Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2013

Komisija pozdravlja preboj svojega predloga za pomoč podjetjem pri izterjavi čezmejnih dolgov

Ministri za pravosodje so danes sprejeli dogovor o splošnem pristopu glede predloga Evropske komisije za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (IP/11/923) za lažjo izterjavo čezmejnih dolgov tako za državljane kot za podjetja. Predlog lajša čezmejne dolžniške zahtevke, za upnike pa pomeni večjo gotovost glede izterjave dolgov in večje zaupanje v trgovanje znotraj enotnega trga EU. Je del programa Komisije o „pravosodju za rast“, ki želi izrabiti potencial skupnega območja pravice za trgovino in rast.

Današnji preboj v pogajanjih o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov je preboj za evropska mala podjetja, ki so temelj našega gospodarstva. Ta v teh težkih gospodarskih časih potrebujejo hitre rešitve za izterjavo neporavnanih dolgov. Potrebujejo učinkovito evropsko rešitev, tako da denar ostane, kjer je, dokler sodišče ne sprejme odločitve o vračilu sredstev. Upam, da bosta Evropski parlament in Svet nadaljevala začeto dobro delo, tako da ta predlog čim prej postane del evropskega pravnega reda,“ je izjavila podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding.

Evropska podjetja zaradi neizterljivih dolgov izgubijo približno 2,6 % letnega prometa. Večina teh so mala in srednja podjetja. Na leto se po nepotrebnem odpiše do 600 milijonov evrov dolgov, ker je podjetja preveč strah dragih in nejasnih pravd v tujih državah. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ki ga je predlagala Komisija, ponuja rešitev za te probleme.

Kompromis, ki je bil danes dosežen na Svetu za pravosodje, potrjuje glavne točke predloga Komisije. Najpomembnejše pa je, da so v besedilu Sveta ohranjeni ključni elementi predloga, kot sta zagotavljanje učinka presenečenja, ker se nalogi izdajo brez dolžnikovega vedenja, in široka opredelitev čezmejnih zadev. Besedilo Sveta se razlikuje od izvirnega predloga v naslednjih točkah:

Področje uporabe: V nasprotju s predlogom Komisije besedilo Sveta določa, da se pravila ne bodo uporabljala za finančne instrumente (kot so delnice ali obveznice), oporoke, dedovanja in skupno premoženje. To pomeni, da upniki ne bodo mogli uporabiti evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov za ohranitev finančnih instrumentov na bančnih računih niti ga ne bodo mogli uporabiti v primeru sporov v zvezi z oporokami in dedovanjem ali skupnim premoženjem.

Razpoložljivost in pogoji: V skladu z besedilom Sveta se bodo pravila uporabljala samo za upnike s sedežem v državi članici, za katero veljajo pravila. Poleg tega bo upnik praviloma odgovoren za neupravičeno uporabo naloga za zamrznitev bančnih računov.

Dostop do podatkov o računih: Upnik bo lahko mehanizem, ki ga določajo nova pravila, uporabil samo, kadar obstaja izvršljiva sodba zoper dolžnika.

Naslednji koraki: Da bi predlog Komisije postal zakonodajni akt, ga morajo skupaj sprejeti Evropski parlament in države članice EU v Svetu (ki glasuje s kvalificirano večino). Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je 30. maja letos izglasoval podporo predlogu Komisije (MEMO/13/481). Današnji preboj v Svetu pomeni, da lahko sedaj sozakonodajalca v okviru „trialoga“ začneta razprave s Komisijo, da se doseže končni dogovor.

Ozadje

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo 99 % podjetij v EU. Približno en milijon se jih srečuje s težavami v zvezi s čezmejnimi dolgovi in skoraj 600 milijonov evrov dolgov letno je odpisanih, ker je za podjetja predrago ali pretežko vlagati tožbe v drugih državah EU. Prizadeti so tudi državljani, kadar na spletu kupljeno blago ni bilo dostavljeno ali kadar starš, ki živi v tujini, ne plačuje preživnine.

Komisijin predlog uredbe bo vzpostavil nov evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ki bo upnikom omogočal zamrznitev dolgovanega zneska na bančnem računu dolžnika. Ta nalog je lahko ključnega pomena v postopku izterjave dolga, saj dolžnikom preprečuje dvig ali preusmeritev sredstev do sprejetja in izvršitve meritorne sodbe. To bo povečalo verjetnost uspešne izterjave čezmejnih dolgov.

Novi evropski nalog bo upnikom omogočil zamrznitev sredstev na bančnih računih pod istimi pogoji v vseh državah članicah EU. Pomembno je, da nacionalni sistemi za zamrznitev finančnih sredstev ne bodo spremenjeni. Komisija samo dodaja evropski postopek, ki ga upniki lahko izberejo za izterjavo zahtevkov v tujini, tj. drugih državah EU.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo za upnika alternativa instrumentom iz nacionalne zakonodaje. Imel bo zaščitno funkcijo, saj bo samo blokiral dolžnikov bančni račun, ne bo pa dovoljeval izplačila denarja upniku. Pravni akt se bo uporabljal le v čezmejnih zadevah. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo izdan v t. i. postopku ex parte. To pomeni, da bo izdan, ne da bi dolžnik vedel za to, in bo torej imel učinek presenečenja. V pravnem aktu so določeni skupna pravila o pristojnosti, pogojih in postopku za izdajo naloga, nalog za razkritje v zvezi z bančnimi računi, način izvrševanja naloga za zamrznitev za nacionalna sodišča in organe ter pravna sredstva, ki jih ima na voljo dolžnik, in drugi elementi varstva toženca.

Več informacij

Evropska komisija – novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Spletna stran Evropske komisije o civilnih postopkih: http://ec.europa.eu/justice/civil

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Kontaktni osebi:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar