Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. decembrī

Vide: ko jūs domājat par INSPIRE – ES Telpiskās informācijas infrastruktūru?

Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par direktīvu, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā. Šī Eiropas mēroga iniciatīva, ko pazīst ar nosaukumu INSPIRE, ļauj valdībām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem koplietot ģeogrāfiskos, sociālekonomiskos un vides datus. Apspriešanas mērķis ir apkopot atsauksmes no telpisko datu lietotājiem un sniedzējiem, kas strādā valsts sektora iestādēs, privātajā vai akadēmiskajā sektorā vai piedalās apspriešanā kā privātpersonas, lai uzlabotu informācijas sniegšanu, kas noder politikas un tādu darbību sagatavošanai, kurām ir ietekme uz vidi.

Lai rastu risinājumu tādām problēmām kā gaisa piesārņojums, bioloģiskās daudzveidības izzušana un dabas katastrofu novēršana, ir nepieciešami kvalitatīvi dati un vides informācija, ko bija paredzēts sarūpēt ar INSPIRE direktīvu. Direktīva darbojas kopš 2007. gada, un Komisija tagad meklē jaunas iespējas, kā to pielāgot līdzšinējām pārmaiņām.

Apspriešanā var piedalīties ikviens. Īpaši aicināti ir respondenti, kam ir pieredze darbā ar INSPIRE. Jautājumi ir par tādiem tematiem kā telpisko datu un pakalpojumu dokumentācijas līmenis un to, vai INSPIRE atvieglo respondentiem vajadzīgo telpisko datu un pakalpojumu izmantošanu, atrašanu, aplūkošanu un lejupielādi. Tiek gaidīti arī viedokļi par Eiropas ģeogrāfisko datu portāla un citu ģeogrāfiskās informācijas piekļuves punktu sniegtajiem pakalpojumiem.

No respondentiem gaida atbildes par INSPIRE nozīmīgumu, tās pasākumu lietderību, rentabilitāti un īstenošanu. Eiropas Komisija arī vēlas noskaidrot, vai, viņuprāt, INSPIRE ir pozitīvi vai negatīvi ietekmējusi vides politiku un citas politikas jomas, piemēram, e‑pārvaldi.

Apspriešana notiek visās ES valodās.

Turpmākie pasākumi

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti palīdzēs sagatavot INSPIRE politikas novērtējumu. Rezultāti 2014. gadā tiks paziņoti visām ieinteresētajām personām, Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc tam varētu sekot politikas pasākumi, kas vajadzīgi pašreizējās pieejas pielāgošanai, ņemot vērā sākotnējos INSPIRE mērķus un gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes iniciatīvas “Eiropa 2020” mērķus.

Vispārīga informācija

Komisijai jāveic INSPIRE politikas novērtējums, lai sagatavotu ziņojumu par politikas īstenošanu, kas jāiesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam. Novērtējumā tiek ņemts vērā arī 2013. gada 2. oktobra paziņojums par REFIT, kurā Komisija paredz sīkākus noteikumus, kā visaptveroši pārskatīt dažus tiesību aktus.

Skatīt arī

Sabiedriskās apspriešanas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_lv.htm

Papildu informācija ir atrodama INSPIRE tīmekļa vietnē: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar