Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 december 2013

Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner Microsofts förvärv av Nokias mobiltelefonenhet

Med stöd av EU:s koncentrationsförordning har kommissionen godkänt Microsofts förvärv av huvuddelen av Nokias mobiltelefonenhet. Mobilenheten tillverkar och säljer huvudsakligen smarttelefoner och telefoner med specialfunktioner. Kommissionens slutsats var att transaktionen inte orsakar några konkurrensproblem, i synnerhet som överlappningarna mellan parternas verksamheter bara är begränsade och eftersom kopplingarna mellan Microsofts mobila operativsystem, mobila applikationer och postserverprogramvara för företag och Nokias smarta mobila anordningar sannolikt inte leder till att konkurrenter stängs ute från marknaden.

Under 2012 såldes nästan 700 miljoner smarttelefoner och 162 miljoner surfplattor över hela världen. Kommissionen gjorde en bedömning av hur förvärvet skulle inverka på konkurrensen mellan smarta mobil anordningar (bl.a. smarttelefoner och surfplattor). Kommissionen konstaterade att överlappningarna mellan de två företagens verksamhet är minimal på detta område och att flera starka konkurrenter, t.ex. Samsung och Apple fortsatt konkurrerar med det nya sammanslagna företaget.

Kommissionen har också undersökt ett antal vertikala förbindelser mellan det sammanslagna företagets verksamhet på marknaden i efterföljande led för smarta mobila anordningar och Microsofts verksamheter i de föregående leden, dvs. mobila operativsystem (OS), mobila applikationer (appar) och postserverprogramvara för företag samt relaterade kommunikationsprotokoll. Kommissionen kom fram till följande slutsatser:

1) Det är inte sannolikt att Microsoft efter transaktionen kommer att begränsa leveranserna av Windows-operativsystem för smart mobila anordningar till konkurrerande tillverkare av anordningar. Faktum är att Microsofts andel i marknaden för mobila operativsystem är begränsad. För att konkurrera mer effektivt med de ledande OS-plattformarna för Android och Apple måste Microsoft dessutom sannolikt även fortsättningsvis använda sig av andra leverantörer av anordningar för att konsumenters i högre grad ska anamma företagets produkter och för att attrahera utvecklare av mobila appar.

2) Det är inte sannolikt att Microsoft kommer att begränsa leveranserna av sina mobila appar, t.ex. kontorspaketsappar och Skype, till konkurrerande leverantörer av smarta mobiltelefoner. Eftersom kontorsappar för närvarande inte finns tillgängliga på surfplattor med operativsystem från konkurrerande tillverkare skulle en leveransbegränsning inskränka sig till surfplattor från andra leverantörer som använder Microsofts Windows-operativsystem. En sådan strategi skulle dock hämma Microsofts möjligheter att locka fler app-utvecklare och app-användare till sitt operativsystem för smarta mobila anordningar. För smarttelefoner är andelen kontorsappar minimal och det finns många populära konkurrerande appar. För Skype gäller på samma sätt att det alltjämt kommer att finnas andra populära appar tillgängliga. Med tanke på den låga marknadsandelen för Windows mobila operativsystem skulle begränsningar av driftskompatibiliteten med andra tillverkares mobila operativsystem ytterst försvaga Skypes konkurrenskraft.

3) Microsoft skulle inte ha möjlighet att begränsa konkurrerande smarta mobila anordningars driftskompatibilitet med Exchange Server, som är Microsofts postserverprogramvara för företag, på grund av avtalsvillkoren i de nuvarande licenserna för Microsofts patent, bl.a. det kommunikationsprotokoll som hanterar synkronisering av e-post, kalendrar och kontakter mellan smarta mobila anordningar och Microsoft Exchange. Med tanke på den begränsade del av marknaden som kan utestängas och det sammanslagna företagets mycket begränsade position på marknaden för smarta mobila anordningar skulle ett sådant beteende i alla händelser inte ha några konkurrenshämmande effekter.

Kommissionen anser att eventuella konkurrensproblem som kan uppstå till följd av Nokias agerande efter transaktionen, när det gäller licensiering av den patentportfölj som avser smarta mobila anordningar, som det har behållit, faller utanför tillämpningsområdet för EU:s koncentrationsförordning. Kommissionen kan därför inte beakta sådana farhågor vid bedömningen av den aktuella transaktionen. Det är Nokia som är säljare och kommissionens undersökning avser det nya sammanslagna företaget. Kommissionen kommer dock fortsatt att hålla uppsikt och noga övervaka Nokias licensieringsmetoder efter sammanslagningen mot bakgrund av EU:s antitrustregler, särskilt artikel 102 i EUF-fördraget, som förbjuder missbruk av dominerande marknadsställning.

Kommissionen anser att alla de relevanta marknaderna som påverkas av transaktionen minst omfattar hela EEA, eller till och med hela världen.

Företag och produkter

Microsoft sysslar främst med utformning, utveckling och leverans av programvara, särskilt operativsystem och datorbaserad produktivitetsprogramvara samt hårdvaruanordningar, bl.a. spelkonsoler, bärbara digitala musikspelare och, nu senast surfplattor.

Mobiltelefonenheten omfattar Nokias enheter för mobiltelefoner och smarta anordningar samt ett designteam, driftsenheter som inkluderar mobilenhetens produktionsanläggningar, relaterade försäljnings- och marknadsföringsenheter och supportfunktioner samt designrättigheter som avser de anordningar som tillverkas av mobilenheten.

Kontroll av företagskoncentrationer – regler och förfaranden

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra sammanslagningar som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Mer information kommer att finnas på kommissionens webbplats för konkurrenspolitik, i det offentliga ärenderegistret under nummer M.7047.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar