Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.12.2013

Ympäristö: Inspiroiko INSPIRE? — Kerro mielipiteesi Euroopan unionin paikkatietoinfrastruktuurista

Euroopan komissio pyytää näkemyksiä INSPIRE-nimellä tunnetusta Euroopan unionin paikkatietoinfrastruktuurista. Kyseessä on EU:n direktiivillä luotu yleiseurooppalainen aloite, jonka avulla viranomaiset, kansalaiset ja yritykset voivat jakaa maantieteellistä, sosioekonomista ja ympäristöön liittyvää tietoa. Euroopan komissio haluaa kerätä palautetta kokemuksista, joita tällaisen paikkatiedon yksittäiset käyttäjät ja tuottajat ovat saaneet työskennellessään viranomaisten, yksityisen sektorin tai tiedelaitosten palveluksessa tai yksityisinä kansalaisina. Tavoitteena on parantaa tiedon saantia tueksi politiikalle ja toimille, jotka vaikuttavat ympäristöön.

Ilman pilaantumisen, biologisen monimuotoisuuden menetyksen ja luonnonuhkien ehkäisemisen kaltaisiin ongelmiin voidaan puuttua vain, jos käytössä on laadukasta tietoa ja ympäristöinformaatiota, jonka tarjoamiseen INSPIRE-direktiivi on nimenomaan suunniteltu. Direktiivi on ollut voimassa vuodesta 2007, ja komissio etsii nyt tapoja mukauttaa sitä uuteen kehitykseen.

Näkemyksiään voivat esittää kaikki. Palautetta halutaan erityisesti käyttäjiltä, joilla on kokemusta INSPIREsta. Vastaajia pyydetään ottamaan kantaa muun muassa paikkatiedon ja paikkatietopalvelujen dokumentaation laatuun sekä siihen, helpottaako INSPIRE heidän tarvitsemiensa paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen löytämistä, käyttöä, katselua ja lataamista. Näkemyksiä pyydetään myös eurooppalaisen paikkatietoportaalin ja muiden paikkatietokanavien tarjoamista palveluista.

Vastaajia pyydetään esittämään käsityksensä INSPIREn yleisestä merkityksestä, sen toimintojen hyödyllisyydestä, sen kustannustehokkuudesta ja toteutuksesta. Euroopan komissio pyrkii myös selvittämään, ovatko käyttäjät havainneet INSPIRElla olevan myönteisiä tai kielteisiä heijastusvaikutuksia ympäristöpolitiikkaan ja suhteessa muihin politiikan aloihin, kuten sähköiseen hallintoon.

Kuulemiseen voi osallistua kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Seuraavat vaiheet

Kuulemisen tulokset otetaan huomioon INSPIREn poliittisessa arvioinnissa. Tuloksista tiedotetaan kaikille sidosryhmille ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2014. Tämä voi johtaa politiikan tarkistamiseen nykyisten lähestymistapojen muuttamiseksi, jotta ne vastaisivat INSPIREn alkuperäisiä päämääriä sekä älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Tausta

Komission on määrä tehdä INSPIREsta poliittinen arviointi, kun politiikan täytäntöönpanoa koskeva kertomus esitetään neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Arvioinnissa otetaan myös huomioon 2. lokakuuta 2013 annettu REFIT-tiedonanto, jossa komissio esittää suuntaviivat tietyn lainsäädännön perusteelliselle uudelleentarkastelulle.

Ks. myös:

Verkkokuulemiseen voi osallistua osoitteessa http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Lisätietoja saa INSPIRE-sivuilta osoitteesta: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2 295 35 93)


Side Bar