Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 december 2013

Kommissionens förslag för att hjälpa företagen att inkassera gränsöverskridande fordringar har vunnit gehör

Justitieministrarna har i dag enats om en samsyn på Europeiska kommissionens förslag till ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar (IP/11/923) för att det ska bli lättare både för medborgare och företag att driva in skulder över gränserna. Förslaget underlättar inkassering av gränsöverskridande fordringar och ger fordringsägarna större visshet om att de kommer att kunna inkassera sina fordringar, vilket ökar tilliten inom handeln på den inre marknaden. Det är en del av kommissionens agenda för ”Rättvisa för tillväxt”, som syftar till att få ut den fulla potentialen av EU:s gemensamma område med rättvis när det gäller att gynna handel och tillväxt.

– Dagens genombrott i förhandlingarna om det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar är också ett genombrott för de europeiska småföretagen, som utgör ryggraden i vår ekonomi. I dessa ekonomiskt svåra tider behöver företagen snabba lösningar för att återkräva utestående fordringar. De behöver en effektiv Europatäckande lösning så att pengarna stannar där de är till dess att en domstol har fattat ett beslut om återbetalning av medlen, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. – Jag räknar med att Europaparlamentet och rådet ska fortsätta med sitt goda arbete så att detta förslag snabbt kan bli en del av EU-lagstiftningen.

Europeiska företag förlorar varje år cirka 2,6 % av sin omsättning på grund av osäkra fordringar. Oftast är det fråga om små och medelstora företag. Skulder på upp till 600 miljoner euro per år skrivs av därför att företagen anser att det är alltför avskräckande att driva krångliga och dyra rättsprocesser i främmande länder. Det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar som kommissionen föreslår erbjuder lösningar på dessa problem.

Den kompromiss som nåddes i rådet (rättsliga och inrikes frågor) i dag bekräftar de viktigaste inslagen i kommissionens förslag. Viktigast av allt är att man i rådets text hållit kvar centrala beståndsdelar i förslaget, t.ex. garantier för en ”överraskningseffekt”, där förelägganden utfärdas utan den betalningsskyldiges vetskap, och en bred definition av gränsöverskridande ärenden. Rådets text skiljer sig från det ursprungliga förslaget i följande avseenden:

Tillämpningsområde: Till skillnad från kommissionens förslag innebär rådets text att reglerna inte kommer att gälla för finansiella instrument (t.ex. aktier eller obligationer), testamenten eller arv och giftorättsgods. Detta innebär att fordringsägare inte kommer att kunna använda sig av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att bevara finansiella instrument på bankkonton eller vid tvister om testamenten eller arv och giftorättsgods.

Räckvidd och villkor: Enligt rådets text kommer reglerna endast att gälla de fordringsägare som har hemvist i ett medlemsland som är bundet av reglerna. Dessutom kommer fordringsägare i regel att hållas ansvariga för omotiverad användning av föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar.

Tillgång till kontoinformation: fordringsägaren kommer endast att kunna använda den mekanism som införts genom de nya reglerna om det finns en verkställbar dom mot den betalningsskyldige.

Nästa steg: För att bli lag måste kommissionens förslag antas gemensamt av Europaparlamentet och EU-länderna i rådet (som röstar genom kvalificerad majoritet). Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade den 30 maj i år för att stödja kommissionen förslag (MEMO/13/481). Dagens genombrott i rådet innebär att de båda kamrarna nu kan inleda trepartsdiskussioner med kommissionen för att nå en slutlig överenskommelse.

Bakgrund

Små och medelstora företag utgör 99 % av det totala antalet företag i EU. Omkring 1 miljon av dessa företag har problem med gränsöverskridande fordringar och upp till 600 miljoner euro per år skrivs av därför att företagen tycker att det är för dyrt eller besvärligt att driva rättsprocesser i andra EU-länder. Privatpersoner blir också lidande när varor de köpt på nätet aldrig levereras eller när en förälder som bor utomlands inte betalar underhåll.

Genom kommissionens förslag till förordning skapas ett nytt europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar som kommer att göra det möjligt för fordringsägare att frysa skuldbeloppet på den betalningsskyldiges bankkonto. Detta föreläggande kan få avgörande betydelse i återkravsförfaranden, eftersom det skulle hindra betalningsskyldiga från att flytta eller dölja sina tillgångar under den tid det tar att få fram och genomdriva ett domstolsbeslut grundat på fakta i ärendet. Detta kommer att öka möjligheterna att framgångsrikt driva in fordringar över nationsgränserna.

Det nya europeiska föreläggandet kommer att göra det möjligt för fordringsägare att frysa tillgångar på bankkonton på samma villkor i alla EU-länder. Det bör understrykas att förslaget inte påverkar befintliga nationella system för frysning av tillgångar. Kommissionen vill endast komplettera dessa regler med ett europeiskt förfarande som fordringsägarna kan välja när de behöver kräva in en fordran i ett annat EU-land.

För fordringsägaren ska det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar utgöra ett alternativ till befintliga bestämmelser i nationell lagstiftning. Det är avsett att vara ett skydd, dvs. det spärrar gäldenärens konto men tillåter inte att pengar betalas ut till fordringsägaren. Instrumentet kommer endast att tillämpas på gränsöverskridande ärenden. Det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar kommer att utfärdas genom ett ex parte-förfarande. Detta innebär att det utfärdas utan att den betalningsskyldige får reda på det i förväg, vilket skapar den avsedda ”överraskningseffekten”. De föreslagna bestämmelserna reglerar bland annat frågan om behörig domstol, villkor och förfarande för att utfärda ett föreläggande, upplysningsskyldighet rörande bankkonton, former för genomförande av föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar vid nationella domstolar och myndigheter samt den betalningsskyldiges möjlighet att överklaga och andra former av rättsligt skydd för den svarande.

Läs mer

Europeiska kommissionen – nyhetssida för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europeiska kommissionen – civilrättsliga frågor: http://ec.europa.eu/justice/civil

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Följa vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar