Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. december 2013

EU vedtager sin allerførste retsakt om integration af romaer

Alle 28 EU-lande har i dag forpligtet sig til at implementere en række henstillinger, som Europa-Kommissionen foreslået, for at styrke den økonomiske og sociale integration af romaer. Rådets henstilling blev vedtaget enstemmigt af ministrene i Rådet mindre end seks måneder efter, at Kommissionen havde fremlagt forslaget (IP/13/607, MEMO/13/610). Det er første gang nogensinde, at der vedtages en EU-retsakt om integration af romaerne. Med vedtagelsen af henstillingen forpligter medlemsstaterne sig til at iværksætte målrettede tiltag for at slå bro over kløften mellem romaerne og resten af befolkningen.

"Den enighed, der i dag er givet udtryk for, er et stærkt signal om, at medlemsstaterne er villige til at tackle udfordringen med romaernes integration fremover. Ministrene har enstemmigt forpligtet sig til at forbedre situationen for romaerne i praksis," udtaler næstformand Viviane Reding, der er EU-kommissær for retlige anliggender. "Det er nu primært op til medlemsstaterne at håndtere integrationen af romaer, og det er vigtigt, at tilsagnene følges op af handling. Vi vil ikke tøve med at minde EU-landene om deres forpligtelser og sikre, at de leverer konkrete resultater."

Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne, der er vedtaget i dag, indeholder specifik vejledning for at hjælpe medlemsstaterne med at styrke og fremskynde deres indsats. Det henstilles, at medlemsstaterne iværksætter målrettede tiltag for at slå bro over kløften mellem romaerne og resten af befolkningen. Henstillingen styrker EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration, som alle medlemsstaterne blev enige om i 2011 (IP/11/789), ved at fastsætte betingelserne for en effektiv integration af romafolket i medlemsstaterne.

På grundlag af Kommissionens rapporter om romaernes situation i de seneste år fokuseres der i henstillingen på de fire områder, hvor EU’s ledere har tilsluttet sig fælles mål for romaernes integration under EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration: adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger. Til at iværksætte denne målrettede indsats bedes medlemsstaterne om at afsætte ikke alene EU-midler, men også nationale midler og midler fra den frivillige sektor til at finansiere romaernes integration – idet Kommissionen i sin evaluering af medlemsstaternes nationale strategier sidste år pegede på dette som en central faktor (IP/12/499).

Derudover giver henstillingen medlemsstaterne vejledning om tværgående politikker for integration af romaer, f.eks. hvordan de kan sikre, at strategierne iværksættes lokalt, håndhæve regler til bekæmpelse af diskrimination via en strategi med sociale investeringer, beskytte romabørn og –kvinder og bekæmpe fattigdom.

De næste skridt

Selv om henstillingen ikke er juridisk bindende, forventes medlemsstaterne nu at iværksætte konkrete foranstaltninger, der ændrer romaernes faktiske forhold. En statusrapport fra Kommissionen i juni viste, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne bliver bedre til at gennemføre deres nationale strategier for romaernes integration under EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (se faktablade for de enkelte lande). Kommissionen vil igen rapportere om fremskridtene i medlemsstaterne i foråret 2014.

Selvom Europa-Parlamentet formelt ikke skal stemme i denne sag, har det også støttet Rådets henstilling efter en afstemning den 5. december i Udvalget om Borgernes Rettigheder (LIBE). Udvalget godkendte et udkast til beslutning om status over gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration, som understregede de lokale og regionale myndigheders rolle i udviklingen og gennemførelsen af politikker vedrørende romaer samt vigtigheden af at afsætte tilstrækkelige finansielle midler til politikker for integration af romaer. Beslutningen forventes at blive godkendt af Europa-Parlamentet på plenarmødet i begyndelsen af 2014.

Kommissionen vil på sin side fortsat evaluere fremskridtene i sin egen årlige fremskridtsrapport om romaerne, der kommer hvert forår. Resultaterne vil også komme til at indgå i processen i det europæiske semester for koordinering af den økonomiske politik. I forbindelse med det europæiske semester i maj 2013 udstedte Rådet på grundlag af Kommissionens forslag landespecifikke henstillinger til fem medlemsstater angående spørgsmål vedrørende romaer (Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Slovakiet). Denne årlige gennemgang sikrer, at integrationen af romaer bliver ved med at være et fast og stadigt punkt på den europæiske dagsorden.

Baggrund

Integrationen af romaerne er i medlemsstaternes interesse, især i de medlemsstater, der har et stort romamindretal. Romaerne udgør en væsentlig og stigende andel af befolkningen i skolealderen og af den fremtidige arbejdsstyrke. Effektive politiske tiltag til beskæftigelse og individualiserede og tilgængelige ydelser til at støtte jobsøgende romaer er af afgørende betydning for, at romafolket kan udnytte deres potentiale og deltage aktivt i samfundet på lige fod med andre.

I sin 2013-rapport har Europa-Kommissionen opfordret EU-medlemsstaterne til at gennemføre deres nationale strategier til forbedring af den økonomiske og sociale integration af romaerne i Europa. Medlemsstaterne har udarbejdet disse planer i forlængelse af Kommissionens EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration, som blev vedtaget den 5. april 2011 (se IP/11/400, MEMO/11/216) og godkendt af EU's ledere i juni 2011 (IP/11/789).

Medlemsstaterne kan bruge EU’s strukturfonde til at finansiere sociale integrationsprojekter, bl.a. til forbedring af romaernes integration på områder som uddannelse, beskæftigelse, boliger og sundhedspleje. For perioden 2007-2013 er der blevet afsat i alt ca. 26,5 mia. EUR til projekter vedrørende social integration. Medlemsstaterne skal selv forvalte midlerne og i den forbindelse udvælge specifikke projekter. En stor del af midlerne går til projekter, der tager sigte på socialt udstødte grupper mere generelt, og er ikke nødvendigvis kun beregnet til romasamfundene. For at få bedre overblik har Kommissionen bedt medlemsstaterne om at oprette nationale kontaktpunkter til at hjælpe med at planlægge anvendelsen af midler til romaer i medlemsstaterne, med inddragelse af lokale og regionale myndigheder.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag til Rådets henstilling:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Kommissionens 2013-fremskridtsrapport:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Europa-Kommissionen – Romaer:

http://ec.europa.eu/roma

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar