Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2013

En infrastruktur för geodata i EU – tyck till!

EU-kommissionen vill gärna ha dina synpunkter på Inspiredirektivet om en infrastruktur för geodata i EU. Direktivet ska hjälpa EU-ländernas myndigheter, invånare och företag att dela geografiska, socioekonomiska och miljörelaterade data. Syftet med samrådet är att ta reda på dina erfarenheter som användare och producent av geodata. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som anställda vid myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor. Tanken är att förbättra tillgången till sådan information som behövs för miljöpolitiska åtgärder.

För att kunna förebygga luftföroreningar, naturkatastrofer och förlust av biologisk mångfald behövs uppgifter och miljöinformation av hög kvalitet, vilket var syftet med Inspiredirektivet. Direktivet har funnits sedan 2007 och nu vill kommissionen se hur man kan anpassa det till utvecklingen.

Samrådet är öppet för alla. Frågorna gäller bland annat om geodatan och geodatatjänsterna har dokumenterats med metadata, och om Inspiredirektivet har gjort det lättare att hitta, titta på, ladda ner och använda de data och tjänster du behöver. Vi vill också veta vad du tycker om den europeiska geoportalen och andra geodataportaler.

Vi ställer också några frågor om betydelsen av Inspire, nyttan av åtgärderna, hur kostnadseffektiva de är och hur de har genomförts. Slutligen vill vi gärna veta om du har sett några positiva eller negativa effekter av Inspire inom miljöpolitik och e-förvaltning.

Samrådet finns på alla EU-språk.

Nästa steg

Samrådet ska ingå i vår utvärdering av Inspiredirektivet och kommer att rapporteras till Europaparlamentet, rådet och andra berörda aktörer under 2014. Resultaten kan leda till politiska åtgärder för att anpassa de nuvarande insatserna, så att man kan nå Inspiredirektivets ursprungliga mål och målen för EU 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Bakgrund

Kommissionen är skyldig att göra en halvtidsutvärdering av Inspiredirektivet och rapportera om direktivets genomförande till rådet och Europaparlamentet. Utvärderingen tar också ta hänsyn till Refitprogrammet från den 2 oktober 2013, där kommission beskriver hur man ska se över vissa rättsakter för att förbättra deras ändamålsenlighet och resultat.

Mer information

Gå till samrådet: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Läs mer om Inspire: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar