Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 декември 2013 г.

Околна среда: Споделете мнението си за инфраструктурата за пространствена информация в Европейския съюз

Европейската комисия събира мнения относно Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. Известна като INSPIRE, тя представлява общоевропейска инициатива в помощ на правителствата, гражданите и предприятията да споделят географски и социално-икономически данни и данни за околната среда. Целта на консултацията е да се съберат сведения за опита на отделните потребители и производители на подобни пространствени данни (от публичния, частния и академичния сектор или отделни граждани) с оглед на подобряване на предоставянето на информация за политиките и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда.

Разрешаването на проблеми като замърсяването на въздуха, загубата на биоразнообразие и предотвратяването на природни бедствия изисква наличието на качествени данни за околната среда. Директивата INSPIRE бе приета с цел осигуряване на такива данни. Тя е в сила от 2007 г. и в момента Комисията търси начини да я адаптира към настъпилите оттогава промени.

В консултацията могат да участват всички. От особена полза ще е участието на хора, които имат опит с INSPIRE. От тях ще бъде потърсено мнение по теми като документацията за пространствени данни и услуги и дали INSPIRE улеснява използването, откриването, разглеждането и изтеглянето на пространствените данни, от които се нуждаят. От полза ще са и мненията за услугите, предоставяни от Европейския геопортал и други портали за географска информация.

Участниците в консултацията се приканват да изразят възгледите си относно целесъобразността на директивата INSPIRE, нейното прилагане, ползата от включените в нея действия и тяхната икономическа ефективност. Европейската комисия също така иска да узнае дали те са открили положителни и/или отрицателни външни ефекти от INSPIRE в областта на политиката за околната среда и по отношение на други политики, например в сферата на електронното управление.

Консултацията е достъпна на всички езици на ЕС.

Следващи стъпки

Резултатите от настоящата обществена консултация ще бъдат използвани при оценяването на INSPIRE. Те ще бъдат съобщени на всички заинтересовани лица и на Европейския парламент и Съвета през 2014 г. Това може да доведе до действия за адаптиране на настоящите подходи и привеждането им в съответствие с първоначалните цели на INSPIRE и целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Контекст

Комисията е задължена да извърши оценка на директивата INSPIRE и да представи пред Съвета и Европейския парламент доклад за нейното прилагане. При оценката ще бъде взето предвид и съобщението относно пригодността и резултатността на регулаторната рамка (REFIT) от 2 октомври 2013 г., в което Комисията посочва начините за извършване на цялостен преглед на определени законодателни актове.

Вижте също:

Онлайн консултацията е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Допълнителна информация ще намерите на уебсайта за INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar