Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. prosince 2013

EU poprvé upravuje právním aktem začleňování Romů

Celá osmadvacítka členských států Evropské unie se dnes zavázala, že se bude řídit souborem doporučení, jež Komise navrhla ve snaze zlepšit hospodářskou a sociální integraci romských komunit. Rada ministrů doporučení přijala za necelých šest měsíců poté, co Komise návrh předložila (IP/13/607, MEMO/13/610). Jde o vůbec první právní nástroj na úrovni EU pro začleňování Romů. Přijetím doporučení se členské státy zavázaly, že budou podnikat konkrétní opatření k tomu, aby se zmenšila vzdálenost, která Romy dělí od ostatních obyvatel.

„Dnešní dohodou daly členské státy jasně najevo, že se jednoznačně chtějí zabývat řešením náročného úkolu, který začlenění Romů představuje. Ministři se jednomyslně zavázali k zlepšení situace romských komunit,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Členské státy nyní mají ve svých rukou pro integraci Romů potřebné nástroje a je důležité, aby po slovech následovaly skutky. Nebudeme se zdráhat členským zemím EU jejich závazky připomenout a zajistíme jejich splnění.“

„Přijetím doporučení členské státy jasně prokázaly, že hodlají více a efektivněji investovat do lidského potenciálu, aby se zlepšily životní podmínky Romů v Evropě, uvedl komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Nemůžeme je nechat na holičkách. Nyní je na členských státech, aby v období 2014–2020 přidělily podstatný objem prostředků ze zdrojů EU a přidaly i své vlastní finance, a pomohly tak romským komunitám plně využít jejich potenciál, a rovněž aby členské státy projevily politickou vůli na všech úrovních, aby se zajistilo, že půjde o dobře investované peníze.“

Dnes přijaté doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech obsahuje konkrétní pokyny, které mají členským státům pomoci zintenzivnit a urychlit jejich snažení. Členským státům doporučuje podnikat konkrétní opatření k tomu, aby se uzavřela propast, která Romy odděluje od ostatních obyvatel. V dokumentu jsou stanoveny podmínky pro účinné začleňování Romů v členských státech, čímž se upevňuje rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, na němž se všechny členské státy dohodly v roce 2011 (IP/11/789).

Doporučení se opírá o zprávy Komise z posledních let o situaci Romů a zaměřuje se na čtyři oblasti, v nichž se vedoucí představitelé zemí EU vyslovili pro plnění společných cílů týkajících se začleňování Romů, jež spadají do rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů – jedná se o vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči a bydlení. V zájmu realizace cílených opatření vyzývá doporučení členské státy, aby přidělily na začleňování Romů konkrétní finanční prostředky pocházející nejen z EU, ale i z vnitrostátních zdrojů a od třetích stran – jde o klíčový faktor, na který Komise poukázala v minulém roce při hodnocení vnitrostátních strategií členských států (IP/12/499).

Členským státům poskytuje i obecnější vodítka k tomu, jak při začleňování Romů postupovat, například zajistit, aby byla opatření vždy přizpůsobena místním okolnostem, prosazovat antidiskriminační pravidla, ochranu romských dětí a žen, investovat do sociální oblasti a věnovat se řešení chudoby.

Další kroky

Ačkoli doporučení není právně závazné, od členských států se očekává, že zavedou konkrétní opatření k zlepšení životních podmínek Romů. Ze zprávy o pokroku, kterou Komise vydala v červnu, vyplývá, že je třeba, aby členské státy lépe prováděly své integrační strategie přijaté na základě rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů (viz informační přehledy o jednotlivých zemích). Další zprávu o vývoji této problematiky v členských státech podá Komise na jaře 2014.

Přestože Evropský parlament nemusí o této věci oficiálně hlasovat, i on doporučení Rady podpořil při hlasování Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) dne 5. prosince. Výbor potvrdil návrh usnesení o pokroku při provádění vnitrostátních strategií integrace Romů, v němž se zdůrazňuje úloha místních a regionálních orgánů při rozvoji a provádění politik týkajících se Romů, a rovněž důležitost toho, aby se na začleňování Romů přidělovaly odpovídající finanční prostředky. Předpokládá se, že Evropský parlament schválí usnesení na svém plenárním zasedání zkraje roku 2014.

Komise bude vývoj průběžně hodnotit ve svých zprávách o pokroku v integraci Romů, které zveřejňuje každoročně na jaře. Zjištění budou zohledněna i v procesu Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. V rámci tohoto procesu vydala Rada v květnu 2013 na základě návrhu Komise samostatná doporučení k romské otázce pěti členským státům (Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku). V doporučeních byly uvedené členské státy vyzvány, aby uvedly své strategie pro integraci Romů do praxe a zařadily konkrétní opatření týkající se Romů do své širší politické agendy. Roční cyklus Evropského semestru zajišťuje pevné a trvalé zakotvení integrace Romů v programu EU.

Aby se dostavily hmatatelné výsledky přímo v terénu, měly by být příděly prostředků z EU i vnitrostátních zdrojů k dispozici od roku 2014. Důležitým finančním nástrojem na podporu integrace Romů nadále budou strukturální fondy EU, zejména Evropský sociální fond. Pro nadcházející finanční období navrhla Komise, aby se integrace okrajových společenství, například Romů, stala samostatnou investiční prioritou. S tím souvisí i návrh na stanovení podmínek pro poskytnutí podpory z EU k zajištění toho, že tato podpora bude nedílnou součástí ucelené strategie k integraci Romů. Aby byly zajištěny náležité finanční prostředky, mají členské státy povinnost vyčlenit přinejmenším 20 % svého přídělu z Evropského sociálního fondu právě na sociální začleňování.

Souvislosti

Integrace Romů není pouhou morální povinností, je i v zájmu členských států, zejména těch s početnou romskou menšinou. Romové tvoří významný a stále rostoucí podíl populace ve školním věku i budoucí pracovní síly. Pro naplnění lidského potenciálu Romů a jejich aktivní a rovnocennou účast na hospodářství a životě společnosti je zásadní účinná politika na podporu aktivace pracovní síly a individualizované a dostupné služby podporující romské uchazeče o zaměstnání.

Ve zprávě z roku 2013 vyzvala Evropská komise členské státy EU, aby v zájmu zlepšení hospodářské a sociální integrace Romů v Evropě provedly své vnitrostátní strategie. Členské státy tyto plány vypracovaly v návaznosti na rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který Komise přijala 5. dubna 2011 (viz IP/11/400, MEMO/11/216) a jež vedoucí představitelé členských států EU podpořili v červnu 2011 (IP/11/789).

Členské státy mohou své sociálně-integrační projekty financovat ze strukturálních fondů EU, včetně projektů na lepší začlenění Romů v oblastech, jako je vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdravotnictví. V období 2007–2013 bylo na projekty sociálního začleňování k dispozici zhruba 26,5 miliardy eur. Za správu těchto prostředků odpovídají členské státy, a to včetně výběru konkrétních projektů. Z těchto prostředků se často financují projekty zaměřené na sociálně vyloučené skupiny v širším smyslu, ne vždy se musí nutně jednat o romská společenství. Aby prosadila účinnější a cílené projekty, požádala Komise členské státy, aby zřídily vnitrostátní kontaktní místa, která pomohou s plánováním využití finančních prostředků pro Romy v jednotlivých členských státech, a to i za účasti místních a regionálních orgánů.

Další informace

Komisí předložený návrh doporučení Rady:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Zpráva o pokroku, kterou Komise vydala v roce 2013:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Evropská komise – Romové:

http://ec.europa.eu/roma

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Generální ředitelství EU pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

Internetové stránky László Andora

László Andor na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.


Side Bar