuilua.

”Tänään hyväksytty suositus on vahva viesti siitä, että jäsenvaltiot ovat päättäneet ratkaista romaniväestön integroimiseen liittyvät ongelmat. Ministerit ovat yksimielisesti sitoutuneet parantamaan romaniyhteisöjen asemaa”, totesi komission varapuheenjohtaja ja EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Hänen mukaansa tärkeimmät välineet romanien osallisuuden lisäämiseksi ovat nyt jäsenvaltioiden käytettävissä, ja on tärkeää, että puheista siirrytään käytännön toimiin. Komissio ei epäröi muistuttaa EU-maita niiden sitoumuksista, ja se on päättänyt varmistaa, että ne saavat aikaan tuloksia.

Neuvoston suosituksessa romanien integraatiota jäsenvaltioissa edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä annetaan jäsenvaltioille ohjeita toimenpiteiden tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan kohdennettuja toimenpiteitä romanien ja muun väestön välisen kuilun kaventamiseksi. Lisäksi siinä vahvistetaan kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2011 sopimaa EU:n puitekehystä romanien kansallisille integrointistrategioille (IP/11/789) luomalla edellytykset romanien konkreettiselle osallistamiselle jäsenvaltioissa.

Suosituksessa on otettu huomioon komission viime vuosina laatimat romanien asemaa koskevat raportit, ja siinä keskitytään neljään toimintalohkoon, joilla EU:n johtajat ovat vahvistaneet yhteiset tavoitteet romaniväestön aseman parantamiseksi yhteisen puitekehyksen mukaisesti: koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen. Kohdennettujen toimien toteuttamiseksi ehdotuksessa pyydetään jäsenvaltioita osoittamaan romanien osallistamiseen EU:n varojen lisäksi myös kansallisia ja kolmannen sektorin varoja. Komissio totesi tämän keskeiseksi tekijäksi viime vuonna arvioidessaan jäsenvaltioiden kansallisia strategioita (IP/12/499).

Lisäksi suosituksessa neuvotaan, miten jäsenvaltiot voivat yhdistellä toimenpiteitä eri politiikanlohkoilla romanien osallistamiseksi esimerkiksi varmistamalla, että strategiat viedään paikallistasolle, huolehtimalla syrjintäkieltosääntöjen noudattamisesta, suosimalla sosiaalisia investointeja, suojelemalla romaninaisia ja –lapsia sekä lievittämällä köyhyyttä.

Seuraavat vaiheet

Vaikka suositus ei ole oikeudellisesti sitova, jäsenvaltioiden odotetaan nyt ottavan käyttöön konkreettisia toimenpiteitä romanien aseman parantamiseksi. Komission kesäkuussa antamassa tilannekatsauksessa todettiin, että jäsenvaltioiden on parannettava romanien kansallisia integrointistrategioita koskevan EU:n puitekehyksen yhteydessä laadittujen kansallisten strategioidensa täytäntöönpanoa (ks. maakohtaiset tiedotteet). Komissio antaa seuraavan kertomuksen jäsenvaltioiden edistymisestä keväällä 2014.

Vaikka Euroopan parlamentin ei virallisesti tarvitse äänestää asiasta, se on ilmaissut tukensa neuvoston suositukselle sen jälkeen, kun kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänesti suosituksesta 5. joulukuuta. Valiokunta hyväksyi päätöslauselmaluonnoksen, joka käsittelee romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanon edistymistä. Luonnoksessa korostetaan paikallis- ja alueviranomaisten roolia romaneja koskevan toimintapolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Siinä myös todetaan, että on tärkeä osoittaa riittävästi varoja romaniväestön osallistamiseen tähtääviin toimiin. Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän päätöslauselma täysistunnossa vuoden 2014 alussa.

Komissio puolestaan arvioi edelleen joka kevät omassa vuotuisessa kertomuksessaan edistymistä romanien aseman parantamisessa. Havaintoja hyödynnetään myös talouspolitiikan koordinoinnissa EU-ohjausjakson yhteydessä. Toukokuussa 2013 neuvosto esitti komission ehdotuksesta viidelle jäsenvaltiolle EU:n talousohjausjakson yhteydessä romanikysymyksiin liittyviä maakohtaisia suosituksia (Bulgaria, Romania, Slovakia, Tšekki ja Unkari). Komission vuotuisilla kertomuksilla varmistetaan, että romanien integrointi pysyy vakaasti EU:n asialistalla.

Tausta

Romanien integrointi on jäsenvaltioiden etujen mukaista. Erityisesti tämä koskee niitä jäsenvaltioita, joissa on suuri romanivähemmistö. Romanien osuus kouluikäisestä väestöstä ja tulevaisuuden työvoimasta on merkittävä ja kasvava. Jotta romanit voisivat hyödyntää mahdollisuutensa ja osallistua yhteiskuntaan aktiivisesti ja yhdenvertaisesti, tehokkailla työvoiman aktivointitoimilla sekä henkilökohtaisilla ja helposti saatavilla romanityönhakijoiden tukipalveluilla on ratkaiseva merkitys.

Euroopan komissio kehotti vuoden 2013 kertomuksessaan EU:n jäsenvaltioita panemaan kansalliset strategiansa täytäntöön, jotta romaniväestön taloudellista ja sosiaalista integraatiota voidaan parantaa Euroopassa. Alkusysäyksen jäsenvaltioiden suunnitelmille antoi komission 5. huhtikuuta 2011 julkaisema EU:n puitekehys romanien kansallisille integrointistrategioille (ks. IP/11/400, MEMO/11/216). EU:n johtajat hyväksyivät puitekehyksen kesäkuussa 2011 (IP/11/789).

Jäsenvaltiot voivat saada EU:n rakennerahastoista varoja hankkeisiin, joilla edistetään sosiaalista integraatiota, esimerkiksi lisätään romanien osallisuutta muun muassa koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveydenhoidon aloilla. Tällaisiin hankkeisiin oli vuosina 2007–2013 käytettävissä yhteensä noin 26,5 miljardia euroa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden varojen hallinnoinnista, mukaan lukien yksittäisten hankkeiden valinnasta. Suuri osa rahoituksesta myönnetään hankkeisiin, joiden kohderyhmänä ovat sosiaalisesti syrjäytyneet yleensä eivätkä pelkästään romaniyhteisöt. Saadakseen tarkemman kokonaiskuvan komissio on pyytänyt jäsenvaltioita perustamaan kansalliset yhteyspisteet, jotka auttavat suunnittelemaan romaniväestön aseman parantamiseen tarkoitettujen varojen käyttöä. Suunnitteluun osallistuu myös paikallis- ja alueviranomaisia.

Lisätietoja

Komission ehdotus neuvoston suositukseksi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Komission tilannekatsaus vuodelta 2013:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Euroopan komissio – romanit:

http://ec.europa.eu/roma

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar