Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 декември 2013 г.

Приет бе първият правен инструмент на ЕС за приобщаване на ромите

Днес всички 28 държави — членки на Европейския съюз, се ангажираха да изпълнят набор от препоръки, предложени от Европейската комисия, за увеличаване на икономическата и социалната интеграция на ромските общности. Препоръката на Съвета бе одобрена единодушно на заседание на министрите в Съвета по-малко от шест месеца след предложението на Комисията (IP/13/607, MEMO/13/610). Това е първият в историята правен инструмент на равнище ЕС за приобщаване на ромите. С приемането на препоръката държавите членки се ангажираха да предприемат целенасочени действия за премахване на разликите между ромите и останалата част от населението.

„Днешното споразумение е ясен сигнал, че държавите членки са готови да работят конкретно по трудната задача на ромската интеграция. Министрите единодушно поеха ангажимент за подобряване на положението на ромските общности по места“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Ключовите инструменти за интегриране на ромите са вече в ръцете на държавите членки и е важно думите да бъдат последвани от действия. Няма да се поколебаем да напомним на страните от ЕС за техните задължения и да осигурим постигането на резултати по тях.“

„Приемането на препоръката е важен израз на съвместния ангажимент, поет от държавите членки, за повече и по-резултатни инвестиции в човешки капитал за подобряването на условията на живот на ромите в Европа“, заяви комисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор. „Не можем да си позволим да не оправдаем очакванията на тези хора. Сега е моментът държавите членки да отпуснат значителни средства за Съюза за периода 2014—2020 г., както и да предвидят национални средства за реализиране на пълния потенциал на ромските общности. Държавите членки следва да демонстрират политическа воля на всички равнища за осигуряването на резултатно усвояване на тези средства.“

В приетата днес Препоръка на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки се дават конкретни насоки за подпомагане на държавите членки да засилят и увеличат усилията си. На държавите членки се препоръчва да предприемат целенасочени действия за премахване на разликите между ромите и останалата част от населението. Препоръката на Съвета укрепва Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, която бе договорена от всички държави членки през 2011 г. (IP/11/789), като определя условията за ефективното приобщаване на ромското население в държавите членки.

Въз основа на докладите на Комисията за положението на ромите през последните години в препоръката се набляга на четирите области, в които лидерите на ЕС приеха общи цели за интегрирането на ромите в контекста на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите: достъп до образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. За извършването на целенасочени действия от държавите членки се иска да заделят не само средства от ЕС, но и национални средства и средства от трети страни за приобщаването на ромите, фактор от основно значение, който бе включен от Комисията в оценката ѝ на националните стратегии на държавите членки миналата година (IP/12/499).

Освен това препоръката съдържа насоки, чрез които държавите членки да създадат хоризонтални политики за интегрирането на ромите, като например осъществяване на стратегиите на местно равнище, укрепване на правилата за борба с дискриминацията, придържане към подход на социални инвестиции, защита на децата и жените от ромски произход и мерки против бедността.

Следващи стъпки

Въпреки че препоръката не е правнообвързваща, от държавите членки сега ще се очаква да предприемат конкретни мерки за постигането на реални подобрения в живота на ромите по места. Доклад на Комисията за напредъка, публикуван през юни, показа, че е необходимо държавите членки да постигнат по-добри резултати при изпълнението на националните си стратегии за интегриране на ромите, съгласно Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (вж. информационните листовки по държави). През пролетта на 2014 г. Комисията отново ще докладва относно напредъка, постигнат от държавите членки.

Макар от Европейския парламент да не се изисква официално да гласува по този въпрос, той също подкрепи препоръката на Съвета с вота от 5 декември на Комисията за граждански свободи (LIBE). Комисията одобри проекторезолюция относно напредъка в прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите, която набляга на ролята на местните и регионалните власти в разработването и прилагането на политики за ромите, както и на значението на отделянето на достатъчно финансови средства за политиките за приобщаване на ромите. Очаква се резолюцията да бъде одобрена в пленарна сесия на Европейския парламент в началото на 2014 г.

От своя страна, Европейската комисия ще продължи да оценява напредъка в годишните си доклади за напредъка по отношение на ромското население, които изготвя всяка пролет. Заключенията ще бъдат използвани в процеса на Европейския семестър за координирането на икономическите политики. През май 2013 г., в контекста на Европейския семестър и въз основа на предложение на Комисията, Съветът издаде специфични за отделните държави препоръки за пет държави членки по въпросите, свързани с ромите (България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия). В тези препоръки въпросните пет държави се призовават да изпълнят стратегиите си за интегриране на ромите и да включат специално насочени към ромите мерки в съответните хоризонтални политики. Годишният цикъл на Европейския семестър гарантира, че темата за интегрирането на ромите е неизменна част от програмата на ЕС.

За постигането на видими и устойчиви резултати по места от 2014 г. е необходимо да бъдат осигурени бюджетни средства на национално и европейско ниво. Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно Европейският социален фонд, ще останат важен финансов лост за приобщаването на ромските общности. За предстоящия финансов период Комисията предложи интегрирането на маргинализираните общности, като ромите, да се превърне в специален инвестиционен приоритет. В тази връзка бе предложено специално предварително условие, което гарантира, че подкрепата на ЕС е неделима част от цялостна стратегия за интегриране на ромите. За осигуряването на достатъчни финансови средства държавите членки следва да заделят най-малко 20 % от предоставените им по Европейския социален фонд ресурси за социално приобщаване.

Контекст

Интегрирането на ромите е не само морално задължение, но и в интерес на държавите членки, особено на тези, в които живее голямо ромско малцинство. Ромите представляват значителна и непрестанно нарастваща част от населението в училищна възраст и бъдещата работна сила. Прилагането на ефикасни политики за активизиране на работната сила и предлагането на индивидуални и достъпни услуги в подкрепа на търсещите работа роми са от основно значение, за да могат ромите да развият целия си човешки потенциал и да бъдат активни и равностойни участници в обществото и икономиката.

В доклада си от 2013 г. Европейската комисия призова държавите — членки на ЕС, да изпълнят националните си стратегии за подобряване на икономическото и социалното интегриране на ромите в Европа. Държавите членки разработиха тези планове в отговор на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, приета на 5 април 2011 г. (вж. IP/11/400, MEMO/11/216), която беше подкрепена от лидерите на ЕС през юни 2011 г. (IP/11/789).

Структурните фондове на ЕС са на разположение на държавите членки при финансирането на проекти за социална интеграция, включително за подобряване на интеграцията на ромите в области като образование, трудова заетост, жилищно настаняване и здравеопазване. За периода 2007—2013 г. бяха заделени общо 26,5 млрд. евро за проекти, свързани със социалното приобщаване. Държавите членки са отговорни за управлението на тези фондове, включително и за подбора на конкретни проекти. Голяма част от средствата се предоставят за проекти, насочени към социално изключени групи в по-общ смисъл, а не непременно единствено за ромските общности. С цел да осигури по-ефикасни и целенасочени проекти, Комисията поиска от държавите членки да определят национални звена за контакт, които да помагат при планирането на използването на финансовите средства за ромите в държавите членки, с участието също така и на местните и регионалните власти.

За повече информация:

Предложението на Комисията за препоръка на Съвета:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Докладът на Комисията за напредъка през 2013 г.:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на ромите:

http://ec.europa.eu/roma

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter: @EU_Justice

Уебсайт на Ласло Андор

Следете дейността на комисар Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия: за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar