Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. detsember 2013

Esmakordselt võetakse vastu ELi õigusakt romade kaasamise kohta

Kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki võtsid täna roma kogukondade majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni tõhustamiseks kohustuse rakendada üksikasjalikku soovitust, mis põhineb Euroopa Komisjoni ettepanekul. Nõukogus kokku tulnud ministrid võtsid soovituse ühehäälselt vastu vähem kui kuus kuud pärast komisjoni ettepanekut (IP/13/607, MEMO/13/610). Tegemist on kõige esimese ELi tasandi õigusaktiga romade kaasamise kohta. Soovituse vastuvõtmisega on liikmesriigid võtnud endale kohustuse astuda sihipäraseid samme, et vähendada lõhet romade ja ülejäänud elanikkonna vahel.

„Tänane kokkulepe on selge signaal, et liikmesriigid on valmis tegelema romade integratsiooni keeruka küsimusega. Ministrid on ühehäälselt võtnud kohustuse parandada roma kogukondade olukorda kohtadel,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Olulisimad vahendid romade integratsiooniks on nüüd liikmesriikide kätes ning on oluline, et sõnadele järgneksid teod. Kavatseme kõhklematult ELi riikidele nende kohustusi meelde tuletada ja jälgida, et nad kõik lubatu teoks teeksid.”

„Soovituse vastuvõtmine on oluline samm, mis näitab liikmesriikide ühist tahet investeerida rohkem ja tulemuslikumalt inimkapitali, et parandada roma rahva elutingimusi kogu Euroopas,” lausus Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. „Nende hülgamine läheks meile kalliks maksma. Aeg on eraldada ajavahemikuks 2014–20 piisavad summad ELi vahenditest, aga ka riiklikke rahalisi vahendeid, et aidata roma kogukondadel end täielikult realiseerida. Ühtlasi tuleb näidata kõikidel tasanditel üles poliitilist tahet tagada, et see raha kulutatakse targalt.”

Täna vastu võetud nõukogu soovituses romade tõhusaks integreerimiseks liikmesriikides võetavate meetmete kohta on antud konkreetseid juhtnööre, et aidata liikmesriikidel oma jõupingutusi tugevdada ja kiirendada. Selles soovitatakse liikmesriikidel võtta sihipäraseid meetmeid, et kaotada lõhe romade ja ülejäänud elanikkonna vahel. Samuti sätestatakse tingimused roma rahva tulemuslikuks kaasamiseks liikmesriikides ja tugevdatakse seeläbi ELi riiklike roma integratsioonistrateegiate raamistikku, milles liikmesriigid leppisid kokku 2011. aastal (IP/11/789).

Lähtudes komisjoni viimaste aastate aruannetest romade olukorra kohta, on soovituses keskendutud neljale valdkonnale, milles ELi liidrid on seadnud endile ELi riiklike roma integratsioonistrateegiate raamistiku alusel ühised eesmärgid romade integratsiooniks: need on hariduse, töö, tervishoiuteenuste ja eluaseme kättesaadavus. Et kehtestada sihipäraseid meetmeid, on soovituses palutud liikmesriikidel eraldada romade kaasamiseks mitte ainult ELi, vaid ka riiklikke ja kolmanda sektori vahendeid, sest nagu selgus komisjoni eelmise aasta hinnangust liikmesriikide strateegiatele (IP/12/499), on see otsustav tegur.

Samuti antakse liikmesriikidele juhtnööre valdkonnaülese romade integreerimise poliitika kohta, näiteks rakendada strateegiat kohalikul tasandil, tagada diskrimineerimisvastaste õigusnormide täitmine, järgida sotsiaalsete investeeringute lähenemisviisi, kaitsta roma lapsi ja naisi ning võidelda vaesuse vastu.

Edasised sammud

Kuigi soovitus ei ole õiguslikult siduv, oodatakse nüüd liikmesriikidelt, et nad viiksid ellu konkreetsed meetmed, et roma rahva olukorda käegakatsutavalt parandada. Komisjoni juunikuine eduaruande näitas, et liikmesriigid peavad tegema rohkem jõupingutusi oma riiklike roma integratsioonistrateegiate rakendamiseks ELi riiklike roma integratsioonistrateegiate raamistiku alusel (vt riikide andmelehed). Uue aruande liikmesriikide edusammude kohta esitab komisjon 2014. aasta kevadel.

Kuigi ametlikult ei pea Euroopa Parlament selles küsimuses hääletama, on ka tema toetanud nõukogu soovitust, lähtudes EP kodanikuvabaduste komisjoni (LIBE) 5. detsembri hääletusest. LIBE komisjon toetas resolutsiooni eelnõu riiklike roma integratsioonistrateegiate rakendamisel tehtavate edusammude kohta. Eelnõus on rõhutatud kohalike ja piirkondlike ametivõimude osa romade poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel ning romade kaasamise poliitikale piisavate rahaliste vahendite eraldamise olulisust. Euroopa Parlament peaks resolutsiooni kinnitama täiskogu istungil 2014. aasta alguses.

Euroopa Komisjon omalt poolt annab ka edaspidi kevadeti oma iga-aastases romasid käsitlevas eduaruandes hinnangu tehtud edusammudele. Tulemusi kasutatakse ka majanduspoliitika koordineerimist käsitlevas Euroopa poolaasta protsessis. 2013. aasta mais esitas nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal viiele liikmesriigile (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari) Euroopa poolaasta raames riigipõhised soovitused, milles käsitletakse muu hulgas roma küsimusi. Kõnealustes riigipõhistes soovitustes kutsuti neid viit liikmesriiki üles rakendama oma riiklikud roma integratsioonistrateegiad ja peavoolustama vastavas horisontaalpoliitikas konkreetselt romadele suunatud meetmeid. Iga-aastane Euroopa poolaasta tsükkel tagab, et romade integratsioon on kindlasti alati kaasatud Euroopa tegevuskavasse.

Et saavutada kohtadel käegakatsutavaid ja jätkusuutlikke tulemusi, tuleks alates aastast 2014 tagada eelarvelised eraldised nii riiklikest kui ka ELi vahenditest. ELi struktuurifondid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfond, jäävad romade kaasamise toetamisel endiselt oluliseks finantshoovaks. Komisjon teinud ettepaneku, et marginaliseeritud kogukondade, nagu näiteks romade integreerimine peaks eelseisval finantsperioodil olema konkreetne investeerimisprioriteet. Sellega seoses tehti ettepanek kehtestada vastavasisuline eeltingimus, tagamaks, et ELi toetus kuulub lahutamatult romade integreerimise tervikstrateegia juurde. Et saada ELilt vajalikud rahalised vahendid, peavad liikmesriigid eraldama vähemalt 20 % endale määratud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest sotsiaalse kaasatuse edendamiseks.

Taust

Romade integreerimine ei ole mitte üksnes moraalne kohustus, vaid on liikmesriikide endi huvides, eelkõige selliste liikmesriikide puhul, kus on suur roma vähemus. Romad moodustavad olulise ja üha suureneva osa kooliealisest elanikkonnast ja tulevastest tööjõust. Et roma rahvas saaks oma inimkapitali potentsiaali teoks teha ning aktiivselt ja võrdväärsena majanduslikus ja ühiskondlikus elus osaleda, on kindlasti vaja tõhusat tööjõu aktiveerimise poliitikat ning individuaalseid ja kättesaadavaid tugiteenuseid romadest tööotsijatele.

Euroopa Komisjon kutsus oma 2013. aasta aruandes ELi liikmesriike rakendama oma riiklikke strateegiaid, et parandada romade majanduslikku ja sotsiaalset integreerimist Euroopas. Liikmesriigid töötasid need kavad välja vastusena komisjoni esitatud ELi riiklike roma integratsioonistrateegiate raamistikule, mis võeti vastu 5. aprillil 2011 (vt IP/11/400, MEMO/11/216) ja mille ELi liidrid kiitsid heaks juunis 2011 (IP/11/789).

Liikmesriikidel on võimalus kasutada ELi struktuurifonde, et rahastada sotsiaalse integratsiooni projekte, sh selleks, et parandada romade integratsiooni niisugustes valdkondades nagu haridus, tööhõive, eluase ja tervishoid. Ajavahemikul 2007–2013 eraldati sotsiaalse kaasamise projektidele ühtekokku ligikaudu 26,5 miljardit eurot. Liikmesriigid vastutavad nende rahaliste vahendite haldamise eest, sealhulgas valivad välja konkreetsed projektid. Suur osa neist vahenditest läheb projektidele, mis on suunatud sotsiaalselt tõrjutud rühmadele üldiselt, mitte tingimata üksnes roma kogukondadele. Et tagada projektide suurem tulemuslikkus ja sihipärasus, on komisjon palunud liikmesriikidel luua riiklikud kontaktpunktid, mis aitaksid kavandada nende vahendite kasutamist liikmesriikides romade heaks. Sellesse on kaasatud ka kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud.

Lisateave

Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Komisjoni 2013. aasta eduaruanne:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Euroopa Komisjoni roma küsimuste veebileht:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Telli Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse teemaline tasuta e-infoleht

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar