Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. decembra 2013

Životné prostredie: Máte INŠPIRÁCIU? – Vyjadrite sa k „Infraštruktúre pre priestorové informácie v Európskej únii“.

Európska komisia má záujem spoznať názory na smernicu o „Infraštruktúre pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve“. Ide o celoeurópsku iniciatívu známu pod názvom INSPIRE, ktorá má pomôcť verejným orgánom, občanom a podnikom spoločne využívať geografické, sociálno-ekonomické a environmentálne údaje. Cieľom konzultácie je zhromaždiť poznatky o skúsenostiach jednotlivých používateľov a osôb, ktoré takéto priestorové údaje vytvárajú, pracujúcich pre súkromný i akademický sektor alebo využívajúcich takéto údaje ako samostatní občania. Tým by sa pomohlo zlepšiť poskytovanie informácií pre politiky a činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

Reakcie na problémy ako znečisťovanie životného prostredia, strata biologickej diverzity a prevencia pred prírodnými katastrofami si vyžadujú kvalitné údaje a informácie o životnom prostredí, ktorých poskytovanie má zabezpečiť smernica INSPIRE. Smernica sa uplatňuje od roku 2007 a Komisia dnes hľadá spôsoby, ako ju prispôsobiť neskoršiemu vývoju.

Do konzultácie sa môžu zapojiť všetci. Obzvlášť vítaní sú respondenti, ktorí majú skúsenosť s iniciatívou INSPIRE. Budú požiadaní, aby vyjadrili svoj názor na také témy, ako sú napr. úrovne dokumentácie priestorových údajov a služieb, ako aj na to, či iniciatíva INSPIRE umožňuje používanie, hľadanie, prehliadanie a sťahovanie priestorových údajov a služieb, ktoré potrebujú. Vítané sú takisto názory na služby poskytované Európskym geoportálom a inými internetovými portálmi s prístupom ku geografickým informáciám.

Respondenti by mali poskytnúť svoj názor na relevantnosť iniciatívy INSPIRE, užitočnosť jej opatrení, jej nákladovú efektívnosť a vykonávanie. Európsku komisiu zaujíma aj to, či sa stretli s pozitívnymi a/alebo negatívnymi účinkami presahovania iniciatívy INSPIRE v oblasti environmentálnej politiky a vo vzťahu k ostatným politikám, ako napr. elektronická verejná správa.

Konzultácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ.

Ďalšie kroky

Výsledky verejnej konzultácie prispejú k hodnoteniu politiky INSPIRE. Výsledky sa oznámia všetkým zúčastneným stranám a Európskemu parlamentu a Rade v roku 2014. Môže to viesť k nápravným politickým opatreniam potrebným na úpravu súčasných prístupov, aby lepšie zodpovedali pôvodným cieľom iniciatívy INSPIRE a cieľom stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Súvislosti

Komisia bude vyžadovať hodnotenie politiky INSPIRE, keď bude potrebné predložiť Rade a Európskemu parlamentu správu o vykonávaní. V hodnotení sa zohľadňuje aj oznámenie REFIT z 2. októbra 2013, v ktorom Komisia stanovuje metódy komplexného preskúmania určitých právnych predpisov.

Pozri aj:

Online konzultácia je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)


Side Bar