Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. prosince 2013

Máte INSPIRACI? – Vyjádřete svůj názor na „Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství“

Evropská komise by se ráda seznámila s názory na směrnici, jíž byla zřízena „Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství“. Jedná se o celoevropskou iniciativu, známou jako INSPIRE, jejímž úkolem je pomáhat státní správě, občanům a podnikům sdílet zeměpisné, sociální a ekonomické údaje a údaje o životním prostředí. Cílem konzultace je shromáždit poznatky o zkušenostech jednotlivých uživatelů i těch, kdo tyto soubory prostorových dat vytvářejí pro orgány veřejné správy, soukromý sektor, akademickou obec nebo pro osobní potřebu, aby tak pomohli zlepšit poskytování informací pro politiky a činnosti, které mají dopad na životní prostředí.

Řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, ubývání biologické rozmanitosti nebo předcházení přírodním katastrofám, vyžaduje kvalitní údaje a informace o životním prostředí, jejichž poskytování měla zajistit směrnice INSPIRE. Směrnice je v platnosti od roku 2007 a Komise nyní hledá cesty, jak ji přizpůsobit pozdějšímu vývoji.

Do diskuse se mohou zapojit všichni, kdo mají zájem. Obzvlášť vítáni jsou respondenti se zkušenostmi s touto iniciativou, kteří jsou připraveni odpovídat na otázky týkající se například úrovně dokumentace prostorových dat a služeb a zda INSPIRE usnadňuje použití, vyhledávání, prohlížení a stahování prostorových dat a služeb, které potřebují. Rovněž vítány jsou názory na služby poskytované Evropským geoportálem a jinými internetovými portály s přístupem k zeměpisným informacím.

Očekává se, že respondenti vyjádří svůj názor na význam programu INSPIRE, užitečnost jeho činností, efektivnost vynaložených nákladů a provádění. Evropská komise by rovněž ráda zjistila, zda se setkali s pozitivními či negativními účinky INSPIRE v oblasti politiky životního prostředí i ve vztahu k dalším politikám, jako je elektronická veřejná správa (eGovernment).

Konzultace je vedena ve všech úředních jazycích EU.

Další kroky

Výsledky této veřejné konzultace budou využity při hodnocení politiky INSPIRE. Výsledky budou oznámeny všem zúčastněným stranám, Evropskému parlamentu a Radě. To může vést k modifikaci politických opatření s ohledem na současnou situaci, tak aby stávající přístup pomáhal plnit původní cíle iniciativy INSPIRE a cíle strategie EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Souvislosti

Komise požaduje, aby bylo provedeno hodnocení politiky INSPIRE, jestliže musí být Radě a Evropskému parlamentu předložena zpráva o provádění politiky. Hodnocení se rovněž opírá o sdělení REFIT ze dne 2. října 2013, v němž Komise stanovila podmínky pro komplexní přezkum některých právních předpisů.

Viz též:

Internetová konzultace je zveřejněna na této adrese: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm

Další informace naleznete na internetových stránkách INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar