Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2013

Keskkond: Komisjon tahab teada teie arvamust Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuri kohta

Euroopa Komisjon ootab arvamusi direktiivi kohta, millega loodi Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE). INSPIRE on üle-euroopaline algatus, millega lihtsustatakse geograafiliste, sotsiaal-majanduslike ja keskkonnaalaste andmete vahetamist riikide, inimeste ja ettevõtete vahel. Arutelu eesmärk on saada tagasisidet kogemuste kohta, mida selliste ruumiandmete üksikasutajad ja tootjad on riigiasutustes, erasektoris ja teadusasutustes töötades või seda eraisikuna kasutades saanud. Lisaks soovitakse parandada teabe kättesaadavust selliste poliitikasuundade ja meetmete toetamiseks, millel on mõju keskkonnale.

Näiteks õhusaaste, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja loodusõnnetuste ennetamisega seotud probleemide lahendamiseks on vaja kvaliteetseid andmeid ja keskkonnateavet, mille saamiseks INSPIRE direktiiv kavandati. Direktiiv kehtib alates 2007. aastast ning praegu otsib komisjon võimalusi, kuidas seda kohandada hilisemate arengusuundadega.

Arutelu on kõigile avatud. Eriti teretulnud on vastajad, kellel on kogemusi seoses INSPIRE kasutamisega. Neilt küsitakse arvamust ruumiandmete ja -teenuste dokumenteerimise kohta ning seda, kas INSPIRE hõlbustas neile vajalike ruumiandmete ja -teenuste kasutamist, vaatamist ja alla laadimist. Samuti oodatakse arvamusi Euroopa geoinfoportaali ja muude geoinfokanalite kaudu pakutavate teenuste kohta.

Vastajatel palutakse esitada oma seisukoht INSPIRE üldise tähtsuse ning selle kasulikkuse, kulutõhususe ja rakendamise kohta. Euroopa Komisjon tahaks teada ka seda, kas vastajad on märganud INSPIRE positiivset ja/või negatiivset mõju keskkonnapoliitikale ja muudele poliitikavaldkondadele (nt e-riik).

Arutelus saab osaleda kõigis ELi keeltes.

Edasised sammud

Avaliku arutelu tulemusi kasutatakse INSPIRE poliitika hindamisel. Tulemused edastatakse kõigile sidusrühmadele ning Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2014. aastal. Sellest tulenevalt võidakse poliitika läbi vaadata, et kohandada praegusi lähenemisviise ning viia need uuesti vastavusse INSPIRE esialgsete eesmärkide ja tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega.

Taust

Komisjonil tuleb INSPIRE hindamine läbi viia siis, kui ta esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle rakendamise kohta. Hindamisel võetakse arvesse ka 2. oktoobri 2013. aasta teatist õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi kohta, milles komisjon on sätestanud teatavate õigusaktide põhjaliku läbivaatamise korra.

Vt ka:

Internetis toimub arutelu järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Lisateavet saab INSPIRE veebisaidilt: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar